Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

111, 27 oktober 2016

11 november 2016

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad


Editie 111, vergadering 27 oktober 2016

Beste studenten en medewerkers,

Het jaar is enerverend gestart met bijzondere aandacht voor onze studenten. Het College van Bestuur kondigde samen met de Hanzehogeschool Groningen en studentenvereniging Vindicat maatregelen aan om excessen tijdens introductietijden te voorkomen. De fracties in de Universiteitsraad steunen deze maatregelen, mede omdat verenigingen hiermee nadrukkelijk hun eigen verantwoordelijkheid behouden.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de fracties: http://www.rug.nl/about-us/organization/administrative/participation/uraad/university-council/composition

Food & Drinks

Het uitbesteden van F&D stond deze maand ter bespreking op de agenda.

Na veel discussie met de Dienstraad van het Facilitair Bedrijf, het Lokaal Overleg en de Universiteitsraad heeft het College van Bestuur besloten het management van Food & Drinks services uit te besteden aan een marktpartij, waarbij het personeel in dienst kan blijven van de RUG. De Universiteitsraad denkt, net als het getroffen personeel, dat dit op zich een goede beslissing is. De Raad maakte van de gelegenheid gebruik criteria aan te dragen voor het toekomstbestendig maken van de kantines. Deze criteria hebben betrekking op de prijs-kwaliteit verhouding, de diversiteit van het aanbod, de toegankelijkheid van de kantines en op duurzaamheid. De studenten vinden dat er rekening moet worden gehouden met alle studenten, en niet slechts met de studenten die nu negatief waren in de enquête over het huidige aanbod. Naast diversiteit zou er juist ook behoefte zijn aan een goedkoop basispakket. De Raad is verheugd dat het College van Bestuur heeft toegezegd de voorgestelde criteria mee te zullen nemen bij het formuleren van de aanbestedingsopdracht. De studenten waardeerden dat ze als studenten betrokken worden bij het proces. Over het prijsbeleid kan pas iets gezegd worden, nadat de onderhandelingen met een nieuwe cateraar zijn gestart. Die worden niet voor het voorjaar van 2017 verwacht, aldus De Jeu.

Rondvraag transactiekosten opladen RUG-pas

Tijdens de Universiteitsraad heeft Lijst Calimero de aandacht gevestigd op de hoge transactiekosten bij het opwaarderen van het tegoed op je RUG-pas. Tijdens een gesprek met Ricoh werd duidelijk dat deze kosten verlaagd kunnen worden van 70 naar ongeveer 25 cent per transactie, als wordt overgestapt naar het betaalsysteem van MyPrint. Het College van Bestuur (CvB) reageerde verrast op deze mogelijkheid en gaat uitzoeken of het daadwerkelijk mogelijk is om over te stappen.

Bursalen experiment

De Dean of Graduate Schools gaf uitgebreid antwoord op vragen van de Raad. Het CvB liet bij monde van voorzitter Poppema optekenen dat de RUG zich aan alle regels houdt die het ministerie heeft uitgevaardigd. Individuele afspraken tussen promotiestudent en Graduate School die niet in een standaard contract passen, worden vastgelegd in het zogenaamde Training and Supervision Plan (TSP). In het OER (Onderwijs en Examen Reglement) wordt vastgelegd dát een promotiestudent recht heeft om onderwijservaring op te doen. In het TSP worden cursussen gespecificeerd en gewaardeerd (aantal ECTS).

Afschaffen propedeutisch examen

Tijdens de laatste Universiteitsraadsvergadering kwam het afschaffen van het propedeutisch examen en de propedeuse bul wegens administratieve lasten ter sprake. De studentgeleding heeft hierover adviesrecht en staat hier in principe positief tegenover, maar vindt het belangrijk dat de eerste 60 ECTS wel erkend worden en een onderdeel blijven van het diploma. Gelukkig is het technisch en juridisch gezien mogelijk om een zin toe te voegen aan de gewaarmerkte cijferlijst die beschrijft dat de propedeutische fase is behaald. Het College van Bestuur heeft toegezegd dat deze zin zal worden toegevoegd, zodra een student de propedeutische fase succesvol heeft doorlopen.

Uitbreiding Aletta Jacobshal

De Studenten Organisatie Groningen (SOG) vroeg bij de rondvraag wanneer de voorgenomen uitbreiding van de Aletta Jacobshal gereed zou zijn en of dit leidt tot een vermindering van het aantal tentamens in de weekeinden en avonduren. De Raad is verheugd met het antwoord van het CvB. Verwacht wordt dat de uitbreiding in September 2018 voltooid zal zijn en dat hierdoor examens in het weekend en in de avonduren grotendeels voorkomen kunnen worden.

Dual Language Policy

In een gezamenlijke rondvraag van de Personeelsfractie, Lijst STERK en Lijst Calimero naar de stand van zaken wat betreft volledige tweetalige verspreiding van relevante stukken antwoordde het CvB, dat men de kosten in beeld wil brengen. Collegevoorzitter Poppema merkte op, dat de RUG momenteel ruim 7000 van origine niet Nederlandse studenten telt. De RUG wil net als de Universiteiten van Maastricht en Wageningen het Europese certificaat voor kwaliteit van internationalisering Hoger Onderwijs verwerven. UM en WUR doen alles al in het Engels en hebben dit certificaat van CeQuint.

Over de Universiteitsraad

Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.
Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.


Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017
De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. In mei zijn de verkiezingen voor de studentengeleding gehouden en de verkozen studenten zijn tijdens de vergadering op 1 september jl. officieel benoemd. Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:
 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
 • De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd en is in samenstelling gelijk aan die in het jaar 2015-2016.
 • In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.
(her)benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

-         Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         Lijst STERK: website, Twittertwitter, facebook

Laatst gewijzigd:14 november 2018 16:22
printView this page in: English

Meer nieuws