Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

81, september 2013

28 februari 2014

Nieuwsbrief Universiteitsraad, eerste editie 2013-2015

Beste student/medewerker,

Hierbij ontvangt u eenmalig de maandelijks nieuwsbrief van de universiteitsraad van de RUG. De universiteitsraad is het medezeggenschapsorgaan op centraal niveau en  praat met het College van Bestuur over vrijwel alle beleidsonderwerpen in de universiteit. Wilt u meer weten over de universiteitsraad, zijn  leden en de gespreksonderwerpen, zie dan de Universiteitsraad.
   
                   
Index
-    Summerschools
-    University College Groningen
-    Duurzaamheid
-    Kernfysisch Versneller Instituut (KVI):  sluiting per 1 januari?
-    Ondernemerschap
-    Matching
-    Collegezalen dubbel bezet in Academiegebouw

Summerschools
Voor het komend collegejaar zijn er plannen om in Groningen het aanbod van summerschools te vergroten. Tijdens deze schools verbreden studenten in de zomerweken hun kennis op allerlei wetenschappelijke gebieden. De Universiteitsraad staat hier positief tegenover. De summerschools moeten een wetenschappelijk en vakoverstijgend karakter hebben en studenten aantrekken vanuit heel de wereld.  Deze summerschools krijgen twee jaar enige financiële ondersteuning van de universiteit. Een stelsel van summerschools bevordert de goede naam van de universiteit en het is mogelijk extra studenten kennis te laten maken met de universiteit. En studenten opgelet: ook Groningse studenten zijn de komende zomer van harte welkom!

University College Groningen
Afgelopen maand heeft de universiteitsraad zich gebogen over de  Onderwijs en Examenregeling (OER) van het University College Groningen, de tiende faculteit van onze universiteit. De nieuwe faculteit zal in september 2014 haar deuren openen en in het eerste jaar  plaats bieden aan 40 studenten. De raad heeft onder meer uitspraken gedaan over de BSA-norm van 60 ECTS en het feit dat alle UCG vakken  in 1 jaar met een voldoende moeten worden afgesloten. Van  de zes vakken kan slechts één vak worden herkanst. Daarnaast is het  mogelijk om een complementairy assignment te maken. Deze speciale opdracht kan worden toegewezen als er om aanwijsbare redenen onvoldoende studievoortgang is geboekt.

Duurzaamheid
De Universiteitsraad heeft in het kader van een integraal duurzaamheidsbeleid een notitie besproken waarin de algemene uitgangspunten voor dit beleid op het prestatiegebied 'milieu' zijn voorgesteld. Daarbij gaat het onder meer om duurzaam inkopen, het terugdringen van individuele autokilometers van medewerkers en het slimmer omgaan met energie. Om de samenhang in het duurzaamheidsbeleid voor de toekomst te garanderen is door het College van Bestuur voorgesteld een programmamanager duurzaamheid bedrijfsvoering te benoemen. Deze persoon moet ook de dwarsverbanden gaan signaleren tussen de bedrijfsvoering enerzijds, en het onderwijs en onderzoek op het gebied van sustainable society en energy anderzijds.

Kernfysisch Versneller Instituut (KVI):  sluiting per 1 januari?.
Na veertig jaar wordt het KVI mogelijk als instituut opgeheven. De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft haar subsidie stopgezet en deeltjesversneller AGOR blijkt niet het eeuwige leven te hebben. Delen van het KVI blijven behouden, maar dan in een andere organisatorisch verband. De Universiteitsraad volgt de reorganisatieprocedure rondom het  KVI nauwlettend. Met name de vraag of er gedwongen ontslagen vallen is een belangrijk aandachtspunt. Richtinggevend is de reorganisatiecode van de RUG. Het reorganisatieplan zal ter advisering voor de Universiteitsraadsvergadering van oktober geagendeerd worden.

Ondernemerschap
Het College van Bestuur heeft  een beleidsnotitie opgesteld over ondernemerschap binnen de RUG. Met het University of Groningen Centre for Entrepreneurship (UGCE)  dat is gericht op studenten en alumni- wil het College van Bestuur ondernemerschap stimuleren. In het UGCE zullen onderwijsvoorzieningen, faciliteiten voor starters en netwerken met ondernemers samen komen. Daarnaast worden er lessen en lezingen georganiseerd over ondernemerschap. De universiteitsraad heeft vragen gesteld over de mogelijkheden om studenten en verenigingen te betrekken bij dit plan.

Matching
Sinds 18 juli jl. is de Wet Kwaliteit en Verscheidenheid (KiV) in werking getreden. In de nieuwe wet staan een aantal wijzigingen met betrekking tot selectie van studenten. Met onder meer  regels over matching. Het doel is dat aanstaande studenten beter worden geïnformeerd en gemotiveerd een studiekeuze te maken zodat studie-uitval en studieswitch wordt verminderd. De uiterlijke aanmelddatum is 1 mei 2014 en geldt niet voor een opleiding met loting of selectie. De precieze vorm van de matchingsactiviteit wordt door de universiteit gekozen en kan per faculteit verschillen. De universiteitsraad wacht een concrete uitwerking van de plannen af en zal dit nader met het College bespreken. Er zijn in de afgelopen vergadering vragen gesteld over extra werkdruk en de financiële belasting die deze matchingsactiviteiten met zich mee zouden brengen voor personeel en de faculteit.

Collegezalen dubbel bezet in Academiegebouw
De universiteitsraad heeft zijn verwondering uitgesproken over de verminderde beschikbaarheid  van onderwijsruimten in het Academiegebouw vanwege festiviteiten in december en de aankomende RUG-lustrummaand. Hierdoor zijn  vele  docenten en studenten gedwongen elders onderdak te zoeken voor het onderwijs.

Volg ons op Twitter:
Personeelsfractie RUG @PfRUG
Personeel U-raad RUG @PersoneelUraad
Lijst Calimero @lijstcalimero
UniversiteitsraadSOG @Uraad_SOG

Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen de universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen? Voor vragen over de Nieuwsbrief, ontvangst ervan, suggesties e.d.: uraad@rug.nl . Wij waarderen uw input zeer!

Disclaimer : Bovenstaande is een impressie van hetgeen in de UR besproken is en dient niet te worden beschouwd als officiële verwoording van besluiten die in de UR genomen zijn.

Voor meer details kunt u zich wenden tot het Presidium van de UR.

Laatst gewijzigd:10 april 2017 13:54
printView this page in: English

Meer nieuws