Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and events Kiosk

Onafhankelijk zijn in politiek steekspel

Best Practice Alpha-Gamma Valorisatieconferentie, 8 december 2016, Tilburg
09 november 2016

Prof. Tom Postmes en drs. Sharon Smit, Rijksuniversiteit Groningen, over de politieke factor van wetenschap rondom het Groningse gaswinningsdebat .

De politieke factor van wetenschap: een best practice rondom het Groningse gaswinningsdebat

De Rijksuniversiteit Groningen heeft ruim een jaar geleden het Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling opgericht. Een interdisciplinair kenniscentrum, waarin meerdere wetenschappelijke disciplines kennis ontsluiten en gezamenlijk ontwikkelen. Dat heeft onder andere geleid tot een integrale aanpak van ervaren onveiligheid en gezondheidseffecten.

Het Groningse gasveld is niet alleen de grootste natuurlijke gasreserve van Europa, maar het is ook nog eens het meest dichtbevolkte gasgebied. Dat is een cruciale combinatie: honderden geïnduceerde aardbevingen als gevolg van gaswinning hebben gezorgd voor aanzienlijke schade aan meer dan 50.000 woningen, gebouwen en bedrijven in het gebied. Ook is het te verwachten dat er meerdere aardbevingen zullen volgen. Het is een opgave om een sterke onafhankelijke positie te bewaren in dit dossier. Die onafhankelijkheid komt op de tocht te staan door financieringsbronnen van onderzoek. Hoe ga je bijvoorbeeld om met onderzoek dat wordt gefinancierd door de NAM, een organisatie die inwoners zien als grote vijand? Ook de politieke en bestuurlijke belangen op allerlei niveaus maken dat de wetenschap in dit dossier regelmatig moet balanceren.

In deze complexe omgeving heeft KADO een kennisagenda ontwikkeld die niet alleen is gedragen door de wetenschap maar ook de bewoners en allerhande stakeholders in de regio. KADO krijgt hierdoor enerzijds een prominente rol bij het adviseren over toekomstige onderzoeksprogrammering, anderzijds worden delen van de kennisagenda door instanties als de Nationaal Coördinator Groningen als “lastig” ervaren omdat die niet strookt met hun eigen (korte termijn) doelstellingen. De impact van wetenschap in de praktijk is in deze casus enorm, maar is niet zonder schaduwzijde. De workshop gaat in op deze knelpunten en neemt de deelnemers mee hoe impact van wetenschap een strategische aanpak vergt waarin alle spelers evenzeer overtuigd moeten zijn van de onafhankelijke doelstelling van een kennisagenda.

Meegenomen worden de eerste uitkomsten van het Europese Horizon 2020 onderzoek ACCOMPLISSH dat onderzoekt wat de belemmerende factoren en bevorderende factoren zijn van co-creatie processen tussen de academische en non-academische wereld met het doel impact vanuit de sociale en geesteswetenschappen te bevorderen.

Op de conferentie spreken vanuit de Rijksuniversiteit Groningen:

  • Prof. dr. Tom Postmes – Hoogleraar sociale psychologie, coördinator Kenniscentrum Aardbevingen en Duurzame Ontwikkeling
  • Sharon Smit – Directeur Sustainable Society, coordinator Horizon 2020 project ACCOMPLISSH

Meer informatie

  • Meer informatie over het speerpunt Sustainable Society van de Rijksuniversiteit Groningen
  • Voor meer informatie over valorisatiebeleid en –activiteiten kunt u contact opnemen met de afdeling Research & Valorisation

Sharon Smits
Sharon Smits
Dr. Tom Postmes
Dr. Tom Postmes
Laatst gewijzigd:06 december 2019 15:57

Meer nieuws