Skip to ContentSkip to Navigation
UniversiteitsraadUniversiteitsraad

106, cyclus in maart 2016

11 april 2016

Benoemingsadviescommissie CUOS

Namens de Universiteitsraad zijn Anne van der Wolff, Teunis Dokter en Michelle Hartmans voorgedragen voor de benoemingsadviescommissie van het CUOS.

Doorstroom vrouwen naar hogere wetenschappelijke posities

Er is uitgebreid gesproken over het beleid rond doorstroom van vrouwen naar hogeren wetenschappelijke posities. Het CvB heeft twee Chief Diversity Officers aangesteld om het percentage vrouwelijke U(H)D's en hoogleraren te verhogen. Het begeleidende rapport vormde de basis voor een open discussie.

Meerdere Raadsleden hebben er op gewezen dat de diversiteit pas echt kan toenemen als de mogelijkheden tot het doorlopen van het tenure track-traject in deeltijd veel beter gefaciliteerd worden. Lijst Sterk en andere Raadsleden spraken hun principiële afkeur uit van positieve discriminatiemaatregelen en wezen er op dat bij andere arbeidsgroepen het percentage vrouwelijke medewerkers ook laag is.

Evaluatie Tenure Track

Het Tenure Trackbeleid aan de RUG is geëvalueerd door middel van een serie gesprekken met faculteitsbesturen en andere personen in managementlagen. (De gesprekken met tenure track-medewerkers zelf hadden in een eerder stadium plaatsgevonden.)

Vanuit de Raad zijn een aantal bekende knelpunten rond het Tenure Tracksysteem nogmaals aangestipt. De Personeelsfractie heeft ervoor gepleit om de duur van de tijdelijke aanstelling te verkorten van zes naar vier jaar, maar het College neemt dit niet over.

Bursalen

Over de financiële paragraaf van het bursalenvoorstel waren nog een aantal vragen, onder meer over de hoogte van de beurs (minimaal € 1700 netto/maand). Nadat het College hier duidelijkheid over heeft verschaft, heeft de Raad ingestemd met het voorstel.

Intern verdeel- en allocatiemodel

Middels twee presentaties tijdens de commissievergadering heeft het College meer duidelijkheid verschaft over hoe het geld van de universiteit over de faculteiten wordt verdeeld. Hoe de zogenaamde 'startwaarde' (goed voor circa de helft van de facultaire budgetten) wordt samengesteld is nog steeds onduidelijk. Volgens het College is dit een onoverzichtelijke samenraping van individuele maatregelen. De Raad heeft er, nogmaals, op gehamerd dat zij, ondanks de onoverzichtelijkheid, graag een verdere specificatie hiervan wil zien.

Laatst gewijzigd:28 april 2016 16:40

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 04 september 2018

  Weg met die systeemplafonds

  Als Zuidlarens jongetje vond hij al die oude gebouwen in de stad Groningen maar niks. De interesse in historische panden kwam pas later, tijdens zijn studie Bouwkunde. Als bouwkundige is René Bosscher nu verantwoordelijk voor de buitenkant van de gebouwen...