Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. P. (Paulien) de Winter

dr. P. de Winter

Universitair Docent

Coördinator Minor Politiek en Bestuur 
Scriptiecoordinator Juridische Bestuurskunde

Paulien de Winter is in het collegejaar 2021-2022 betrokken bij de volgende vakken:

Beleidswetenschap
Om als analist bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid of het beoordelen van het beleid, is het van belang te weten welke factoren invloed hebben op het beleidsproces. De beleidswetenschap biedt de kennis die inzicht kan geven in het verloop van dit proces. Naast de hoorcolleges waar de literatuur behandeld wordt, stellen studenten op basis van de behandelde artikelen een betoog op. Naast het behandelen van theoretische inzichten, worden verschillende analysetechnieken besproken, zoals probleemstructurering, kostenbatenanalyse, en argumentenanalyse.

Seminaar Beleidsanalyse
De cursisten analyseren een maatschappelijk probleem en de mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Op basis van de analyses stellen zij een duidelijk en beargumenteerd advies op. Het eindresultaat is een schriftelijke nota, die wordt verdedigd in een eindgesprek. 

Inleiding rechtssociologie
Dit vak biedt een eerste kennismaking met de rechtssociologie en met een empirisch-juridisch perspectief op het recht. Terwijl men in de rechtenstudie veelal vanuit het recht kijkt naar de maatschappij, is in dit vak het perspectief omgekeerd en kijkt men vanuit de maatschappij naar het recht. De nadruk ligt niet op de vraag ‘wat is het geldend recht?’, maar op het feitelijke functioneren van het recht in de maatschappelijke praktijk. Centraal thema in dit vak is: rechtspraak vanuit een empirisch-juridisch perspectief. Aan de hand van recente Nederlandse rechtssociologische studies plus een aantal klassiekers uit de internationale rechtssociologie wordt belicht hoe een empirisch-juridisch perspectief bijdraagt aan onze kennis over rechtspraak. Hierbij zullen onder meer de volgende vragen aan de orde komen: Wanneer verandert een ruzie in een rechtszaak? Wat gebeurt er in de rechtszaal? Wat zijn de effecten van een vonnis? En hoe denkt de samenleving over rechtspraak?

Beleidsanalyse
Het openbaar bestuur heeft de opdracht maatschappelijke problemen aan te pakken in naam van en ten gunste van de leden van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan armoede, integratie van nieuwkomers, alcoholmisbruik, allerlei vormen van criminaliteit, gebrek aan betaalbare woningen voor starters en vergrijzing. Daartoe zijn tal van organisaties in het leven geroepen, die de problemen in kaart moeten brengen, oplossingen moet bedenken en beslissingen van gezagsdragers ten uitvoer moeten brengen, dan wel burgers moet ondersteunen bij het oplossen van die problemen. De stroom van ideeën, problemen, oplossingen, besluiten, uitvoerende handelingen en effecten wordt wel aangeduid als het beleidsproces. In dat beleidsproces worden maatschappelijke vraagstukken omgezet in beleid en dat beleid is vervolgens uitgangspunt voor pogingen om de problemen te verminderen of op te lossen.
Het vak beleidsanalyse is een inleiding in de analyse van (overheids-)beleid en de processen rond beleid: Hoe gaat het formuleren en kiezen van vraagstukken, het bedenken van oplossingen, het beslissen over de te kiezen oplossing, de uitvoering van gekozen oplossingen en de beoordeling van de gevolgen daarvan in zijn werk?

Bestuursrecht voor niet-juristen
Het bestuursrecht gaat over de mogelijkheden die het recht aan de overheid biedt om de samenleving precies zo te organiseren als de politiek – de vertegenwoordiging van ons allemaal – het heeft afgesproken. Bestuursrecht gaat ook over de mogelijkheden van burgers om zich teweer te stellen tegen beslissingen van de overheid waarmee zij het niet eens zijn. Het bestuursrecht is m.a.w. het “recht voor, van en tegen het overheidsbestuur”. Bestuursrecht treft men aan op alle maatschappelijke velden waarop de overheid een taak heeft: bv gezondheid, onderwijs, ruimtelijke ordening, openbare orde en veiligheid,milieu. Voordat een onderneming afvalstoffen mag lozen op de rivier, moet hij in het bezit zijn van een vergunning van de overheid. Personen die het niet eens zijn met de verleende vergunning kunnen daartegen proceren bij de bestuursrechter. Maar ook vreemdelingen- en vluchtelingenrecht is bestuursrecht. Mag een vluchteling uit Soedan naar Nederland komen, hier wonen, werken of naar de universiteit gaan om hier bijvoorbeeld geneeskunde te studeren? En wat zijn zijn rechten als een vergunning wordt geweigerd? Een ander voorbeeld van bestuursrecht is het sociale zekerheidsrecht. U bent of wordt werkloos of arbeidsongeschikt en vraagt een uitkering aan. Wie beslist over die uitkering, welke regels zijn van toepassing?

Policy Science
During this course students will study the policy making process, including agenda-setting, policy decision, formulation, implementation and evaluation. The course exists of 4 2-hour lectures in August. Student will be given a take-home assignment. The mark on the assignment will form half of the final grade. A final written exam at the end of the course will make up the other half.

Introduction to Empirical Legal Research
This course discusses empirical research methods, such as case study research, interview techniques and surveys. The relevance of these methods in a legal context will be explored. The use of variables, measuring variables, the possibilities and constraints of empirical methods will be discussed. The student learns to write a research proposal using empirical methods.

Laatst gewijzigd:19 januari 2022 13:58

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmoniecomplex

Room:
1314.208
Telephone: