Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieBestuurlijke organisatieMedezeggenschapUniversiteitsraad

101, cyclus in oktober 2015

03 november 2015

Inleiding

Deze maand was er een ongekend lange vergadering voor de Universiteitsraad, met niet minder dan twintig agendapunten. Enkele van de minst prangende punten zijn doorgeschoven naar volgende maand. De belangrijkste onderwerpen deze maand waren de ontwikkelingen rond de campussen in Yantai en Fryslân en de reorganisatie van Grafimedia.

Yantai

De Universiteitsraad heeft zware zorgen over het informatie- en besluitvormings-proces rond Yantai. Namens de gehele Universiteitsraad is een verklaring opgesteld. De volledige verklaring vindt u (in het Engels) als bijlage bij deze nieuwsbrief. In onze verklaring verzoekt de Raad het Bestuur om het volgende:

  1. Een duidelijk overzicht of business case met daarin (i) een schets van de problemen in een toekomst zonder Yantai, (ii) een overzicht van de oplossingen die Yantai voor deze problemen biedt, en (iii) een overzicht van de huidige risico's en kansen die Yantai biedt.
  2. Alle documenten die reeds getekend zijn door het Bestuur. Bij alle documenten die in de toekomst getekend zullen gaan worden, wil de Raad vooraf geïnformeerd worden.
  3. Een datum voor een Go/No-Go beslissing.
  4. Een nieuwe tijdsplanning. Het "planvorming"-document van juni is inmiddels achterhaald. Deze dient continu geüpdatet te worden.

De bal ligt nu bij het Bestuur. Zodra de Raad een overzichtelijke business case ontvangt, zal zij deze inhoudelijk beoordelen.

University Campus Fryslân

Het College van Bestuur heeft de Universiteitsraad om advies omtrent het Ontwikkelplan van de University Campus Fryslân gevraagd. In dit Ontwikkelplan worden de kaders geschetst van UCF, waar volgens planning meerdere bachelor-, master- en PhD-programma's opgezet gaan worden, alsmede een University College.

Ook op dit punt vond de Raad de ontvangen informatie onvoldoende om te adviseren. Zij heeft het College gevraagd een concrete business case uit te werken en zal in de novembervergadering advies uitbrengen. Er is nog geen overeenstemming tussen Raad en Bestuur of de Raad op dit punt instemmingsrecht heeft of slechts adviesrecht.

Reorganisatie Grafische dienstverlening (Grafimedia)

Zowel het implementatieplan als personeelsplan lagen, vertrouwelijk, ter advisering. Omdat zij eerder dit jaar al tegen de reorganisatie stemde, kon de Wetenschapsfractie niet instemmen met het nu voorliggende Implementatieplan. De andere fracties hebben hier wel mee ingestemd. Het personeelsplan werd daarentegen wel unaniem door beide personeelspartijen onderschreven met een positief advies.

Overig

  • Het Bestuurs- en Beheersreglement (BBR) is, op een voorgenomen opmerking over UCF na, aangenomen;
  • Het Implementatieplan Employability Strategy is besproken. De studentenfracties hebben gewezen op de grote rol die studieverenigingen gespeeld hebben bij de totstandkoming van veel van de huidige activiteiten op dit gebied;
  • De studentenfracties hebben wederom hun zorgen geuit over het tekort aan studieplaatsen in de UB, met name tijdens tentamenweken. Het CvB gaat kijken wat er mogelijk is en heeft toegezegd om in de weekenden in de tentamenperiodes de bibliotheek van het Harmoniecomplex open te stellen;
  • De voorjaarsverslagen van de Bestuurlijke Overleggen (overleggen tussen CvB en faculteiten) zijn ter sprake gekomen;
  • De internationale Raadsleden hebben een notitie opgesteld waarin het Bestuur aangedrongen wordt om op korte termijn (verkorte) versies van alle documenten in het Engels beschikbaar te stellen. Het Bestuur heeft aangegeven ook te willen kijken of de Nederlandstalige teksten niet beter korter kunnen;
  • Sybren Dantuma (SOG) en Sebastiaan van Wijk (Calimero) zijn benoemd als studentleden van de ICT-strategiecommissie.
Laatst gewijzigd:22 januari 2016 13:15
printView this page in: English

Meer nieuws