Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

104, cyclus in januari 2016

03 februari 2016

Personele wijzigingen

• Vanwege het aflopen van haar nulaanstelling, heeft Hilly Mast de Universiteitsraad na tien jaar verlaten. Zij wordt opgevolgd door Gert Jan Bokdam.

• Sanne Ponsioen is met zwangerschapsverlof en wordt de komende maanden vervangen door Marcel Ruiters.

• Sebastiaan van Wijk neemt de rol van Nathalie Niehof als afvaardiging in het Presidium namens Lijst Calimero over.

Food & Drinks

De plannen van het College met de afdeling van Food & Drinks zijn uitgebreid besproken in de Raad. Omdat deze bespreking vertrouwelijk is, kunnen wij in deze nieuwsbrief daar geen verdere mededelingen over doen.

Huisvesting internationale studenten

Zoals bekend uit onder meer de berichtgeving in de Universiteitskrant, zijn er grote problemen rond de huisvesting van internationale studenten in het Diakonessehuis. Het College van Bestuur heeft, mede op aandringen van de Raad, toegezegd alle betrokken studenten een financiële compensatie (€ 100 per semester) aan te bieden en gaat in overleg met andere partijen (SSH en Hanzehogeschool) bespreken of de compensatieregeling uitgebreid kan worden.

Evaluatie instemmingsrecht op hoofdlijnen van de begroting

In de decembercyclus heeft de Raad ingestemd met de universitaire begroting voor 2016. Dit was, dankzij de wetswijziging eerder dat jaar, een unicum. In deze januaricyclus werden de destijds gehanteerde afspraken geëvalueerd.

Op aandringen van Lijst Calimero komt er een cursus 'begroting lezen' voor nieuwe Raadsleden. Op aandringen van de Personeelsfractie wordt in de februaricyclus gesproken over of de Raad ook instemmingsrecht heeft op wat er, in hoofdlijnen, gebeurt met inkomsten uit private middelen. De Wetenschapsfractie pleit er voor dat ook de afspraak dat er instemmingsrecht bestaat op de hoofdlijnen (en dus niet alleen de wijzigingen) van het interne allocatiemodel alsnog wordt opgenomen in het evaluatiedocument.

Meerjarenplan CUOS

Vanuit de studentenpartijen is verzocht om een inhoudelijke discussie over de toekenning van bestuursbeurzen aan studentbestuursleden. Deze discussie zal binnen enkele maanden plaatsvinden. Het meerjarenplan van CUOS kreeg de unanieme steun van de Raad.

Collegegeld 2016-2017

Een pleidooi van SOG en Lijst Sterk om de voorgestelde collegegeldtarieven van pre-mastertrajecten te verlagen, kreeg geen steun van de andere partijen. Het voorstel van het College voor de collegegelden 2016-2017 kreeg uiteindelijk de steun van de meerderheid van de Raad.

Overige punten

• Naar aanleiding van de evaluatie van Admissions heeft de Raad een aantal kritiekpunten aangedragen. Hier komt het College in de maartcyclus op terug;

• Bij de voortgangsrapportage van het Arbo- en Milieuplan ontbrak het gevoelen van de O&O-Raad van het UMCG. Onder toezegging dat deze nog toegezonden wordt, heeft de Raad positief geadviseerd over de rapportage;

• Op voodracht van SOG is voor de februaricyclus de mogelijkheid tot het invoeren van het anonieme tentaminering besproken. Het College heeft hierbij er op gewezen dat de uiteindelijke beslissingbevoegdheid hierover bij de individuele Examencommissies ligt;

• Tevens op voordracht van SOG was een voorstel tot collegegeldvrij besturen. Het College heeft aangegeven de mogelijke wetswijziging hierover in Den Haag af te willen wachten alvorens zij kan besluiten.

Laatst gewijzigd:08 maart 2016 16:48
printView this page in: English

Meer nieuws