Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

112, 24 november 2016

02 december 2016

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad


Editie 112, vergadering 24 november 2016


Implementatie wet Versterking bestuurskracht en Notitie Versterking Opleidingscommissies

Per 1 januari 2017 wordt er een Wijzigingswet van kracht op de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), de Wet Versterking bestuurskracht (WVb). Deze wet regelt onder andere de bestuurlijke structuur van de universiteit inclusief de medezeggenschap.

3 belangrijke dingen worden anders door de WVb:

1.        Opleidingscommissies worden medezeggenschapsorganen die moeten instemmen met bepaalde delen van de onderwijsregelingen.
2.       Collegegeldvrij besturen wordt wettelijk geregeld.
3.       Medezeggenschap wordt officieel betrokken bij het benoemen van een nieuw collegelid.

Er waren 2 discussiepunten met de Raad, ingeleid door een notitie van Lijst Calimero.  

·       De Personeelsfractie meent dat er verkiezingen moeten komen voor Opleidingscommissies; daar wordt volgens de fractie in de wet ‘duidelijk voorkeur aan gegeven.’ Het College van Bestuur en Lijst Calimero waren het hier niet mee eens. Men kwam tot de slotsom dat het heel moeilijk wordt om verkiezingen te houden voor Opleidingscommissies, maar de wet voorziet in de mogelijkheid om getrapte verkiezingen te organiseren. Hier wordt door het College van Bestuur en Lijst Calimero de voorkeur aan gegeven.

·       Het tweede discussie punt betrof de benoemingsprocedure van een nieuw lid van het College van Bestuur. Gaat het volgens de Wet alleen om benoemingen of ook om herbenoemingen? Helaas is de Wet hierover niet duidelijk en geeft ook de minister op dit moment geen uitsluitsel. Hoe dit precies geregeld zal worden, moeten we dus nog even afwachten. De komende tijd is het aan de faculteiten om de door het College van Bestuur gegeven centrale kaders in te vullen.


Notitie Versterking medezeggenschap en verkiezingen

De studentenfracties Lijst Calimero, SOG en Lijst STERK hebben de afgelopen weken gewerkt aan een gezamenlijke notitie ter versterking van de medezeggenschap in het licht van de naderende verkiezingen - mede gebaseerd op overleg met afgevaardigden van de verschillende faculteitsraden. In de notitie zijn de partijen – na ampel overleg - overeengekomen om de verkiezingstermijn te verkorten van zeven naar vijf dagen en hebben ze verschillende voorstellen gedaan om de zichtbaarheid van alle medezeggenschapsraden te vergroten. Zo wil men een week voor de verkiezingen een neutrale campagne starten waarin meer uitleg wordt gegeven over de medezeggenschap en zullen in de toekomst studentenvertegenwoordigers makkelijker via Nestor te bereiken zijn. Het college heeft positief gereageerd op de notitie en de komende tijd zullen de studentenpartijen de notitie verder vormgeven. De 3 fracties denken – ieder op eigen wijze - dat een kortere verkiezingsperiode kan leiden tot een hogere opkomst.

Huisvesting internationale studenten

De Universiteitsraad heeft een verslag van het College van Bestuur besproken, dat de huisvesting van internationale studenten in de komende jaren moet verbeteren. Met dit verslag neemt de Rijksuniversiteit Groningen voor de eerste keer verantwoordelijkheid voor de huisvesting van internationale studenten. Een aantal fracties is van mening dat het goed is dat de Rijksuniversiteit Groningen heeft aangekondigd een online portal te willen creëren dat internationale studenten kan voorzien van praktische informatie, ook over de private huizenmarkt. Het aantal internationale studenten zal in de toekomst alleen maar toenemen, is de verwachting. Het College van Bestuur gaat in samenwerking met de gemeente en de Hanzehogeschool werken aan verbetering van beschikbare huisvesting. Lastig blijft dat er een grote doorstroom is van uitwisselingsstudenten en dat de wisseling niet altijd gelijk loopt met de semesterindeling van de studieprogramma’s.

Collegegeldtarieven

De studentengeleding gaf een positief advies af op de collegegeldtarieven voor 2017-2018. Het collegegeldtarief per ECTS voor premasterstudenten was tot dit jaar variabel. Afhankelijk van of een student 15, 30, 45 of 60 ECTS koos, betaalde hij/zij een verschillend bedrag per ECTS. Dit jaar is er een vast bedrag per ECTS, ongeacht het aantal ECTS dat een premasterstudent kiest.

Het green Open-Access-beleid

Het green Open-Access beleid dat het College van Bestuur voorstelt in de UB-memo is goed doordacht en verdient uitvoering door de RUG en steun van het personeel, aldus de Raad.
Met green Open-Access tot RUG-publicaties wordt bedoeld:

 1. Immediate deposit on acceptance, het deponeren van de finale auteursversie na peer review in de RUG-repository, Pure.
 2. Na deponering kan openbaarmaking volgen met inachtneming van de embargovoorwaarden van de uitgevers, optional- and controlled-access.

Het streefdoel voor 2018 is gehaald als twee derde van alle RUG-publicaties uit 2017 green open-access is gedeponeerd in Pure (los van een mogelijke retrospectieve inspanning).
Het grootste deel van de  personeelsgeleding is het eens met de opvatting van het College, dat de RUG voorzichtig dient om te gaan met sancties, mocht het streefdoel onverhoopt niet gehaald worden. De Rector vindt het verplichtende karakter in Luik en Rotterdam minder goed passen bij Groningen dan beleid van overtuiging en ondersteuning. De workflow doet een minimaal beroep op de facultaire onderzoeker, met een maximaal uitvoeringsaandeel van de UB.

Food & Drinks

Hoewel niet vaststaat dat het niet om een reorganisatie gaat, wilde de Raad meegaan in het voorstel voor definitieve uitbesteding van Food & Drinks exclusief het personeel. Dit, omdat met de ‘richting van de oplossing’ grosso modo ingestemd kon worden. De Personeelsfractie liet expliciet vastleggen dat in het aanbestedingsdocument uitgewerkt moet worden hoe en door wie bij rechtspositionele zaken als bevordering, scholing, initiatief bij slecht functioneren etc. gehandeld zal worden.

Financiële Economische Functie (FEF): reorganisatie en evaluatie

De Raad achtte de voorliggende evaluatie (ter bespreking) voornamelijk een weergave van binnenuit  en meende geen goed oordeel te kunnen geven zonder de uitkomst van een nog te houden klantenonderzoek. De Raad vond dat er al veel werk verzet is en gaf daar ook complimenten voor, maar vond ook dat er nog veel moet gebeuren in dit dossier. Inmiddels is duidelijk dat het klanttevredenheidsonderzoek begin 2017 wordt uitgevoerd.Over de Universiteitsraad

Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.
Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.


Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017
De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. In mei zijn de verkiezingen voor de studentengeleding gehouden en de verkozen studenten zijn tijdens de vergadering op 1 september jl. officieel benoemd. Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:
 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
 • De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd en is in samenstelling gelijk aan die in het jaar 2015-2016.
 • In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.
(her)benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

-         Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         Lijst STERK: website, Twittertwitter, facebook

Laatst gewijzigd:02 december 2016 15:10
printView this page in: English

Meer nieuws