Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

117, april 2017

28 april 2017

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad , april 2017 - In MEI zijn er verkiezingen voor de Uraad; studenten and personeel.

Update Financiële Kaderstelling

De Universiteitsraad behandelde de verdeling van de Algemene Inkomsten voor de periode van 2018 tot 2021 (Financiële Kaderstelling).

Studievoorschotmiddelen
Een belangrijk onderdeel van de discussie hierover was het verdelen van het geld dat vrijkomt door het afschaffen van de basisbeurs. In 2015 is de studiefinanciering afgeschaft met de belofte dat het hiermee bespaarde geld vanaf 2018 wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het is helaas nog onzeker of de toekomstige minister dit ook zal doen, maar gelukkig hebben wij vandaag al wel afspraken kunnen maken met het College van Bestuur over de investering van deze middelen voor de begroting van volgend jaar.

Het College van Bestuur heeft de Universiteitsraad toegezegd dat dit geld hoe dan ook zal worden geïnvesteerd. Dit betekent dat er komend jaar 4,76 miljoen extra zal worden geïnvesteerd in het onderwijs aan de RUG. Het college heeft vandaag toegestemd het volledige bedrag te investeren in het inzetten van meer docenten op de faculteiten. Het College van Bestuur merkte wel op dat het grote zorgen heeft over het feit dat er bij faculteiten veel geld aanwezig is, maar dat het daarmee maar niet goed lukt vaste aanstellingen te creëren.
Het is belangrijk dat we kunnen controleren dat het geld dat de studenten niet meer krijgen via de basisbeurs wel écht ten goede komt van de kwaliteit van ons onderwijs! We hebben met het CvB afgesproken dat er een goede manier zal worden gezocht om dit te kunnen controleren en bij te kunnen sturen als dit nodig is. Wij zullen hier als medezeggenschap constant bij betrokken worden. Dit was voor de studenten een belangrijke voorwaarde om in te kunnen stemmen met de meerjarenbegroting.

Opleidingscommissies
Ten tweede is er gesproken over opleidingscommissies. In november heeft Lijst Calimero een notitie ingeleverd voor het versterken van opleidingscommissies. In de meerjarenbegroting is nu een bedrag van 25.000 euro opgenomen voor het trainen van deze opleidingscommissies. Lijst Calimero heeft het CvB om de toezegging gevraagd dat het bedrag omhoog kan, mocht er door de medezeggenschap of door de faculteiten geconcludeerd worden dat dit bedrag niet toereikend is.

Dean Entrepreneurship
Op dit punt was de personeelsfractie kritisch op het grote bedrag dat is begroot voor de Dean Entrepreneurship. Deze Dean heeft de verantwoordelijkheid om ondernemerschap te stimuleren onder studenten, o.a. door hen belangrijke academische ondernemerschapsvaardigheden aan te leren, zodat zij na het behalen van het diploma hun eigen werkgever kunnen worden.
CvB heeft nu volgende toezeggingen gedaan over de Dean of Entrepreneurship:
- URaad stemt nu in met door CvB voorgestelde 690K voor de Dean voor het volgende jaar.
- Instemming voor jaren erna wordt uitgesteld tot de begrotingsvergadering in december. Voor die tijd krijgen wij een verslag/evaluatie te zien. (er is niet gezegd wanneer deze komt, enkel dat deze voorafgaand aan de toestemming komt.)

Plafondbedrag studiekosten
Tijdens de Universiteitsraad is er met het CvB gesproken over het plafondbedrag studiekosten. Dit is een jaarlijks vastgesteld bedrag dat bepaalt hoeveel kosten er maximaal van studenten mogen worden gevraagd voor het betalen van studiemateriaal, laboratorium jassen en excursies. Dit bedrag is sinds de afschaffing van de basisbeurs gekoppeld aan het inflatiepercentage en zal komend jaar gelijk blijven.
Omdat uit onderzoek van het ISO is gebleken dat de koopkracht van studenten in 2017 al 1,17% tot 1,2% daalt, mede door de invoering van het leenstelsel, heeft lijst Calimero een kritische woordvoering gehouden. Zij is van mening dat er kritisch moet worden gekeken naar het vastgestelde bedrag studiekosten. Het CvB zal uitzoeken hoe dit plafondbedrag studiekosten is opgebouwd en of dit bedrag in de toekomst omlaag kan.

Regeling Vacaturevervulling
De URaad en het CvB besteedden zowel in de commissie als in de URaad vergadering veel aandacht aan de regeling. De complexiteit van regelgeving rond zaken die niet goed gaan, erkende iedereen. Ad hoc aanpak is soms onvermijdelijk, omdat de situatie om een snelle oplossing vraag. Het college zei toe aan HR mee te zullen geven dat er desondanks naar meer vaste aanstellingen gestreefd moet worden. HR vroeg om vooral met cases te komen waarbij het zou schorten aan adequate conflictbemiddeling. Uiteindelijk stemde het personeel in en gaven de studenten een positief advies.

Memo administratieve rompslomp
De URaad was ingenomen met de memo: D e commissie heeft goed en gedegen werk verricht en komt met zeer concrete voorstellen. Hoewel het een FSE-commissie is, spelen zo goed als alle geconstateerde problemen RUG-breed (of althans in verschillende faculteiten), en kunnen de adviezen vrijwel letterlijk worden overgenomen

- CvB neemt de actiepunten over.
- URaad zal in de gaten houden of de aanpak ook goed wordt uitgevoerd? (PCDA)

Rondvraag Lijst Calimero over Online Open Days
In 2016 heeft Lijst Calimero een notitie ingediend over Online Open Days. Door Online Open Days te faciliteren kunnen scholieren en studenten over de hele wereld via een Online Open Day environment kennismaken met onze universiteit, zonder dat ze daarbij hoeven af te reizen naar Groningen.
De afdeling communicatie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft destijds positief gereageerd op dit idee. Om deze reden vroeg Lijst Calimero deze Universiteitsraadsvergadering naar de vorderingen en wanneer de eerste internationale scholieren een Online Open Day kunnen volgen. Volgende week wordt het nieuwe marketingplan gepresenteerd en dan zal blijken of de Online Open Days hier onderdeel van zullen zijn.

KEI-week en internationale studenten
In de vorige Universiteitsraadsvergadering kwam er vanuit het College van Bestuur een mededeling betreffende de KEI-week. Vanaf de zomer van 2018 zullen er meer activiteiten worden georganiseerd voor internationale studenten tijdens de KEI-week en de twee weken daaropvolgend. Het doel is om de inclusie tussen nationale en internationale studenten te bevorderen.
Deze Universiteitsraad lag dan ook het document ‘Internationalisering van de universitaire introductieperiode’ aan ons voor. Hierin werd duidelijk dat er een introductieprogramma van +/- 3 weken georganiseerd zal worden door een commissie die gecoördineerd zal worden door ESN. Daarnaast wordt er een commissie opgericht vanuit de RUG die gaat bekijken welke maatregelen getroffen kunnen worden om het voor internationale studenten aantrekkelijker te maken om eerder naar Groningen te komen. De studentenfracties van de raad hebben toegezegd gekregen door het College van Bestuur dat zij betrokken zullen blijven bij het uitwerken van deze plannen.

Voor meer informatie over ieder item kan contact opgenomen worden met de fracties: http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/participation/uraad/university-council/composition

Over de Universiteitsraad
Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.

Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.


Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017
De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd, de studengeleding voor één jaar.

Het Personeel is momentel door twee fracties vertegenwoordigd:

 • De PF (Personeelsfractie met voorzitter Bart Beijer en leden Dinie Bouwman, Toon De Baets, Casper Albers, Olaf Scholten, Marcel Ruiters, Rieza Aprianto, Nienke de Deugd en Gert Jan Bokdam)
 • en De WF (Wetenschapsfractie met voorzitter Nicolai Petkov en lid Laurence Gormley. Deze fractie heeft één zetel onbezet. In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.)

Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:

 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
(her)benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         Lijst STERK: website, Twittertwitter, facebook

Laatst gewijzigd:14 november 2018 16:20
printView this page in: English

Meer nieuws