Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

110, 29 september 2016

12 oktober 2016

Nieuwsbrief van de Universiteitsraad


Editie 110, vergadering 29 september 2016

Beste studenten en medewerkers,

Deze Nieuwsbrief is de eerste van de Universiteitsraad in de nieuwe samenstelling. De redactieleden uit de studentengeleding zijn door jaarlijkse verkiezingen nieuw. De personeelsgeleding wordt elke 2 jaar gekozen. Het perspectief is dat van de gehele Universiteitsraad. Voor specifieke fractie standpunten verwijzen we naar de sites en sociale mediakanalen van de fracties.

 • De Universiteitsraad feliciteert professor Feringa van harte met zijn Nobelprijs, al was dat ten tijde van de vergadering natuurlijk nog niet bekend.

N.a.v. Mededelingen van het College van Bestuur
Het College had bij opening van de vergadering een mededeling waardoor iedereen meteen bij de les was: Collegevoorzitter Poppema zei samen met de Hanzehogeschool en de Gemeente Groningen af te willen van de ontgroeningen en te pleiten voor een cultuuromslag onder studentenverenigingen met een ontgroening. Iedereen betreurt de incidenten van de afgelopen weken en vindt dat het gebruik van fysiek en mentaal geweld in introductietijden ontoelaatbaar is en in de toekomst voorkomen moet worden.
Groningen zou de eerste ontgroeningsvrije stad worden. Dit verraste allen enigszins gezien de tot dan toe terughoudende houding van het College tegenover de recente incidenten bij de Groningse studentenvereniging Vindicat Atque Polit. Alle fracties werden gedwongen onmiddellijk een standpunt in te nemen. Er werd druk geappt, gefacebookt en de fractievoorzitters stonden tussen de bedrijven door de media te woord. U hebt het op tv en in de krant kunnen meebeleven. In tegenstelling tot de Personeelsfractie, de Wetenschapsfractie en Lijst Sterk spraken Lijst Calimero en de SOG zich uit tegen de intentie van het College om ontgroeningen bij verenigingen af te schaffen. Volgens hen gaat het besluit voorbij aan het doel van voorgestelde maatregelen, namelijk het voorkomen van geweldspraktijken in de toekomst. Men riep het CvB op om in gesprek te gaan met de betreffende studentenverenigingen en samen toe te werken naar een veilige studentencultuur waarin gebruik van mentaal en fysiek geweld niet langer voorkomt.

 • Er komt een externe commissie die de introductietijd bij de studentenverenigingen gaat doorlichten. De samenstelling van de commissie laat ruimte voor een prominente oud-Vindicater

Een enkeling verkeerde tijdens de tumultueuze vergadering in onzekerheid over het voorstel om ontgroeningen af te schaffen… Was dit niet zelf een verhulde ontgroening voor de nieuwe studentleden? Was dit misschien het inauguratie gedeelte van de Universiteitsraad met als doel om alleen de gemotiveerde studentleden die écht onderdeel willen zijn van de raad te scheiden van de ongemotiveerden. Blijkbaar zijn alleen zij die kunnen improviseren, stelling durven nemen en het hoofd koel kunnen houden wanneer de druk hoog is, Universiteitsraadwaardig?

Yantai
Ook deze universiteitsraadsvergadering stond Yantai op de agenda. We bespraken de business case en de risicoanalyse. Fracties hebben in diverse kritische woordvoeringen benadrukt dat de kwaliteit van het onderwijs, voldoende draagvlak en transparante communicatie erg belangrijk zijn. Dat veel medewerkers individueel aangeven wel tijdelijk naar Yantai te willen mag niet één op één vertaald worden naar draagvlak voor het idee zelf dat de RUG een branch campus in Yantai moet starten.  Het College liet nog weten dat elke volgende faculteit die gevraagd wordt naar Yantai te gaan c.q. personeel te leveren, de zelfde procedure zal doorlopen als de huidige faculteiten FWN, RW en MW. Na de vergadering van 29 september is de vertrouwelijkheid van de business case opgeheven, deze kunt u dus opvragen bij de griffier van de universiteit. Neem daarvoor contact op met griffier.ur@rug.nl .

Huisvesting internationale studenten

Tijdens de laatste Universiteitsraad hebben zowel de Personeelsfractie als Lijst Calimero meerdere vragen gesteld over de problemen rondom huisvesting van internationale studenten. De personeelsfractie stelde een vraag over de overgang van huidige uitwisselingsstudenten en de uitwisselingsstudenten die per februari aankomen. De huidige contracten met uitwisselingsstudenten duren tot 31 januari, terwijl het eerste semester loopt tot 3 februari. Uitwisselingsstudenten zouden dan tijdens de laatste tentamens moeten uitwijken naar hotels om plaats te maken voor uitwisselingsstudenten die al per 1 februari arriveren. Het CvB heeft toegezegd deze overgang te onderzoeken in samenwerking met de SSH. Volgens het CvB zal de huisvesting veranderen op de lange termijn. Een buitengewoon hoog aantal aanmeldingen van internationale studenten gecombineerd met de sluiting van enkele oude voorzieningen zijn voor het CvB de verklaring voor het tekort afgelopen maand. In de toekomst zal het aanbod van de SSH toenemen en zal de situatie verbeteren, maar het CvB meldde dat dit een proces van jaren is en dat verbetering op de korte termijn niet te verwachten is. Ontevreden met dit antwoord hebben de studenten er op gewezen dat een groot deel van de studenten niet in staat is om huisvesting te vinden door andere verwachtingen en een gebrek aan communicatie over het private kameraanbod.

Opbrengsten uit het leenstelsel
Poppema betreurde dat het geld uit het leenstelsel nu bij het ministerie geparkeerd is en dat we afhankelijk zijn van de politiek wat betreft de besteding ervan. Het geld zou naar de universiteiten gaan, was ooit de afspraak. Het College had daarop toegezegd het in te zullen zetten voor verbetering van student/staff ratio aan de RUG. Het ministerie heeft nu plannen de opbrengsten te gebruiken voor een OV-experiment. Poppema zegt niet mee te zullen werken aan het voorstel van Den Haag om studenten buiten de spits te laten reizen, te realiseren door aanpassing van collegeroosters.


Over de Universiteitsraad

Wij zijn de Universiteitsraad; twaalf studenten en twaalf personeelsleden die zich inzetten voor bijna alles wat ons allen aangaat.
Maandelijks vergaderen we op de derde donderdag in drie commissies:

 • Onderzoek en Onderwijs,
 • Bestuur en
 • Middelen.
Een week later is de openbare Universiteitsraadsvergadering. In deze vergaderingen adviseren en controleren we het College van Bestuur en werken aldus mee aan het beleid van de RUG.
In onze nieuwsbrieven geven we een samenvatting van de zaken die tijdens de vergadering besproken zijn. De echte eerste nieuwsbrief van elk academisch jaar – de volgende van eind september – wordt verstuurd naar alle studenten en medewerkers van de universiteit. Wil je hierna maandelijks op de hoogte gehouden worden van onze inspanningen en het beleid aan de universiteit, meld je dan aan voor deze nieuwsbrief. Informatie over de Universiteitsraad is ook te vinden via onze website en ons Twitteraccount @uraadrug.


Samenstelling Universiteitsraad 2016-2017
De universiteitsraad bestaat uit 12 studenten en 12 personeelsleden. In mei zijn de verkiezingen voor de studentengeleding gehouden en de verkozen studenten zijn tijdens de vergadering op 1 september jl. officieel benoemd. Namens de studenten hebben de volgende drie fracties zitting in de raad:
 • Studenten Organisatie Groningen (SOG) (6 leden: dhr. E.K.A. Clark, dhr. A.I. Esser, mw. I.W. Hanemaaijer, dhr. M. de Vries, dhr. B.C. Zandt, mw. M. Zuidema),
 • Lijst Calimero (5 leden: mw. H. Berretz, dhr. D. van Dijk, mw. H.H.E. Oelen, mw. T. van de Werve, mw. N de Winter) en
 • Lijst STERK (1 lid: dhr. P.L. Polhuis).
 • De personeelsgeleding wordt voor twee jaar benoemd en is in samenstelling gelijk aan die in het jaar 2015-2016.
 • In verband met het aannemen van een baan elders, heeft dhr. M.H. Paapst van de Wetenschapsfractie zijn zetel opgegeven.
(her)benoemingen
 • M.C. Huiskes is opnieuw verkozen tot extern voorzitter van de Universiteitsraad.
 • Het Presidium 2016-2017 zal bestaan uit: M.C. Huiskes, B.A.A. Beijer, L.W. Gormley, E.K.A. Clark, D. van Dijk en P.L. Polhuis.
 • Daarnaast is E.K.A. Clark benoemd tot toehoorder bij de Universitaire Commissie voor het Onderwijs

Contact

-         Wilt u op de hoogte blijven van wat er binnen onze universiteit gebeurt en deze nieuwsbrief blijven ontvangen, of opzeggen?

-         Voor vragen over de nieuwsbrief, of vragen/opmerkingen over andere zaken, kunt u zich wenden tot uraad@rug.nl. Wij waarderen uw input zeer!

-         Volg ons online

-         Universiteitsraad: website, Twitter, facebook

-         Personeelsfractie: website, Twittertwitter, facebook

-         Wetenschapsfractie: Twittertwitter

-         Lijst Calimero: website, Twitter, facebook

-         SOG: website, Twittertwitter, facebook

-         Lijst STERK: website, Twittertwitter, facebook

Laatst gewijzigd:12 oktober 2016 16:35
printView this page in: English

Meer nieuws