Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

118, mei 2017

23 mei 2017

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad Editie 118, vergadering mei 2017

Yantai
In februari hebben Lijst Calimero en de personeelsfractie zich ingezet  voor instemmingsrecht voor de faculteitsraden en de Universiteitsraad op de Branch Campus die onze universiteit wil gaan openen in Yantai, China (UGY). We vinden het namelijk enorm belangrijk dat de medezeggenschap zorgvuldig betrokken wordt bij zo’n groot project en we staan kritisch tegenover de huidige invulling van de plannen. Na een lange discussie tussen Lijst Calimero en de Personeelsfractie en het College van Bestuur zijn we uiteindelijk erg tevreden met de manier waarop het instemmingsrecht is vastgelegd.

In februari - voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer - hebben we afgesproken

 1. dat de Uraad instemmingsrecht heeft op de aanvraag voor de start van een branch campus in Yantai en
 2. dat vorm zou gegeven worden aan het facultaire instemmingsrecht.

De in de Tweede Kamer aangenomen wet zegt:

 1. Voor het verzorgen van een opleiding in het buitenland is toestemming van Onze minister vereist (art 1.19 bis, lid 1).
 2. Het college van bestuur behoeft eveneens de voorafgaande instemming van de universiteitsraad met het besluit een opleiding in het buitenland te verzorgen als bedoeld in artikel 1.19 eerste lid.

Het ter vergadering voorliggende stuk - de derde versie in 13 dagen - moest een antwoord geven op het ‘instemmingsrechtplaatje’ voor faculteitsraden en universiteitsraad. Wie heeft instemmingsrecht over wat? Over de verdeling van instemmingsrechten tussen faculteitsraad en universiteitsraad is op 18 mei 2017 volgende vastgelegd:

 1. FR en UR ontvangen van CvB dezelfde stukken ter instemming,
 2. Na oprichting UGY gaat er geen RUG geld naar Yantai, publiek noch privaat; in de voorbereidingsfase alleen private gelden,
 3. Bij elke nieuwe opleiding nu en in de toekomst wordt eerst instemming gevraagd van de betreffende faculteit,
 4. De instemming van de faculteit is noodzakelijk, maar zonder instemming van de Uraad onvoldoende,
 5. Elke wijziging in AMvB die kan leiden tot een wijziging in de aanvraag, wordt aan de Uraad c.q. Uraad en Fraad voorgelegd,
 6. De Uraad stemde 18 mei 2017 niet in met het door CvB voorgenomen tijdpad.

ad 6.
Het College vroeg de Uraad ook om in te stemmen met een voorgenomen tijdpad voor de besluitvorming die moet leiden tot een aanvraag. Daarin worden de faculteiten geacht hun instemmingsrecht te gebruiken in een extra juni/juli vergadering en de Uraad in augustus 2017, tevens de laatste vergadering van de Uraad in de huidige samenstelling.
De Uraad stemde 18 mei 2017 niet in met dit tijdpad. De Uraad is van mening dat dit onmogelijk is, zolang de tekst van de AMvB, de Ministeriële Regeling en het standpunt van de Tweede Kamer daarover, d aarbij niet het minst belangrijke: de tekst van de aanvraag zelf, niet vast staat. Het College gaf als argument voor de haast de oplopende voorinvesteringskosten, dit jaar tot september 700.000 euro. Deze kosten moeten door de RUG genomen worden, terwijl directe en indirecte kosten na oprichting van de UGY branch campus worden overgenomen door de Chinese partner. Het wordt uiteraard aan het College overgelaten of en wat er ter instemming aangeboden wordt aan de Uraad in augustus dit jaar. De heer De Baets bracht het gecombineerde instemmingsverzoek in stemming en stemde vervolgens als enige van de aanwezigen tegen. De Uraad als geheel stemde in met de verdeling van het instemmingsrecht tussen faculteitsraad en universiteitsraad - met inachtneming van bovengenoemde 6 voorwaarden.

Komende week zullen we met een delegatie van de medezeggenschap afreizen naar China. We gaan allereerst langs de Branch Campus van de University of Nottingham in Ningbo. Deze branch campus is qua opzet erg vergelijkbaar met de eventuele branch campus UGY en geeft ons daarom de mogelijkheid om te vragen hoe het onderwijs daar is vormgegeven en te vragen hoe er in Ningbo onder soortgelijke omstandigheden academische vrijheid wordt genoten. Daarna gaan we naar Yantai en krijgen wij de kans om de campus te zien.

Update MOOC Introduction to Dutch
Naar aanleiding van een eerdere vraag van Lijst Calimero heeft de Rector toegezegd dat de Massive Online Open Course (MOOC) Introduction to Dutch komend seizoen al in augustus beschikbaar is! Dit betekent dat internationale studenten die de KEI-week volgen is de weken voorafgaand aan het academisch jaar al hun eerste lessen Nederlands kunnen volgen. De MOOC is te vinden via: http://www.rug.nl/society-business/language-centre/language-courses-and-communication-training/dutch-for-non-native-speakers/online/introduction-to-dutch-mooc

Profileringsfonds
Afgelopen week is het Profileringsfonds 2017-2018 besproken. Vanuit het College van Bestuur zijn er meerdere wijzigingen aangebracht. Zo zullen de verschillende regelingen opgedeeld worden – denk aan de regeling voor compensatie door overmacht en de regeling voor compensatie voor bestuurders – zodat de regelingen vindbaarder en transparanter zijn. Met het oog op eenduidig uitbetalingsbeleid is er ook besloten dat de uitbetaling van de bestuursbeurs voortaan in alle gevallen achteraf zal plaatsvinden, zoals dat ook het geval was bij de uitbetaling van compensatie door studievertraging.

Als tweede is er in het Profileringsfonds een invulling gegeven aan de nieuwe variant van Collegegeldvrij besturen waarbij een student wel ingeschreven staat aan de RUG, maar geen wettelijk collegegeld verschuldigd is. Een student mag geen vakken volgen en tentamens maken, maar ontvangt wel een beurs en behoudt het recht op de faciliteiten van DUO. Bij de nieuwe invulling Collegegeldvrij besturen worden dezelfde voorwaarden gesteld als bij de oude regeling. Zo moet een student voorafgaand aan het bestuursjaar ingeschreven hebben gestaan bij de RUG en tot dan toe nominaal hebben gestudeerd. Of wanneer het een masterstudent betreft, moet deze binnen vier jaar een bachelor graad aan de RUG hebben behaald.

Daarnaast stelt de wetswijziging die deze nieuwe regeling mogelijk maakt als criterium dat een student “voltijds bestuurder” is. Omdat “voltijds bestuurders” formeel niet bestaan binnen de RUG heeft het CvB besloten dat een student in aanmerking moet komen van zes bestuur beursmaanden, omdat dit ook het maximum aantal maanden is waar een student aanspraak op kan maken binnen het Profileringsfonds. De studentenfracties hebben het CvB gevraagd om te overwegen dit aantal te verlagen naar vijf bestuursbeursmaanden, omdat er anders veel studentbesturen niet voltallig aanspraak kunnen maken op de regeling. Het CvB kon hier tijdens de Universiteitsraad geen knoop over doorhakken, waardoor de regeling Collegegeldvrij besturen volgende maand opnieuw wordt besproken.

Rondvraag
Lijst Calimero heeft tijdens de rondvraag voorgesteld om een bewustwordingscampagne te starten over mentale problemen bij studenten op onze universiteit. Mentale problematiek, zoals depressies, eetstoornissen en burn-outs komen steeds vaker voor onder studenten. Helaas zoeken zij vaak geen hulp en is het onderwerp onder studenten vaak nog een taboe. Lijst Calimero vindt het daarom belangrijk dat de RUG hierover een bewustwordingscampagne start. Het College van Bestuur is het hier volledig mee eens en Lijst Calimero zal de komende tijd samen met het Student Service Centre (SSC) werken aan het invullen van deze campagne.

NIEUWE samenstelling Uraad voor de periode 2017 - 2019 personeel is volgende:
PvdW: 3
Personeelsfractie: 9

NIEUWE samenstelling Uraad voor de periode 2017 - 2018 studenten is volgende:
Lijst Calimero: 5
SOG: 5
DAG: 2 (nieuw)

Voor meer informatie over ieder item kan contact opgenomen worden met de fracties: http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/participation/uraad/university-council/composition

Over de Universiteitsraad
Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.

Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.


Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017
De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd, de studengeleding voor één jaar.

Het Personeel is momentel door twee fracties vertegenwoordigd:

 • De PF (Personeelsfractie met voorzitter Bart Beijer en leden Dinie Bouwman, Toon De Baets, Casper Albers, Olaf Scholten, Marcel Ruiters, Rieza Aprianto, Nienke de Deugd en Gert Jan Bokdam)
 • en De WF (Wetenschapsfractie met voorzitter Nicolai Petkov en lid Laurence Gormley. Deze fractie heeft één zetel onbezet. In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.)

Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:

 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
(her)benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         Lijst STERK: website, Twittertwitter, facebook

Laatst gewijzigd:14 november 2018 16:20
printView this page in: English

Meer nieuws