Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

114, januari 2017

09 maart 2017

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad


Editie 114, een aantal punten uit de vergadering 26 januari 2017

Instellingsbesluit accreditatiecommissie

Tijdens de bespreking van het instellingsbesluit voor de accreditatiecommissie hebben de studentenfracties enkele kritische vragen gesteld over het accreditatieplan van de RUG. Op grote lijnen zijn zij positief over de intentie achter het accreditatieplan: namelijk dat de universiteit, hogeschool en gemeente samen met studentenorganisaties willen werken aan een gezonde en veilige studentengemeenschap in Groningen. De commissie zal de studentengemeenschap het hele jaar volgen. Dit in tegenstelling tot de ACI , Advies Commissie Introductietijden, die zich richt op de introductieperiode. Wel zijn alle fracties in de Raad kritisch over de huidige opdracht die wordt meegegeven aan de accreditatiecommissie.

De Personeelsfractie reageerde anders op het voorliggende document dan de studenten. Zij zijn stellig in hun mening dat er een harde lijn moet worden getrokken. Als studentenverenigingen de afspraken niet naleven en niet voldoende hun best doen de cultuurveranderingen teweeg te brengen, dan moet het CvB in hun ogen hard optreden.

Het is nog onduidelijk welke studentorganisaties er in de toekomst gevraagd zullen worden om deel te nemen aan de accreditatie. Op dit moment neemt Vindicat deel. Als lakmoesproef werd door de personeelsgeleding deelname van Albertus Magnus voorgesteld. Volgens de rector wordt ook ACI gevraagd om hier een advies over te geven, maar wat het College betreft hoeft dit niet alleen om studentenverenigingen te gaan, maar kunnen dit ook sport- en studieverenigingen zijn. Hoe de accreditatiecommissie dit gaat bepalen kan het College nog niet duidelijk maken, omdat het hen ontbreekt aan objectieve criteria. Het College van Bestuur deelt de mening van de studentgeleding dat studentenorganisaties autonoom zijn, en dat zij zelf bereid moeten zijn om hun organisatie kritisch te evalueren middels een accreditatie. De studenten zijn geneigd de beoogde cultuurverandering te zien als iets dat slechts bereikt kan worden over een langere termijn.

De Personeelsfractie is geen voorstander van geleidelijke terugdringing, cultuurverandering over een langere termijn. Je kunt niet eerst streven naar ‘een beetje minder incidenten’.

AMD jaarplan

De universiteitsraad had waardering voor het verslag en adviseerde positief op de plannen.

Het stuk besteedt veel aandacht aan het milieuaspect van de eenheden van de RUG, toename van restafval heeft de continue aandacht. De weg naar een duurzame universiteit hoeft niet altijd innovatief en vernieuwend te zijn. 'Gewoon' het licht uit doen en de ramen sluiten zou al erg veel schelen, en daarom heeft de SOG het College geadviseerd om dit onder de aandacht te brengen bij de relevante eenheden, en de bewustwording van deze energieverspilling te vergroten. De rector accepteerde de dienstopdracht des avonds langs ramen en lantaarns te gaan manmoedig – zij het met pijn in zijn rug ;-)

International Strategy and Relations

Deze maand presenteerde de universiteit haar plannen op het gebied van internationalisering. De universiteit ziet duidelijk een toekomst voor zich met verregaande internationalisering. Zo wil men een branch campus openen in Yantai, meer internationale studenten en personeel aannemen en meer internationale programma’s aanbieden.  

Alle partijen in de raad benadrukten in de vergadering opnieuw dat internationalisering meer is dan alleen het aanbieden van programma’s in het Engels of hogere aantallen internationale studenten. Wanneer de studentengemeenschap steeds internationaler wordt, is het ook belangrijk dat er voldoende integratie is tussen studenten met verschillende achtergronden en dat studenten en docenten de Engelse taal voldoende machtig zijn.

Collegegeldvrij besturen

Met het in werking treden van de Wet Versterking Bestuurskracht, is het voor universiteiten mogelijk geworden om studenten collegegeldvrij te laten besturen waarbij ze nog wel enkele rechten bij DUO houden. In tegenstelling tot vele andere Nederlandse universiteiten en tot grote tevredenheid van de studenten, heeft de Rijksuniversiteit Groningen besloten om collegegeldvrij besturen volgens de nieuwe wet wel mogelijk maken. Dit betekent dat studenten die deelnemen in een voltijdsbestuur volgend jaar ingeschreven kunnen blijven staan bij de RUG, zodat ze nog steeds kunnen lenen bij DUO en gebruik kunnen maken van hun studentenreisproduct. Twee faciliteiten waarvan studentbestuurders tot op heden nog geen gebruik konden maken als zij geen collegegeld betaalden.

Mail rond nieuwe salarisadministratie

De Raad maakte het College er op attent dat een aantal medewerkers in verwarring raakte bij 2 mails over gewijzigde inlogprocedures met nieuwe wachtwoorden voor het inzien van hun salarisstrook. Dit soort mails werd tot voor kort in de ban gedaan door de RUG - medewerkers kregen nep-e-mails om fishing mail te leren herkennen. Bedoelde medewerkers vertrouwden de mails dus niet en gooiden ze weg. Collegevoorzitter Poppema had begrip voor de denkwijze en zei toe HR te zullen bewegen betrokkenen individueel alsnog te benaderen, desnoods per brief naar hun huisadres – hoewel geen enkel systeem in deze absoluut veilig is, benadrukte het college.

Opmerkingen:

·         Volgende vergadering van de Universiteitsraad is al op 16 februari.

·         Commissievergaderingen op 9 februari vervallen.

Voor meer informatie over ieder item kan contact opgenomen worden met de fracties: http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/participation/uraad/

Over de Universiteitsraad

Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.
Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.


Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017
De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. In mei zijn de verkiezingen voor de studentengeleding gehouden en de verkozen studenten zijn tijdens de vergadering op 1 september jl. officieel benoemd. Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:
 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
 • De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd en is in samenstelling gelijk aan die in het jaar 2015-2016.
 • In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.
(her)benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

-         Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         Lijst STERK: website, Twittertwitter, facebook

Laatst gewijzigd:14 november 2018 11:35
printView this page in: English

Meer nieuws