Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

82, oktober 2013

28 februari 2014

Nieuwsbrief Universiteitsraad editie oktober 2013 nr. 82

Een greep uit de Uraadvergadering van 31 oktober jongstleden

Index Nederlands
- De universiteit langs de meetlat..
- Einde van het Kernfysisch Versnellerinstituut KVI
- Studiekeuze aan RUG gaat voortaan anders: via matching
- International Student Barometer: het kan beter
- Who’s afraid of Google-apps?
- University College Groningen gaat op voor de Toets Nieuwe Opleiding
- Tevredenheid functiebeperkte studenten aan RUG

De universiteit langs de meetlat..
In het voorjaar 2013 heeft een externe commissie beoordeeld of de RUG voldoet aan kwaliteitseisen die voor Nederlandse universiteiten gelden. De beoordeling is van belang met het oog op een keurmerk, de accreditatie van onze universiteit. De RUG voldeed nog niet geheel, vandaar dat dit jaar op centraal niveau gekeken wordt naar het kwaliteitszorgsysteem van de RUG. Ook de Uraad heeft daar een rol in, getuige de aanbevelingen van de externe commissie en de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie.
Het RUG-bestuur heeft al maatregelen genomen, onder meer door nadrukkelijker accent te leggen op halfjaarlijkse overleggen met faculteitsbesturen. Uitkomsten van deze overleggen zullen gedeeld worden met de Universiteitsraad. De Uraad wenst voorts een duidelijker rol te krijgen in de universitaire kwaliteitscyclus: een beleidsmethodiek die zich kenmerkt door de fases Plan, Do, Check, Act. De Uraad hoopt daarbij in ieder geval meer invloed te kunnen uitoefenen op de Plan- en Check-fase.
De externe commissie komt in het voorjaar 2014 weer langs.

Einde van het Kernfysisch Versnellerinstituut KVI
Na een pittige gedachtewisseling met het RUG-bestuur gingen de Uraadfracties 'schoorvoetend' akkoord met de voorgenomen reorganisatie van het Kernfysisch Versnellerinstituut (KVI). Het instituut zal worden opgesplitst in een Centre for Advanced Radiation Technology (CART) en een deel dat ondergebracht wordt bij de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. De belangrijke reden voor opheffing van het KVI is financieel van aard.
De fracties zijn met name bezorgd over de levensvatbaarheid van het nieuwe onderdeel CART. Door een interventie van de medezeggenschap zal de wetenschappelijke basis bij CART worden versterkt, maar over de financiële basis is de URaad niet gerust. De personeelsfractie deelde het CvB dan ook mee de komende begrotingen van CART nauwlettend te gaan volgen.
De Uraad heeft zich bij zijn uiteindelijke keuze om het CvB groen licht te geven voor opsplitsing laten leiden door het advies van de Dienstraad van KVI.

Studiekeuze aan RUG gaat voortaan anders: via matching
Komend jaar wordt bij alle aankomende studenten voorafgaand aan de inschrijving een studiekeuze-check uitgevoerd. Zonder check kun je je als student niet inschrijven. Het doel hiervan is om te controleren of een student goed bij een opleiding past, en vice versa. De studiekeuzeactiviteiten zullen bestaan uit een intakeformulier, een studiekeuzedag en een studiekeuzeadvies. Naar aanleiding van dit (niet-bindende) advies maakt de potentiële student de definitieve beslissing over uiteindelijke inschrijving. Dit matchingtraject moet het hoge aantal uitvallers terugdringen.
De Uraad volgt vanuit student- en medewerkersperspectief nauwlettend de voorbereidingen voor de RUG-matchingsactiviteiten. Wat gaat dit betekenen voor de diverse groepen aspirant-studenten? Hoeveel werkdruk levert het op voor het RUG-personeel? Wat kost het? Wat levert het op? De Uraad zit dus duidelijk op het vinkentouw.

International Student Barometer: het kan beter
Het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek ‘International Student Barometer’ kreeg gerichte aandacht van de Universiteitsraad. Het valt op dat de satisfactie van internationale studenten niet in alle faculteiten optimaal is. De fracties vinden dan ook dat de tevredenheid verder omhoog moet. Het College van Bestuur zal dit met de faculteiten bespreken. Daarnaast starten er pilots voor de implementatie van de international classroom. De Universiteitsraad ziet uit naar de uitkomsten hiervan.

Who’s afraid of Google-apps?
Studenten en alumni zijn reeds overgegaan op Google-mail. Het RUG-personeel volgt op afzienbare termijn. Het CvB is zich ervan bewust dat niet alle medewerkers dit prettig vinden, met name vanwege privacy-redenen. Er zal een uitzondering geboden worden voor bepaalde medewerkers. De Uraad heeft zich sterk gemaakt voor een opt-out voor medewerkers die daartoe behoefte voelen - zonder aanziens des persoons en zonder uitgebreide opgave van redenen. Personeel zou over deelname aan Google-apps zèlf mogen beslissen, en niet het faculteitsbestuur of de directie, zo meent de Raad. Het College stelt dat de diverse besturen dit proces moeten kanaliseren. De Uraad heeft aangegeven dit te willen monitoren

University College Groningen gaat op voor de Toets Nieuwe Opleiding
Het University College Groningen (UCG) staat al enigszins in de steigers en hoopt in september 2014 de deuren te openen. Voordat het echter onder leiding van Dean Hans van Ees van start gaat, zal de RUG de Toets Nieuwe Opleiding moeten halen. In de TNO worden essentiële onderdelen van deze nieuwe faculteit beoordeeld. Te denken valt aan leerdoelen, leeromgeving en het toetsbeleid. In de Uraadsvergadering is het stuk door het CvB toegelicht en hebben de (studenten-)fracties hun aandacht- en zorgpunten ingebracht. De Raad is tijdelijk het medezeggenschapsorgaan van het UCG, totdat de start van de opleiding een feit is.

Tevredenheid functiebeperkte studenten aan RUG
De Nationale Studenten Enquête (NSE) brengt studenttevredenheid in kaart t.a.v. diverse aspecten van de onderwijskwaliteit aan de RUG. In Groningen heeft 32% van de studenten de NSE ingevuld. Uit de enquête blijkt dat de RUG op vele onderdelen redelijk goed scoort. Echter blijken studenten met een functiebeperking minder tevreden te zijn dan voorgaande jaren over o.a. over informatievoorzieningen, voorlichtingen en begrip van docenten en medewerkers voor hun beperking. De studentgeleding van de Uraad benutte de rondvraag om te informeren of  het CvB van de daling in tevredenheid op de hoogte was en wat het hieraan gaat doen. Het College had het punt nog niet zo duidelijk gesignaleerd, maar gaat naar aanleiding van de Uraadvraag de zaak onderzoeken.


Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG


Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen de universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen? Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties e.d.: uraad@rug.nl . Wij waarderen uw input zeer!

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Laatst gewijzigd:19 februari 2016 14:51
printView this page in: English

Meer nieuws