Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

119, augustus 2017

19 september 2017

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad Editie 119, vergadering augustus 2017

Beste studenten en medewerkers,

Deze Nieuwsbrief is de laatste van de oude Raad, tevens eerste van de Universiteitsraad in de nieuwe samenstelling.
De personeelsgeleding is na 2 jaar opnieuw gekozen. De studentengeleding kent jaarlijkse verkiezingen.
Het perspectief van de nieuwsbrief is dat van de gehele Universiteitsraad.
Voor specifieke fractie standpunten verwijzen we naar de sites en sociale mediakanalen van de fracties. Zie onderaan dit bericht.

In onze nieuwsbrieven geven we een selectie van de zaken die tijdens de laatste vergadering besproken zijn:

Yantai
Stond deze universiteitsraadsvergadering niet op de agenda. Niet iedereen leek hier volledig van doordrongen.
De pers was aanwezig, net als op 24 augustus, en deed uitgebreid verslag van het verloop van de vergadering.

Voorgeschiedenis:
- In de openbare commissievergaderingen een week eerder, op 24 augustus, presenteerden alle fracties hun standpunt over Yantai.
- Dinsdag daarop haalde het CvB Yantai van de agenda van de Universiteitsraad van 31 augustus.

Voortgang:
- Tijdens de vergadering wisselden partijen enkel beleefdheden uit.
- De heer Poppema liet weten dat het CvB van plan was met een verbeterde versie van de aanvraag voor het starten van een branchcampus in Yantai te zullen komen.
- In oktober wordt bekeken of stemming in de Universiteitsraad haalbaar is.
- De Raad staat op het standpunt, dat het CvB met overtuigende plannen dient te komen, waarin de input van de Raad en andere experts over de afgelopen twee jaar wordt meegenomen.
- Het is niet aan de Universiteitsraad om bij het herschrijven van de plannen nauw betrokken te zijn.
- De Raad zal wel blijven deelnemen aan technische overleggen over de financiele onderbouwing en risico's.


Accreditatie Vindicat
De Rector wijst er met klem op dat accreditatie maatwerk vereist. Per organisatie c.q. vereniging zal gekeken worden wat passende maatregelen zijn.

OER Campus Fryslân
De Raad stemt in met de OER Master Sustainable Entrepreneurship.

Jaarrekening
Er ontspint zich een gevat gesprek over 'privaatwassen'. De Raad vraagt zich of de RUG beleid gaat ontwikkelen op het inzetten van - meer - private middelen.
De Jeu merkt op dat het CvB enkel over niet geoormerkte private middelen gaat. En daarover hoeft niet aan de Uraad gerapporteerd te worden.
De Universiteitsraad heeft enkel medezeggenschap over publieke middelen. Wel is De Jeu bereid er "jaarlijks informeel over te spreken met de Raad."

Language Policy Board of the University
Het CvB herhaalt het eerder genomen besluit om Nederlands te kiezen als de wet het voorschrijft. (Beleid)stukken komen er tevens in het Engels, maar pas vanaf het moment dat het Nederlandse stuk een definitieve versie kent.

Notitie Procedurevoorstel studievoorschotten
In 2015 is de studiefinanciering afgeschaft. Het geld dat hierdoor vrijkomt moet volgens alle fracties en het CvB ten goede komen aan onderwijs.
Lijst Calimero vraagt in een procesvoorstel om expliciete beschrijving van inzet, verdeling van die studievoorschotmiddelen 2018 en evaluatie hiervan. Het gaat om een bedrag van 2,9 miljoen euro. De studenten willen hier inspraak op, vinden dat hun recht. De Personeelsfractie merkt op dat het personeel dan zeker ook mee moet beslissen, omdat het hieromtrent over meer historische kennis beschikt. Het College antwoordt zich te zullen inspannen voor verlaging werkdruk. Het inzetten van extra staf voor Onderwijs + Onderzoek is echter een faculteit specifieke aangelegenheid. Te maken keuzes zijn slechts 1 jaar geldig - voor het overgangsjaar 2018.

Voor meer informatie over ieder item kan contact opgenomen worden met de fracties:

http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/participation/uraad/university-council/composition

Over de Universiteitsraad
Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd, de studentengeleding voor één jaar.

NIEUWE samenstelling Uraad voor de periode 2017 - 2019 personeel is volgende:
PvdW: 3
Personeelsfractie: 9

NIEUWE samenstelling Uraad voor de periode 2017 - 2018 studenten is volgende:
Lijst Calimero: 5
SOG: 5
DAG: 2 (nieuw)

Maandelijks vergaderen we openbaar op de derde donderdag in drie commissies:

  • Onderzoek en Onderwijs,
  • Bestuur en
  • Middelen.

Een week later is de eveneens openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
De eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar, soms tevens de laatste van het oude jaar, wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.

(her)benoemingen
  • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
  • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, N. Petkov, Jasper Been, Henk-Jan Wondergem en Zeger Glas
  • Daarnaast is Zeger Glas benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         DAG: website, Twittertwitter,facebook

Laatst gewijzigd:09 januari 2019 16:48
printView this page in: English

Meer nieuws