Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaMensen en meningen

Engels, prof. mr. dr. Hans

Hans Engels
Hans Engels

Hans Engels (1951) is bijzonder hoogleraar Recht decentrale overheden. Hij studeerde Nederlands Recht en publiekrecht aan de RUG, waar hij in 1987 ook promoveerde op een studie naar de Minister zonder Portefeuille. Engels is tevens universitair hoofddocent staatsrecht bij de vakgroep Staatsrecht en Internationaal Recht. Eerder was hij bijzonder hoogleraar Gemeenterecht/gemeentekunde aan de Universiteit Leiden.

Engels richt zich in zijn onderwijs en onderzoek op de centrale constitutionele instellingen (met name regering en parlement) en het decentraal bestuur (met name gemeente en provincie). Buiten de universiteit was Engels geruime tijd actief als rechter-plaatsvervanger in de rechtbanken van Assen, Groningen en Leeuwarden en bekleedde hij diverse nevenfuncties in het openbaar bestuur (raadslidmaatschap, part-time wethouder, lid van Provinciale Staten). Sinds 2004 is hij voor D66 lid van de Eerste Kamer.

Video

Eerder in het nieuws

RUG artikel
RUG artikel

Contact en meer informatie


Zie de medewerkerspagina

Publicaties

2018

Engels, H., & Voerman, G. (2018). Lokale rechtsstaat, democratie en politiek. In M. Duchateau, & A. Tollenaar (Eds.), Vertrouwen in de lokale rechtsstaat: Decentralisatie als governance-vraagstuk (pp. 157-170). (Governance & Recht; Vol. 16). Den Haag: Boom Juridisch.

2015

Engels, J., & Rinnooy Kan, A. (2015). De verzorgingsstaat is nu lokaal hoor. NRC Handelsblad, 18.
Engels, J. (2015). Over de revitalisering van de lokale democratie. Bestuurswetenschappen, 2, 3-4.
Engels, J. (2015). Naar een staatsrechtelijke verzelfstandiging van de wethouder. De Gemeentestem, 7418.
Engels, J. (2015). Wethouder en collegiaal bestuur. Groningen: Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen.

2014

Engels, J. (2014). De staatsrechtelijke positie van de burgemeester. In Burgemeester: Positie, rol en functioneren van de burgemeester (pp. 43-67). Deventer: Kluwer.
Engels, J. (2014). Burgemeester en collegevorming. Bestuurswetenschappen, 2, 3-4.

2013

Engels, J. W. M. (2013). Kom niet aan vetorecht Eerste Kamer. NRC Handelsblad, 2013, 9.
Engels, J. W. M. (2013). Constitutionele observaties bij de minister van Staat. In C. A. van Baalen (Ed.), Jaarboek Parlementaire Geschiedenis (pp. 77-90). Amsterdam: Boom.
Engels, J. W. M. (2013). De innovatiekracht van gemeenten. Bestuurswetenschappen, 2013(3), 3-4.
Engels, J. W. M., & Fraanje, R. (2013). De bestuurlijke organisatie in Nederland: historie, grondslagen, werking en debat . Deventer: Kluwer.

2012

Engels, J. W. M. (2012). De noodzaak van constitutionele hervormingen in de waarborgstaat. In T. Kwakkelstein (Ed.), Van verzorgingsstaat naar waarborgstaat (pp. 127-149). Den Haag: Boom Lemma.
Engels, J. W. M. (2012). Vermindering aantal raadsleden problematisch. Staatscourant, 2012, 4.
Engels, J. W. M. (2012). Vastberaden verdediger van de democratische rechtsstaat. Openbaar Bestuur, 2012, 21-24.
Engels, J. W. M. (2012). De eliminatie van een staatsrechtelijk probleem. Staatscourant, 2012, 4.
Engels, J. W. M. (2012). Kracht en zwakte van een 100-jarige. Binnenlands Bestuur, 2012, 19-21.
Engels, J. W. M. (2012). Norm of relatie. Openbaar Bestuur, 8 - 10.
Engels, J. W. M. (2012). Een virtuele staatsrechtsgeleerde. In P. Bootsma (Ed.), Kringen in de Hofvijver (pp. 345-350). Maastricht University Press.
Engels, J. W. M. (2012). Tien jaar dualisering; naar een volwassen lokaal bestuur. In G. J. Buitendijk (Ed.), 10 jaar dualisering (pp. 26-40). BZK/DNPP.
Engels, J. W. M. (2012). Kabinetsformatie zonder staatshoofd. Staatscourant, 2012, 4.
Engels, J. W. M. (2012). Hoe politisering de trias politica aantast. Staatscourant, 2012, 4.
Engels, J. W. M. (2012). Tien jaar dualisering: naar een volwassen lokaal bestuur. Bestuurswetenschappen, 5, 21-35.
Engels, J. W. M. (2012). 100 jaar VNG: symbool van eenheid en verscheidenheid. Bestuurswetenschappen, 3, 3-4.

2011

Engels, J. W. M. (2011). Veel pretenties, maar weinig keuzes. Staatscourant, (44), 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2011). Nieuw beleidskader herindeling weer defensief. Staatscourant, (32), 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2011). Bestuursakkoord biedt geen perspectief. VNG Magazine, 12 - 13.
Engels, J. W. M. (2011). De dubbelzinnigheid van soevereiniteit. Staatscourant, (19), 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2011). Eerste Kamer is ook een politiek orgaan. Trouw, 22 - 22.
Engels, J. W. M. (2011). Grondwet biedt geen ruimte voor religieuze dogmatiek. Staatscourant, (9), 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2011). Het is een mythe dat de Eerste Kamer niet aan politiek mag doen. De Volkskrant.
Engels, J. W. M. (2011). De Eerste Kamer als constitutionele paradox: staatsrechtelijk en politiek orgaan. In R. V. R. A. Vliegenthart (Ed.), Boek: De Eerste Kamer, de andere kant van het Binnenhof (pp. 95 - 109)
Engels, J. W. M. (2011). Meer bestuurskracht, minder bestuurlijke drukte. Bestuurswetenschappen, 3, 3 - 4.
Engels, J. W. M. Redacteur.
Engels, J. W. M. (2011). Enkele bedenkingen bij de wet tijdelijke vervanging gedeputeerden en wethouders. Gemeentestem, 7358, 458 - 462.
Engels, J. W. M. (2011). Staatsrechtvinding rondom constitutionele instellingen niet gediend met positivistische dogmatiek. Nederlands Juristenblad, 23, 2212 - 2213.

2010

Engels, J. W. M. (2010). Kabinet vergist zich in positie senaat. NRC, 10 - 10.
Engels, J. W. M., & Klijnsma, M. H. (2010). Hoezo premiersdebat? NRC, 7.
Engels, J. W. M. (2010). Maak een einde aan de top-down democratie. Socialisme en Democratie, (julli/augustus), 30 - 37.
Engels, J. W. M. (2010). Drie opgaven voor het lokaal bestuur. Bestuurswetenschappen, (3), 29 - 31.
Engels, J. W. M., & Klijnsma, M. H. (2010). Een gemenebest van burgers. IDEE, (1), 54 - 59.
Engels, J. W. M. (2010). Onverantwoord niets doen. Staatscourant, (24), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2010). Staatscommissie Grondwet vergeet de democratie. Staatscourant, (4 dec), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2010). Kabinet investeert onvoldoende in toekomst gemeenten. VNG Magazine, (19/11), 17 - 17.
Engels, J. W. M. (2010). Democratie volgens Hans van Mierlo. Staatscourant, (14), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2010). Kabinetsformatie en Eerste Kamer. Staatscourant, (38), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2010). Awb en gemeentebestuur. In T. Barkhuijsen (Ed.), 15 jaar Awb (pp. 145 - 158). Den Haag 2010.
Engels, J. W. M. (2010). Provincies moeten uit de loopgraaf. Staatscourant, (4), 5 - 5.

2009

Engels, J. W. M. (2009). Dit kabinet is slecht voor de democratie. NRCHandelsblad, 7 - 7.
Engels, J. W. M. (2009). Andere troonrede kan wel. De Volkskrant, 9 - 9.
Engels, J. W. M. (2009). Parlementaire zelfreflectie ontziet partijendemocratie. NRCHandelsblad, 7 - 7.
Engels, J. W. M. (2009). Grondwet en collegiale verantwoordelijkheid. In Naar een collegiaal en samenhangend overheidsbestuur (essaybundel Raad voor het Openbaar Bestuur) Sdu Uitgevers.
Engels, J. W. M. (2009). Veiligheidsregio's op een dwaalspoor. Staatscourant, 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2009). Een relevante Grondwet. Bestuurswetenschappen, 5, 84 - 92.
Engels, J. W. M. (2009). Democratie eist ontvoogding. Staatscourant.
Engels, J. W. M., & Berg, J. T. J. V. D. (2009). Van APV tot ijspaleis. In Canon van het gemeentebestuur in Nederland VNG-uitgeverij.
Engels, J. W. M. (2009). Staatsmacht en regeldruk. Staatscourant, 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2009). Initiatiefrecht geen voertuig voor hobbyïsme. Staatscourant, 5 - 5.

2008

Engels, J. W. M. (2008). Macht en Recht. Staatscourant, 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2008). De BABS. VNG Magazine, 13 - 13.
Engels, J. W. M. (2008). Het Europees handvest lokale autonomie. VNG Magazine, 11 - 11.
Engels, J. W. M. (2008). Decentralisatie moet scherper. Staatscourant, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2008). Kernwapen vrije gemeenten. VNG Magazine, 13 - 13.
Engels, J. W. M. (2008). De VNG. VNG Magazine, 29 - 29.
Engels, J. W. M. (2008). Tjeenk Willink roepende in de woestijn. Staatscourant, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2008). De gemeentelijke schaal. VNG Magazine, 20 - 20.
Engels, J. W. M. (2008). Misverstanden over de Grondwet. Staatscourant, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2008). De Griffier. VNG Magazine, 21 - 21.
Engels, J. W. M. (2008). De Gemeentesecretaris. VNG Magazine, 13 - 13.
Engels, J. W. M. (2008). Geslaagde renovatie parlementaire enquête. Staatscourant, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2008). Onroerende Zaakbelasting (OZB). VNG Magazine, 23 - 23.
Engels, J. W. M. (2008). De verhouding tussen raad en college in de gedualiseerde Gemeentewet. In Actualiteitencolleges 2008-2009 Den Haag.
Engels, J. W. M. (2008). Versterking minister-president naast koninklijke weg. Staatscourant, 4 - 4.
Engels, J. W. M. (2008). De staat van de dualisering in het decentraal bestuur. In Congresuitgave Staat van de Dualisering Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Engels, J. W. M. (2008). Mensen en hun rechten. Idee. Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D'66, 6 - 10.
Engels, J. W. M. (2008). De programmaminister: een verwarrende figuur. Openbaar Bestuur, 6/7, 37 - 40.
Engels, J. W. M. (2008). De staat van het dualisme in het decentraal bestuur. Bestuurswetenschappen, 5, 12 - 28.

2007

Engels, J. W. M. (2007). Tolerantie en beschaving. Staatscourant, 61, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Democratie en sociale rechtsstaat. Openbaar Bestuur, 9, 2 - 4.
Engels, J. W. M. (2007). Eenheid en verscheidenheid in het decentraal bestuur. Bestuurswetenschappen, 5, 68 - 76.
Engels, J. W. M. (2007). Jan Rudolph Thorbecke. VNG Magazine, 18, 17 - 17.
Engels, J. W. M. (2007). Conventie, Burgerforum en Staatscommissie. Openbaar Bestuur, 6/7, 2 - 2.
Engels, J. W. M., (2007). Noot bij Hof Arnhem, No. 231, Oct 09, 2007. (Gemeentestem; Vol. 2007).
Engels, J. W. M. (2007). Vluchtwegen tegen opschaling. VNG Magazine, 2, 31 - 31.
Engels, J. W. M. (2007). Lokaal Bestuur en financiele autonomie. Gemeentestem, 7270, 179 - 186.
Engels, J. W. M. (2007). Eerste Kamer: gevangen tussen juridische kwaliteit en politieke behoudzucht. Ars Aequi, 10, 757 - 759.
Engels, J. W. M. (2007). Versterking decentraal bestuur. Openbaar Bestuur, 2, 9 - 15.
Engels, J. W. M. (2007). Pleidooi voor een contextuele staatsrechtbeoefening. Bestuurswetenschappen, 2, 86 - 89.
Engels, J. W. M. (2007). APV. VNG Magazine, 24, 17 - 17.
Engels, J. W. M. (2007). Regeeraccoord en decentraal bestuur. Staatscourant, 31, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Rationaliteit en romatiek in bestuursakkoord. Staatscourant, 115, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Vertegenwoordigende democratie vergt groot onderhoud. In Met meerderheid van stemmen (pp. 22 - 28). Den Haag: Nederlands Instituut voor meerpartijendemocratie.
Engels, J. W. M. (2007). Nederlandse democratie vraagt om groot onderhoud. Idee. Tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D'66, 5, 49 - 53.
Engels, J. W. M., (2007). Noot bij HR 4 mei 2007, No. 124, (Gemeentestem; Vol. 2007).
Engels, J. W. M. (2007). Randstad op achterstand. Staatscourant, 88, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). Ruimte voor gemeenten. VNG Magazine, 15, 6 - 6.
Engels, J. W. M. (2007). De week van de democratie. Staatscourant, 190, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). D.J. de Geer. VNG Magazine, 20, 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2007). Coalitie en kabinet kraken Conventie. Staatscourant, 201, 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2007). De burgemeester. VNG Magazine, 22, 16 - 16.

2006

Engels, J. W. M. (2006). Democratische vernieuwingsagenda uitgekleed. Staatscourant, 2006(192), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Een vreemde in Jeruzalem. VNG Magazine, 2006(17), 31 - 31.
Engels, J. W. M., (2006). 2006, 121, (), No. 121, Dec 07, 2005. (Gemeentestem; Vol. 2006).
Engels, J. W. M., (2006). 2006, 120, (), No. 120, Dec 07, 2005. (Gemeentestem; Vol. 2006).
Engels, J. W. M. (2006). Gevolgen invoering Wet dualisering medebewind en Tweede aanpassingswet. In Syllabus Actualiteitencolleges Gemeentewet 2005 (pp. 9 - 14). Den Haag: VNG-uitgeverij.
Engels, J. W. M. (2006). Hoge Colleges van Staat en Conventie. Staatscourant, 2006(90), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). De toekomst van het lokaal bestuur. VNG Magazine, 2006(07), 18 - 19.
Engels, J. W. M. (2006). Doorbraak in het decentraal bestuur? Staatscourant, 2006(222), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Pacificeren en polariseren met de gekozen burgemeester. Staatscourant, 2006(62), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Het spookt in Nederland. Staatscourant, 2006(02), 03 - 03.
Engels, J. W. M., (2006). 2006, 119, (), No. 119, Mar 08, 2006. (Gemeentestem; Vol. 2006).
Engels, J. W. M. (2006). Opschaling en verdunning in het middenbestuur. In Thorbeckediner 2006. Opschaling en verdunning in het middenbestuur (pp. 5 - 21)
Engels, J. W. M. (2006). Verstoring of belaging? VNG Magazine, 2006(22), 30 - 30.
Engels, J. W. M. (2006). Meer staatsrechtelijke bevoegdheden? Openbaar Bestuur, 2006(03), 22 - 22.
Engels, J. W. M. (2006). De angstdroom van belastingheffende gemeenten. VNO/NCW Nieuws, 26 - 26.
Engels, J. W. M. (2006). Een constituerende Grondwet? Openbaar Bestuur, 26 - 27.
Engels, J. W. M. (2006). Meest kleurrijke ambt van het staatsrecht. Openbaar Bestuur, 2006(08), 32 - 32.
Engels, J. W. M. (2006). Rechtsregels en rechtsorde. Staatscourant, 2006(162), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). De Nationale Conventie. Staatscourant, 2006(32), 03 - 03.
Engels, J. W. M. (2006). Terrorisme en grondrechten. Staatscourant, 2006(117), 03 - 03.
Engels, J. W. M., (2006). 2006, 7521, (), No. 7521, Jul 08, 2005. (Gemeentestem; Vol. 2006).
Engels, J. W. M. (2006). Een aardig voorgerecht. VNG Magazine, 2006(22/23), 25 - 25.

2005

Engels, J. W. M., (2005). Noot bij ABRvS, Jan 20, 2004. (Gemeentestem; Vol. 2005, No. 2005).
Engels, J. W. M. (2005). Ambtelijke helden in het openbaar bestuur. VNG Magazine, 2005(26), 24 - 25.
Engels, J. W. M. (2005). De mens achter de ambtenaar. VNG Magazine, 2005(50), 24 - 25.
Engels, J. W. M. (2005). Publiek vertrouwen in een andere overheid. VNG Magazine, 2005(34), 26 - 27.
Engels, J. W. M. (2005). Ministeriële verantwoordelijkheid in revisie. Staatscourant, 2005(02), 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2005). Koningschap tussen constitutie en politiek. Staatscourant, 2005(88), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2005). Structuur en cultuur in de partijendemocratie. VNG Magazine, 2005(41), 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2005). Modernisering en infantilisering op de universiteit. Staatscourant, 2005(117), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2005). Grondwet moet op vernieuwingsagenda. Staatscourant, 2005(170), 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2005). Dualisering vol kinderziektes. VNG Magazine, 2005(1), 28 - 29.
Engels, J. W. M. (2005). Om de democratie. Staatscourant, 2005(60), 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2005). Nederland niet langer land van wethouders. VNG Magazine, 2005(8), 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2005). Politieke en bestuurlijke omgangsvormen. Staatscourant, 2005(32), 5 - 5.
Engels, J. W. M. (2005). Paasakkoord: drie keer niks. VNG Magazine, 2005(17), 26 - 27.
Engels, J. W. M. (2005). Beeldvorming over democratische hervorming. Staatscourant, 2005(227), 3 - 3.
Engels, J. W. M. (2005). Ministerraad is geen keurslijf. Staatscourant, 2005(197), 3 - 3.

2004

Engels, J. W. M. (2004). Grondwet en politiek. Staatscourant, 226.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 28 (t/m 28.5). In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 543 - 562). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Kabinetsformatie tussen politiek en recht. Staatscourant, 43.
Engels, J. W. M. (2004). De echo van staatsman Thorbecke. VNG Magazine, 18 - 19.
Engels, J. W. M. (2004). Afscheid van de provincie. Staatscourant, 166.
Engels, J. W. M. (2004). Verplaatsing van de democratie. Staatscourant, 196.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 39. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 749 - 767). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 33. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 669 - 683). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Wethouders in een afrekencultuur. VNG Magazine, 15, 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2004). Het moet anders met de minister-president. Staatscourant, 98.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 32.5 t/m 32.10. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 632 - 667). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 32 (t/m 32.1). In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 613 - 616). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M., & Nap, M. (2004). De ontwikkeling en toekomst van de vertegenwoordigende democratie. Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Noot bij Hof Arnhem (07-10-2003). Gemeentestem, 7201, 48, 81 - 85.
Engels, J. W. M. (2004). Versterking van de gemeenteraad. VNG Magazine, 6, 18 - 19.
Engels, J. W. M. (2004). Soevereiniteit en democratische vernieuwing. Staatscourant, 13.
Engels, J. W. M. (2004). Adres tegen gekozen burgemeester te zwaar aangezet. VNG Magazine, 21, 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2004). Noot bij ABRvS (01-10-2003). Gemeentestem, 7205, 61, 210 - 213.
Engels, J. W. M. (2004). Bestuurlijke indeling loopt uit de rails. VNG Magazine, 28 - 29.
Engels, J. W. M. (2004). Bewerking hoofdstuk 31. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 595 - 611). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2004). Universiteit en hbo. Staatscourant, 142.
Engels, J. W. M. (2004). Prikkelend jaarverslag Raad van State. Staatscourant, 71.

2003

Engels, J. W. M. (2003). Dualistische collegevorming II. Staatscourant, 49.
Engels, J. W. M. (2003). Eigenstandig of zelfstandig: de gekozen burgemeester in dualistisch en constitutioneel perspectief. s.n.
Engels, J. W. M. (2003). Provincies en gemeenten: een decentraal dilemma. Staatscourant, 77.
Engels, J. W. M. (2003). De gekozen burgemeester onder vuur. VNG Magazine, 50, 20 - 21.
Engels, J. W. M. (2003). Een betere overheid. Staatscourant, 104.
Engels, J. W. M. (2003). Burgemeester, dualisme en grondwet. In D. J. Elzinga (Ed.), De gekozen burgemeester (pp. 31 - 44). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (2003). Nieuw kiesstelsel en politieke partijen. Staatscourant, 179.
Engels, J. W. M. (2003). Naar een modernisering van de Grondwet. Staatscourant, 239.
Engels, J. W. M. (2003). Afkalvende autonomie. VNG Magazine, 41, 16 - 17.
Engels, J. W. M. (2003). De modernisering van het koningschap. Staatscourant, 209.
Engels, J. W. M. (2003). Beslissende fase voor de gekozen burgemeester. Staatscourant, 119.
Engels, J. W. M. (2003). Dualistische collegevorming I. Staatscourant, 19.

2002

Engels, J. W. M. (2002). Dualisme is niet gelijk aan jukeboxdemocratie. Staatscourant, 39.
Engels, J. W. M. (2002). Doorpakken met provincies. Staatscourant, 60.
Engels, J. W. M. (2002). Infrastructuur en gemeentebestuur. Infranieuws, 1.
Engels, J. W. M. (2002). Staatsrecht en pollitieke moraliteit. Staatscourant, 88.
Engels, J. W. M. (2002). Democratie en Zuiderzeelijn. Staatscourant, 118.
Engels, J. W. M. (2002). Bestuur in stedelijke regio's. Staatscourant, 30.
Engels, J. W. M. (2002). Gewoon goed besturen. Staatscourant, 173.
Engels, J. W. M. (2002). Overschaduwde statenverkiezingen. Staatscourant, 203.
Engels, J. W. M. (2002). Nederlandse provincies in de gevarenzone? Proeflokaal, 5, 9 - 15.
Engels, J. W. M. (2002). Samenwerking van gemeenten. s.n.

2001

Engels, J. W. M. (2001). Gedeputeerde en commissaris. Staatscourant, 245.
Engels, J. W. M. (2001). Falende handhaving en aansprakelijkheid. Staatscourant, 11.
Engels, J. W. M. (2001). Dualisme en financiële functie. Gemeentestem, 7155, 7.
Engels, J. W. M. (2001). Provinciaal veiligheidstoezicht schiet tekort. Staatscourant, 125.
Engels, J. W. M. (2001). Verbleking van de provinciale democratie. Staatscourant, 98.
Engels, J. W. M. (2001). Landsdelen in komkommertijd. Staatscourant, 155.
Engels, J. W. M. (2001). Betrouwbare en integere provincies. Staatscourant, 215.
Engels, J. W. M. (2001). De onstuitbare opmars van het referendum. Staatscourant, 71.
Engels, J. W. M. (2001). Gepolder bij overhedenoverleg. Staatscourant, 34.
Engels, J. W. M. (2001). Commissaris vs. Burgemeester. Staatscourant, 185.

2000

Engels, J. W. M. (2000). Kwaliteit en beloning in de publieke sector. Staatscourant, 146.
Engels, J. W. M. (2000). Koninklijke herindeling. Staatscourant, 89.
Engels, J. W. M. (2000). Politieke moed of democratisch bestuur? Staatscourant, 241.
Engels, J. W. M. (2000). Terug in het hok? Staatscourant, 7.
Engels, J. W. M. (2000). Provincies van de toekomst. Staatscourant, 176.
Engels, J. W. M., & Warmelink, H. G. (2000). Van de macht des Konings. Nederlands Juristenblad, 22.
Engels, J. W. M. (2000). Macht ter discussie stellen. Staatscourant, 67.
Engels, J. W. M. (2000). Bestuurlijk primaat en juridische verantwoordelijkheid bij gemeenten. Gemeentestem, 7114, 99 - 102.
Engels, J. W. M. (2000). De weg der ontvlechting. Staatscourant, 37.
Engels, J. W. M. (2000). Een onderzoekscommissie voor provincie en gemeente. Staatscourant, 121.
Engels, J. W. M. (2000). Geen relatie tussen slagvaardigheid en omvang provinciale staten. Staatscourant, 206.

1999

Engels, J. W. M. (1999). Kwaliteit en zorgvuldigheid: Op weg naar een betere procedure voor gemeentelijke herindeling. (07 ed.) Groningen: Universiteitsdrukkerij Rijksuniversiteit Groningen.
Engels, J. W. M. (1999). Handboek Bestuurlijke Organisatie, zelfstandige bestuursorganen. Alphen a.d. Rijn: Samsom.
Engels, J. W. M. (1999). De onroerende-zaakbelasting. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 627 - 643). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (1999). Positieve effecten herindeling nog gering. Drentse Courant.
Engels, J. W. M. (1999). Wijziging van de indeling en de grenzen van gemeenten. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 786 - 806). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (1999). De begroting. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 581 - 598). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M., & Michiels, F. C. M. A. (1999). De gekozen burgemeester in een dualistisch bestel. Cahier Stichting Wetenschappelijk Bureau D'66.
Engels, J. W. M., & van den Bosch, J. A. P. M. (1999). Handboek bestuurlijke organisatie. Alphen a.d. Rijn: Samsom.
Engels, J. W. M. (1999). Gemeentelijke herindeling en de nieuwe Wet Arhi (I). Gemeentestem, 7107, 545 - 549.
Engels, J. W. M. (1999). Gemeentelijke herindeling en de nieuwe Wet Arhi (II). Gemeentestem, 7108, 581 - 587.
Engels, J. W. M. (1999). Gevoel voor verhoudingen. Staatscourant, 231.
Engels, J. W. M. (1999). Politieke verantwoordelijkheid in de uitverkoop? Staatscourant, 203.
Engels, J. W. M. (1999). De overige belastingen. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 663 - 698). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (1999). Minister Zalm en de Algemene Rekenkamer: politieke moraal kleurt het staatsrecht in. Staatscourant, 20.
Engels, J. W. M. (1999). Kwaliteit en zorgvuldigheid: Op weg naar een betere procedure voor gemeentelijke herindeling. In M. Herweijer, & J. W. M. Engels (Eds.), Kwaliteit en zorgvuldigheid: Op weg naar een betere procedure voor gemeentelijke herindeling (pp. 1 - 46)
Engels, J. W. M. (1999). Heffing en invordering. In A. H. M. Dölle, & D. J. Elzinga (Eds.), Handboek van het Nederlandse gemeenterecht (pp. 699 - 715). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink.
Engels, J. W. M. (1999). Welke herindelingsprocedure. In M. Herweijer, & J. W. M. Engels (Eds.), Kwaliteit en zorgvuldigheid: Op weg naar een betere procedure voor gemeentelijke herindeling (pp. 63 - 76)
Engels, J. W. M. (1999). Onderzoek naar gemeentelijke herindeling. In J. A. P. M. van den Bosch (Ed.), Handboek bestuurlijke organisatie Alphen a.d. Rijn: Samsom.

1998

Engels, J. W. M. (1998). Met de voeten in de modder (over collegevorming en monisme). Voor de D'raad, 36, 6 - 7.
Engels, J. W. M. (1998). Le régime électoral des Pays-Bas. In A. Pantelis, & S. Koutsoubinas (Eds.), Les régimes électoraux des pays de l'Union Européenne (pp. 425 - 455)
Engels, J. W. M. (1998). Een nieuwe ministeriële structuur voor 'de West'. Spes Victoriae, 1, 18 - 27.
Engels, J. W. M. (1998). De raad in het hart (over dualisering in het lokaal bestuur). Nederlandse Gemeente, 43.
Engels, J. W. M. (1998). Burgemeester moet gekozen. De Volkskrant.
Engels, J. W. M. (1998). Van staatssecretaris naar onderminister. Bestuurswetenschappen, 2, 112 - 119.
Dölle, A. H. M., Engels, J. W. M., & Warmelink, H. G. (1998). Redactionele moraal. Nederlands Juristenblad, 16, 738 - 740.
Engels, J. W. M. (1998). Weg vrij voor gekozen burgemeester. Drentse Courant.
Engels, J. W. M. (1998). Minister zonder portefeuille moet onafhankelijk zijn. NRC Handelsblad.

1997

Engels, J. W. M. (1997). Burgemeester, wethouder en bestuurlijke vernieuwing. In P. B. Boorsma, C. W. A. M. Aarts, & A. E. Steenge (Eds.), Prioriteitstelling in het openbaar bestuur (pp. 55 - 69). Enschede: University of Twente.

1996

Elzinga, D. J., Engels, J. W. M., & Koopman, J. (1996). Proeve voorstel van wet bijzondere bepalingen provincie Twente. Groningen: Vakgroep Staatsrecht.

1995

Engels, J. W. M. (1995). Bespreking van: C.N.J.Versteden, T.Renes, Provincierecht. Tjeenk Willink,Zwolle, 1994, 276 pp. Rechtsgeleerd Magazijn Themis, 4, 28 - 29.
Engels, J. W. M. (1995). De financiele verhoudingen in de provincie Rotterdam. In D. J. Elzinga (Ed.), Regionaal bestuur in Nederland. (pp. 248 - 263). Alphen a.d. Rijn: Samsom.
Dölle, A. H. M., Elzinga, D. J., & Engels, J. W. M. (1995). Bestuurlijke vernieuwing in Friesland, een communicatie-structuur tussen gemeenten en provincie na de opheffing van de openbare lichamen WGR. (5 ed.) s.n.
Engels, J. W. M. (1995). Het ROL: oplegging, verplichte uitvoering, beroep, geldingsduur en evaluatie. In D. J. Elzinga (Ed.), Regionaal bestuur in Nederland. (pp. 144 - 151). Alphen a.d. Rijn: Samsom.

1994

Engels, J. W. M. (1994). Het recht van initiatief. (8 ed.) s.n.
Engels, J. W. M. (1994). Decentralization and regional government in the Netherlands. European Review of Public Law, 125 - 142.

1987

Engels, J. W. M. (1987). De minister zonder portefeuille. s.n.
Laatst gewijzigd:29 augustus 2018 15:29
printView this page in: English