Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Engels, prof. mr. dr. Hans

Hans Engels
Hans Engels

Hans Engels (1951) is bijzonder hoogleraar Recht decentrale overheden. Hij studeerde Nederlands Recht en publiekrecht aan de RUG, waar hij in 1987 ook promoveerde op een studie naar de Minister zonder Portefeuille. Engels is tevens universitair hoofddocent staatsrecht bij de vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht. Eerder was hij bijzonder hoogleraar Gemeenterecht/gemeentekunde aan de Universiteit Leiden.

Engels richt zich in zijn onderwijs en onderzoek op de centrale constitutionele instellingen (met name regering en parlement) en het decentraal bestuur (met name gemeente en provincie). Buiten de universiteit was Engels geruime tijd actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken van Assen, Groningen en Leeuwarden en bekleedde hij diverse nevenfuncties in het openbaar bestuur (raadslidmaatschap, part-time wethouder, lid van Provinciale Staten). Sinds 2004 is hij voor D66 lid van de Eerste Kamer.

Video

Eerder in het nieuws

RUG artikel
RUG artikel

Contact en meer informatie


Zie de medewerkerspagina

Publicaties

2018

Engels, H., & Voerman, G. (2018). Lokale rechtsstaat, democratie en politiek. In M. Duchateau, & A. Tollenaar (Eds.), Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: Decentralisatie als governance-vraagstuk (pp. 157-170). (Governance & Recht; Vol. 16). Den Haag: Boom Juridisch.

2015

Engels, J., & Rinnooy Kan, A. (2015). De verzorgingsstaat is nu lokaal hoor. NRC Handelsblad, 18.
Engels, J. (2015). Over de revitalisering van de lokale democratie. Bestuurswetenschappen, 2, 3-4.
Engels, J. (2015). Naar een staatsrechtelijke verzelfstandiging van de wethouder. De Gemeentestem, 7418.
Engels, J. (2015). Wethouder en collegiaal bestuur. Groningen: Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen.

2014

Engels, J. (2014). De staatsrechtelijke positie van de burgemeester. In Burgemeester: Positie, rol en functioneren van de burgemeester (pp. 43-67). Deventer: Kluwer.
Engels, J. (2014). Burgemeester en collegevorming. Bestuurswetenschappen, 2, 3-4.

2013

Engels, J. W. M. (2013). Kom niet aan vetorecht Eerste Kamer. NRC Handelsblad, 2013, 9.
Engels, J. W. M. (2013). De innovatiekracht van gemeenten. Bestuurswetenschappen, 2013(3), 3-4.
Engels, J. W. M. (2013). Constitutionele observaties bij de minister van Staat. In C. A. van Baalen (Ed.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis (pp. 77-90). Amsterdam: Boom.
Engels, J. W. M., & Fraanje, R. (2013). De bestuurlijke organisatie in Nederland: historie, grondslagen, werking en debat . Deventer: Kluwer.

2012

Engels, J. W. M. (2012). Hoe politisering de trias politica aantast. Staatscourant, 2012, 4.
Engels, J. W. M. (2012). De eliminatie van een staatsrechtelijk probleem. Staatscourant, 2012, 4.
Engels, J. W. M. (2012). Vermindering aantal raadsleden problematisch. Staatscourant, 2012, 4.
Engels, J. W. M. (2012). Kabinetsformatie zonder staatshoofd. Staatscourant, 2012, 4.
Engels, J. W. M. (2012). Kracht en zwakte van een 100-jarige. Binnenlands Bestuur, 2012, 19-21.
Engels, J. W. M. (2012). Norm of relatie. Openbaar Bestuur, 8 - 10.
Engels, J. W. M. (2012). Tien jaar dualisering; naar een volwassen lokaal bestuur. In G. J. Buitendijk (Ed.), 10 jaar dualisering (pp. 26-40). BZK/DNPP.
Engels, J. W. M. (2012). De noodzaak van constitutionele hervormingen in de waarborgstaat. In T. Kwakkelstein (Ed.), Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat (pp. 127-149). Den Haag: Boom Lemma.
Engels, J. W. M. (2012). Vastberaden verdediger van de democratische rechtsstaat. Openbaar Bestuur, 2012, 21-24.
Engels, J. W. M. (2012). Tien jaar dualisering: naar een volwassen lokaal bestuur. Bestuurswetenschappen, 5, 21-35.
Engels, J. W. M. (2012). 100 jaar VNG: symbool van eenheid en verscheidenheid. Bestuurswetenschappen, 3, 3-4.
Engels, J. W. M. (2012). Een virtuele staatsrechtsgeleerde. In P. Bootsma (Ed.), Kringen in de Hofvijver (pp. 345-350). Maastricht University Press.

2011

Engels, J. W. M. (2011). Veel pretenties, maar weinig keuzes. Staatscourant, (44), 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2011). Nieuw beleidskader herindeling weer defensief. Staatscourant, (32), 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2011). Bestuursakkoord biedt geen perspectief. VNG Magazine, 12 - 13.
Engels, J. W. M. (2011). De dubbelzinnigheid van soevereiniteit. Staatscourant, (19), 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2011). Eerste Kamer is ook een politiek orgaan. Trouw, 22 - 22.
Engels, J. W. M. (2011). Het is een mythe dat de Eerste Kamer niet aan politiek mag doen. De Volkskrant.
Engels, J. W. M. (2011). Grondwet biedt geen ruimte voor religieuze dogmatiek. Staatscourant, (9), 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2011). Enkele bedenkingen bij de wet tijdelijke vervanging gedeputeerden en wethouders. Gemeentestem, 7358, 458 - 462.
Engels, J. W. M. Redacteur
Engels, J. W. M. (2011). Staatsrechtvinding rondom constitutionele instellingen niet gediend met positivistische dogmatiek. Nederlands Juristenblad, 23, 2212 - 2213.
Engels, J. W. M. (2011). Meer bestuurskracht, minder bestuurlijke drukte. Bestuurswetenschappen, 3, 3 - 4.
Engels, J. W. M. (2011). De Eerste Kamer als constitutionele paradox: staatsrechtelijk en politiek orgaan. In R. V. R. A. Vliegenthart (Ed.), Boek: De Eerste Kamer, de andere kant van het Binnenhof (pp. 95 - 109)

2010

Engels, J. W. M. (2010). Kabinet vergist zich in positie senaat. NRC, 10 - 10.
Engels, J. W. M., & Klijnsma, M. H. (2010). Hoezo premiersdebat? NRC, 7.
Engels, J. W. M. (2010). Provincies moeten uit de loopgraaf. Staatscourant, (4), 5 - 5.
Engels, J. W. M., & Klijnsma, M. H. (2010). Een gemenebest van burgers. IDEE, (1), 54 - 59.
Engels, J. W. M. (2010). Democratie volgens Hans van Mierlo. Staatscourant, (14), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2010). Awb en gemeentebestuur. In T. Barkhuijsen (Ed.), 15 jaar Awb (pp. 145 - 158). Den Haag 2010.
Engels, J. W. M. (2010). Maak een einde aan de top-down democratie. Socialisme en Democratie, (julli/augustus), 30 - 37.
Engels, J. W. M. (2010). Onverantwoord niets doen. Staatscourant, (24), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2010). Drie opgaven voor het lokaal bestuur. Bestuurswetenschappen, (3), 29 - 31.
Engels, J. W. M. (2010). Staatscommissie Grondwet vergeet de democratie. Staatscourant, (4 dec), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2010). Kabinet investeert onvoldoende in toekomst gemeenten. VNG Magazine, (19/11), 17 - 17.
Engels, J. W. M. (2010). Kabinetsformatie en Eerste Kamer. Staatscourant, (38), 5 - 5.

2009

Engels, J. W. M. (2009). Dit kabinet is slecht voor de democratie. NRCHandelsblad, 7 - 7.
Engels, J. W. M. (2009). Andere troonrede kan wel. De Volkskrant, 9 - 9.
Engels, J. W. M. (2009). Parlementaire zelfreflectie ontziet partijendemocratie. NRCHandelsblad, 7 - 7.
Engels, J. W. M. (2009). Democratie eist ontvoogding. Staatscourant.
Engels, J. W. M., & Berg, J. T. J. D. (2009). Van APV tot ijspaleis. In Canon van het gemeentebestuur in Nederland VNG-uitgeverij.
Engels, J. W. M. (2009). Initiatiefrecht geen voertuig voor hobbyïsme. Staatscourant, 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2009). Veiligheidsregio's op een dwaalspoor. Staatscourant, 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2009). Grondwet en collegiale verantwoordelijkheid. In Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur (essaybundel Raad voor het Openbaar Bestuur) Sdu Uitgevers.
Engels, J. W. M. (2009). Een relevante Grondwet. Bestuurswetenschappen, 5, 84 - 92.
Engels, J. W. M. (2009). Staatsmacht en regeldruk. Staatscourant, 4 - 4.

2008

Engels, J. W. M. (2008). Macht en Recht. Staatscourant, 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2008). De BABS. VNG Magazine, 13 - 13.
Engels, J. W. M. (2008). Het Europees handvest lokale autonomie. VNG Magazine, 11 - 11.
Engels, J. W. M. (2008). Decentralisatie moet scherper. Staatscourant, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2008). Kernwapen vrije gemeenten. VNG Magazine, 13 - 13.
Engels, J. W. M. (2008). De VNG. VNG Magazine, 29 - 29.
Engels, J. W. M. (2008). Tjeenk Willink roepende in de woestijn. Staatscourant, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2008). De gemeentelijke schaal. VNG Magazine, 20 - 20.
Engels, J. W. M. (2008). Misverstanden over de Grondwet. Staatscourant, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2008). De Griffier. VNG Magazine, 21 - 21.
Engels, J. W. M. (2008). De Gemeentesecretaris. VNG Magazine, 13 - 13.
Engels, J. W. M. (2008). Geslaagde renovatie parlementaire enquête. Staatscourant, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2008). Onroerende Zaakbelasting (OZB). VNG Magazine, 23 - 23.
Engels, J. W. M. (2008). De programmaminister: een verwarrende figuur. Openbaar Bestuur, 6/7, 37 - 40.
Engels, J. W. M. (2008). De staat van het dualisme in het decentraal bestuur. Bestuurswetenschappen, 5, 12 - 28.
Engels, J. W. M. (2008). Mensen en hun rechten. Idee. Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D'66, 6 - 10.
Engels, J. W. M. (2008). Versterking minister-president naast koninklijke weg. Staatscourant, 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2008). De staat van de dualisering in het decentraal bestuur. In Congresuitgave Staat van de Dualisering Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Engels, J. W. M. (2008). De verhouding tussen raad en college in de gedualiseerde Gemeentewet. In Actualiteitencolleges 2008-2009 Den Haag.

2007

Engels, J. W. M., (2007). Noot bij HR 4 mei 2007, No. 124, (Gemeentestem; Vol. 2007).
Engels, J. W. M. (2007). Vertegenwoordigende democratie vergt groot onderhoud. In Met meerderheid van stemmen (pp. 22 - 28). Den Haag: Nederlands Instituut voor meerpartijendemocratie.
Engels, J. W. M. (2007). Coalitie en kabinet kraken Conventie. Staatscourant, 201, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Eenheid en verscheidenheid in het decentraal bestuur. Bestuurswetenschappen, 5, 68 - 76.
Engels, J. W. M., (2007). Noot bij Hof Arnhem, No. 231, Oct 09, 2007. (Gemeentestem; Vol. 2007).
Engels, J. W. M. (2007). Jan Rudolph Thorbecke. VNG Magazine, 18, 17 - 17.
Engels, J. W. M. (2007). APV. VNG Magazine, 24, 17 - 17.
Engels, J. W. M. (2007). De burgemeester. VNG Magazine, 22, 16 - 16.
Engels, J. W. M. (2007). De week van de democratie. Staatscourant, 190, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Nederlandse democratie vraagt om groot onderhoud. Idee. Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D'66, 5, 49 - 53.
Engels, J. W. M. (2007). D.J. de Geer. VNG Magazine, 20, 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2007). Democratie en sociale rechtsstaat. Openbaar Bestuur, 9, 2 - 4.
Engels, J. W. M. (2007). Conventie, Burgerforum en Staatscommissie. Openbaar Bestuur, 6/7, 2 - 2.
Engels, J. W. M. (2007). Rationaliteit en romatiek in bestuursakkoord. Staatscourant, 115, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Pleidooi voor een contextuele staatsrechtbeoefening. Bestuurswetenschappen, 2, 86 - 89.
Engels, J. W. M. (2007). Tolerantie en beschaving. Staatscourant, 61, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Eerste Kamer: gevangen tussen juridische kwaliteit en politieke behoudzucht. Ars Aequi, 10, 757 - 759.
Engels, J. W. M. (2007). Ruimte voor gemeenten. VNG Magazine, 15, 6 - 6.
Engels, J. W. M. (2007). Randstad op achterstand. Staatscourant, 88, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Regeeraccoord en decentraal bestuur. Staatscourant, 31, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Versterking decentraal bestuur. Openbaar Bestuur, 2, 9 - 15.
Engels, J. W. M. (2007). Vluchtwegen tegen opschaling. VNG Magazine, 2, 31 - 31.
Engels, J. W. M. (2007). Lokaal Bestuur en financiele autonomie. Gemeentestem, 7270, 179 - 186.

2006

Engels, J. W. M. (2006). Het spookt in Nederland. Staatscourant, 2006(02), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). De Nationale Conventie. Staatscourant, 2006(32), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Terrorisme en grondrechten. Staatscourant, 2006(117), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Hoge Colleges van Staat en Conventie. Staatscourant, 2006(90), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Pacificeren en polariseren met de gekozen burgemeester. Staatscourant, 2006(62), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Doorbraak in het decentraal bestuur? Staatscourant, 2006(222), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Democratische vernieuwingsagenda uitgekleed. Staatscourant, 2006(192), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Rechtsregels en rechtsorde. Staatscourant, 2006(162), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Verstoring of belaging? VNG Magazine, 2006(22), 30 - 30.
Engels, J. W. M. (2006). Een vreemde in Jeruzalem. VNG Magazine, 2006(17), 31 - 31.
Engels, J. W. M. (2006). De toekomst van het lokaal bestuur. VNG Magazine, 2006(07), 18 - 19.
Engels, J. W. M. (2006). Meest kleurrijke ambt van het staatsrecht. Openbaar Bestuur, 2006(08), 32 - 32.
Engels, J. W. M. (2006). Een aardig voorgerecht. VNG Magazine, 2006(22/23), 25 - 25.
Engels, J. W. M. (2006). Meer staatsrechtelijke bevoegdheden? Openbaar Bestuur, 2006(03), 22 - 22.
Engels, J. W. M., (2006). 2006, 119, (), No. 119, Mar 08, 2006. (Gemeentestem; Vol. 2006).
Engels, J. W. M., (2006). 2006, 7521, (), No. 7521, Jul 08, 2005. (Gemeentestem; Vol. 2006).
Engels, J. W. M., (2006). 2006, 120, (), No. 120, Dec 07, 2005. (Gemeentestem; Vol. 2006).
Engels, J. W. M. (2006). Een constituerende Grondwet? Openbaar Bestuur, 26 - 27.
Engels, J. W. M., (2006). 2006, 121, (), No. 121, Dec 07, 2005. (Gemeentestem; Vol. 2006).
Engels, J. W. M. (2006). De angstdroom van belastingheffende gemeenten. VNO/NCW Nieuws, 26 - 26.
Engels, J. W. M. (2006). Gevolgen invoering Wet dualisering medebewind en Tweede aanpassingswet. In Syllabus Actualiteitencolleges Gemeentewet 2005 (pp. 9 - 14). Den Haag: VNG-uitgeverij.
Engels, J. W. M. (2006). Opschaling en verdunning in het middenbestuur. In Thorbeckediner 2006. Opschaling en verdunning in het middenbestuur (pp. 5 - 21)

2005

Engels, J. W. M. (2005). Ministeriële verantwoordelijkheid in revisie. Staatscourant, 2005(02), 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2005). Dualisering vol kinderziektes. VNG Magazine, 2005(1), 28 - 29.
Engels, J. W. M. (2005). Nederland niet langer land van wethouders. VNG Magazine, 2005(8), 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2005). Politieke en bestuurlijke omgangsvormen. Staatscourant, 2005(32), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2005). Paasakkoord: drie keer niks. VNG Magazine, 2005(17), 26 - 27.
Engels, J. W. M. (2005). Om de democratie. Staatscourant, 2005(60), 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2005). Modernisering en infantilisering op de universiteit. Staatscourant, 2005(117), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2005). Koningschap tussen constitutie en politiek. Staatscourant, 2005(88), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2005). Ambtelijke helden in het openbaar bestuur. VNG Magazine, 2005(26), 24 - 25.
Engels, J. W. M. (2005). Ministerraad is geen keurslijf. Staatscourant, 2005(197), 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2005). Grondwet moet op vernieuwingsagenda. Staatscourant, 2005(170), 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2005). Publiek vertrouwen in een andere overheid. VNG Magazine, 2005(34), 26 - 27.
Engels, J. W. M. (2005). Beeldvorming over democratische hervorming. Staatscourant, 2005(227), 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2005). Structuur en cultuur in de partijendemocratie. VNG Magazine, 2005(41), 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2005). De mens achter de ambtenaar. VNG Magazine, 2005(50), 24 - 25.
Engels, J. W. M., (2005). Noot bij ABRvS, Jan 20, 2004. (Gemeentestem; Vol. 2005, No. 2005).

2004

Engels, J. W. M. (2004). Noot bij Hof Arnhem (07-10-2003). Gemeentestem, 7201, 48, 81 - 85.
Engels, J. W. M. (2004). Noot bij ABRvS (01-10-2003). Gemeentestem, 7205, 61, 210 - 213.
Engels, J. W. M. (2004). Verplaatsing van de democratie. Staatscourant, 196.
Engels, J. W. M. (2004). De echo van staatsman Thorbecke. VNG Magazine, 18 - 19.
Engels, J. W. M. (2004). Grondwet en politiek. Staatscourant, 226.
Engels, J. W. M. (2004). Afscheid van de provincie. Staatscourant, 166.
Engels, J. W. M. (2004). Bestuurlijke indeling loopt uit de rails. VNG Magazine, 28 - 29.
Engels, J. W. M. (2004). Universiteit en hbo. Staatscourant, 142.
Engels, J. W. M. (2004). Adres tegen gekozen burgemeester te zwaar aangezet. VNG Magazine, 21, 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2004). Het moet anders met de minister-president. Staatscourant, 98.
Engels, J. W. M. (2004). Prikkelend jaarverslag Raad van State. Staatscourant, 71.
Engels, J. W. M. (2004). Versterking van de gemeenteraad. VNG Magazine, 6, 18 - 19.
Engels, J. W. M. (2004). Kabinetsformatie tussen politiek en recht. Staatscourant, 43.
Engels, J. W. M. (2004). Wethouders in een afrekencultuur. VNG Magazine, 15, 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2004). Soevereiniteit en democratische vernieuwing. Staatscourant, 13.
Engels, J. W. M., & Nap, M. (2004). De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 32.5 t/m 32.10. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 632 - 667). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 33. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 669 - 683). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 39. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 749 - 767). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 28 (t/m 28.5). In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 543 - 562). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 31. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 595 - 611). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 32 (t/m 32.1). In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 613 - 616). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.

2003

Engels, J. W. M. (2003). Naar een modernisering van de Grondwet. Staatscourant, 239.
Engels, J. W. M. (2003). De gekozen burgemeester onder vuur. VNG Magazine, 50, 20 - 21.
Engels, J. W. M. (2003). Afkalvende autonomie. VNG Magazine, 41, 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2003). De modernisering van het koningschap. Staatscourant, 209.
Engels, J. W. M. (2003). Een betere overheid. Staatscourant, 104.
Engels, J. W. M. (2003). Beslissende fase voor de gekozen burgemeester. Staatscourant, 119.
Engels, J. W. M. (2003). Nieuw kiesstelsel en politieke partijen. Staatscourant, 179.
Engels, J. W. M. (2003). Dualistische collegevorming II. Staatscourant, 49.
Engels, J. W. M. (2003). Provincies en gemeenten: een decentraal dilemma. Staatscourant, 77.
Engels, J. W. M. (2003). Dualistische collegevorming I. Staatscourant, 19.
Engels, J. W. M. (2003). Eigenstandig of zelfstandig: de gekozen burgemeester in dualistisch en constitutioneel perspectief. s.n.
Engels, J. W. M. (2003). Burgemeester, dualisme en grondwet. In D. J. Elzinga (Ed.), De gekozen burgemeester (pp. 31 - 44). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.

2002

Engels, J. W. M. (2002). Overschaduwde statenverkiezingen. Staatscourant, 203.
Engels, J. W. M. (2002). Gewoon goed besturen. Staatscourant, 173.
Engels, J. W. M. (2002). Nederlandse provincies in de gevarenzone? Proeflokaal, 5, 9 - 15.
Engels, J. W. M. (2002). Infrastructuur en gemeentebestuur. Infranieuws, 1.
Engels, J. W. M. (2002). Dualisme is niet gelijk aan jukeboxdemocratie. Staatscourant, 39.
Engels, J. W. M. (2002). Staatsrecht en pollitieke moraliteit. Staatscourant, 88.
Engels, J. W. M. (2002). Democratie en Zuiderzeelijn. Staatscourant, 118.
Engels, J. W. M. (2002). Bestuur in stedelijke regio's. Staatscourant, 30.
Engels, J. W. M. (2002). Doorpakken met provincies. Staatscourant, 60.
Engels, J. W. M. (2002). Samenwerking van gemeenten. s.n.

2001

Engels, J. W. M. (2001). Dualisme en financiële functie. Gemeentestem, 7155, 7.
Engels, J. W. M. (2001). Commissaris vs. Burgemeester. Staatscourant, 185.
Engels, J. W. M. (2001). Betrouwbare en integere provincies. Staatscourant, 215.
Engels, J. W. M. (2001). Gedeputeerde en commissaris. Staatscourant, 245.
Engels, J. W. M. (2001). Landsdelen in komkommertijd. Staatscourant, 155.
Engels, J. W. M. (2001). De onstuitbare opmars van het referendum. Staatscourant, 71.
Engels, J. W. M. (2001). Verbleking van de provinciale democratie. Staatscourant, 98.
Engels, J. W. M. (2001). Provinciaal veiligheidstoezicht schiet tekort. Staatscourant, 125.
Engels, J. W. M. (2001). Falende handhaving en aansprakelijkheid. Staatscourant, 11.
Engels, J. W. M. (2001). Gepolder bij overhedenoverleg. Staatscourant, 34.

2000

Engels, J. W. M., & Warmelink, H. G. (2000). Van de macht des Konings. Nederlands Juristenblad, 22.
Engels, J. W. M. (2000). Geen relatie tussen slagvaardigheid en omvang provinciale staten. Staatscourant, 206.
Engels, J. W. M. (2000). Politieke moed of democratisch bestuur? Staatscourant, 241.
Engels, J. W. M. (2000). Kwaliteit en beloning in de publieke sector. Staatscourant, 146.
Engels, J. W. M. (2000). Provincies van de toekomst. Staatscourant, 176.
Engels, J. W. M. (2000). Een onderzoekscommissie voor provincie en gemeente. Staatscourant, 121.
Engels, J. W. M. (2000). Macht ter discussie stellen. Staatscourant, 67.
Engels, J. W. M. (2000). Koninklijke herindeling. Staatscourant, 89.
Engels, J. W. M. (2000). Terug in het hok? Staatscourant, 7.
Engels, J. W. M. (2000). De weg der ontvlechting. Staatscourant, 37.
Engels, J. W. M. (2000). Bestuurlijk primaat en juridische verantwoordelijkheid bij gemeenten. Gemeentestem, 7114, 99 - 102.

1999

Engels, J. W. M. (1999). Gemeentelijke herindeling en de nieuwe Wet Arhi (I). Gemeentestem, 7107, 545 - 549.
Engels, J. W. M. (1999). Gemeentelijke herindeling en de nieuwe Wet Arhi (II). Gemeentestem, 7108, 581 - 587.
Engels, J. W. M. (1999). Gevoel voor verhoudingen. Staatscourant, 231.
Engels, J. W. M. (1999). Politieke verantwoordelijkheid in de uitverkoop? Staatscourant, 203.
Engels, J. W. M., & Michiels, F. C. M. A. (1999). De gekozen burgemeester in een dualistisch bestel. Cahier Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66.
Engels, J. W. M. (1999). Minister Zalm en de Algemene Rekenkamer: politieke moraal kleurt het staatsrecht in. Staatscourant, 20.
Engels, J. W. M. (1999). Positieve effecten herindeling nog gering. Drentse Courant.
Engels, J. W. M., & van den Bosch, J. A. P. M. (1999). Handboek bestuurlijke organisatie. Alphen a.d. Rijn: Samsom.
Engels, J. W. M. (1999). Handboek Bestuurlijke Organisatie, zelfstandige bestuursorganen. Alphen a.d. Rijn: Samsom.
Engels, J. W. M. (1999). Kwaliteit en zorgvuldigheid: Op weg naar een betere procedure voor gemeentelijke herindeling. (07 ed.) Groningen: Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen.
Engels, J. W. M. (1999). Onderzoek naar gemeentelijke herindeling. In J. A. P. M. van den Bosch (Ed.), Handboek bestuurlijke organisatie Alphen a.d. Rijn: Samsom.
Engels, J. W. M. (1999). De overige belastingen. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 663 - 698). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (1999). Heffing en invordering. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 699 - 715). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (1999). Wijziging van de indeling en de grenzen van gemeenten. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 786 - 806). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (1999). De onroerende-zaakbelasting. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 627 - 643). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (1999). De begroting. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 581 - 598). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (1999). Kwaliteit en zorgvuldigheid: Op weg naar een betere procedure voor gemeentelijke herindeling. In M. Herweijer, & J. W. M. Engels (Eds.), Kwaliteit en zorgvuldigheid: Op weg naar een betere procedure voor gemeentelijke herindeling (pp. 1 - 46)
Engels, J. W. M. (1999). Welke herindelingsprocedure. In M. Herweijer, & J. W. M. Engels (Eds.), Kwaliteit en zorgvuldigheid: Op weg naar een betere procedure voor gemeentelijke herindeling (pp. 63 - 76)

1998

Engels, J. W. M. (1998). Van staatssecretaris naar onderminister. Bestuurswetenschappen, 2, 112 - 119.
Engels, J. W. M. (1998). De raad in het hart (over dualisering in het lokaal bestuur). Nederlandse Gemeente, 43.
Engels, J. W. M. (1998). Met de voeten in de modder (over collegevorming en monisme). Voor de D'raad, 36, 6 - 7.
Engels, J. W. M. (1998). Een nieuwe ministeriële structuur voor 'de West'. Spes Victoriae, 1, 18 - 27.
Engels, J. W. M. (1998). Weg vrij voor gekozen burgemeester. Drentse Courant.
Engels, J. W. M. (1998). Minister zonder portefeuille moet onafhankelijk zijn. NRC Handelsblad.
Engels, J. W. M. (1998). Burgemeester moet gekozen. De Volkskrant.
Dölle, A. H. M., Engels, J. W. M., & Warmelink, H. G. (1998). Redactionele moraal. Nederlands Juristenblad, 16, 738 - 740.
Engels, J. W. M. (1998). Le régime électoral des Pays-Bas. In A. Pantelis, & S. Koutsoubinas (Eds.), Les régimes électoraux des pays de l'Union Européenne (pp. 425 - 455)

1997

Engels, J. W. M. (1997). Burgemeester, wethouder en bestuurlijke vernieuwing. In P. B. Boorsma, C. W. A. M. Aarts, & A. E. Steenge (Eds.), Prioriteitstelling in het openbaar bestuur (pp. 55 - 69). Enschede: University of Twente.

1996

Elzinga, D. J., Engels, J. W. M., & Koopman, J. (1996). Proeve voorstel van wet bijzondere bepalingen provincie Twente. Groningen: Vakgroep Staatsrecht.

1995

Engels, J. W. M. (1995). Bespreking van: C.N.J.Versteden, T.Renes, Provincierecht. Tjeenk Willink,Zwolle, 1994, 276 pp. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 4, 28 - 29.
Dölle, A. H. M., Elzinga, D. J., & Engels, J. W. M. (1995). Bestuurlijke vernieuwing in Friesland, een communicatie-structuur tussen gemeenten en provincie na de opheffing van de openbare lichamen WGR. (5 ed.) s.n.
Engels, J. W. M. (1995). Het ROL: oplegging, verplichte uitvoering, beroep, geldingsduur en evaluatie. In D. J. Elzinga (Ed.), Regionaal bestuur in Nederland. (pp. 144 - 151). Alphen a.d. Rijn: Samsom.
Engels, J. W. M. (1995). De financiele verhoudingen in de provincie Rotterdam. In D. J. Elzinga (Ed.), Regionaal bestuur in Nederland. (pp. 248 - 263). Alphen a.d. Rijn: Samsom.

1994

Engels, J. W. M. (1994). Decentralization and regional government in the Netherlands. European Review of Public Law, 125 - 142.
Engels, J. W. M. (1994). Het recht van initiatief. (8 ed.) s.n.

1987

Engels, J. W. M. (1987). De minister zonder portefeuille s.n.
Laatst gewijzigd:29 augustus 2018 15:29
printView this page in: English