Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. P. (Paulien) de Winter

dr. P. de Winter

Universitair Docent

Coördinator Minor Politiek en Bestuur 
Scriptiecoordinator Juridische Bestuurskunde

Paulien de Winter is in het collegejaar 2020-2021 betrokken bij de volgende vakken:

Beleidswetenschap
Om als analist bij te dragen aan de kwaliteit van het beleid of het beoordelen van het beleid, is het van belang te weten welke factoren invloed hebben op het beleidsproces. De beleidswetenschap biedt de kennis die inzicht kan geven in het verloop van dit proces. Naast de hoorcolleges waar de literatuur behandeld wordt, stellen studenten op basis van de behandelde artikelen een betoog op. Naast het behandelen van theoretische inzichten, worden verschillende analysetechnieken besproken, zoals probleemstructurering, kostenbatenanalyse, en argumentenanalyse.

Seminaar Beleidsanalyse
De cursisten analyseren een maatschappelijk probleem en de mogelijkheden om het probleem aan te pakken. Op basis van de analyses stellen zij een duidelijk en beargumenteerd advies op. Het eindresultaat is een schriftelijke nota, die wordt verdedigd in een eindgesprek. 

Elementaire Bestuurskunde 
Deze cursus is een inleiding in de inrichting en werking van de Nederlandse publieke sector. De publieke sector is een complex geheel van overheden, autonome en semi-autonome overheidsinstanties en private organisaties. Afzonderlijk en tezamen zijn zij verantwoordelijk voor de behartiging van de vele uiteenlopende taken die de overheid als publieke taken heeft aangemerkt. Dit vak biedt een inleiding, een atlas van de publieke sector, met aandacht voor de verhouding tussen openbaar bestuur en maatschappelijk ondernemen, overheid en samenleving, centrale en lagere overheid, sectoren en actoren rond de overheid. Ingewikkelde beleidsprocessen zoals het dossier rond de aardgaswinning in Groningen komen aan de orde, maar ook lokale problemen als de reorganisatie van een gemeentelijke muziekschool. Ook veranderingen als de centralisatie van de politie,de privatisering van de sociale zekerheid en de ontwikkelingen op het sociaal domein passeren de revue. 

Inleiding rechtssociologie
Dit vak biedt een eerste kennismaking met de rechtssociologie en met een empirisch-juridisch perspectief op het recht. Terwijl men in de rechtenstudie veelal vanuit het recht kijkt naar de maatschappij, is in dit vak het perspectief omgekeerd en kijkt men vanuit de maatschappij naar het recht. De nadruk ligt niet op de vraag ‘wat is het geldend recht?’, maar op het feitelijke functioneren van het recht in de maatschappelijke praktijk. Centraal thema in dit vak is: rechtspraak vanuit een empirisch-juridisch perspectief. Aan de hand van recente Nederlandse rechtssociologische studies plus een aantal klassiekers uit de internationale rechtssociologie wordt belicht hoe een empirisch-juridisch perspectief bijdraagt aan onze kennis over rechtspraak. Hierbij zullen onder meer de volgende vragen aan de orde komen: Wanneer verandert een ruzie in een rechtszaak? Wat gebeurt er in de rechtszaal? Wat zijn de effecten van een vonnis? En hoe denkt de samenleving over rechtspraak?

Beleidsanalyse
Het openbaar bestuur heeft de opdracht maatschappelijke problemen aan te pakken in naam van en ten gunste van de leden van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan armoede, integratie van nieuwkomers, alcoholmisbruik, allerlei vormen van criminaliteit, gebrek aan betaalbare woningen voor starters en vergrijzing. Daartoe zijn tal van organisaties in het leven geroepen, die de problemen in kaart moeten brengen, oplossingen moet bedenken en beslissingen van gezagsdragers ten uitvoer moeten brengen, dan wel burgers moet ondersteunen bij het oplossen van die problemen. De stroom van ideeën, problemen, oplossingen, besluiten, uitvoerende handelingen en effecten wordt wel aangeduid als het beleidsproces. In dat beleidsproces worden maatschappelijke vraagstukken omgezet in beleid en dat beleid is vervolgens uitgangspunt voor pogingen om de problemen te verminderen of op te lossen.
Het vak beleidsanalyse is een inleiding in de analyse van (overheids-)beleid en de processen rond beleid: Hoe gaat het formuleren en kiezen van vraagstukken, het bedenken van oplossingen, het beslissen over de te kiezen oplossing, de uitvoering van gekozen oplossingen en de beoordeling van de gevolgen daarvan in zijn werk?

Laatst gewijzigd:26 januari 2021 11:33

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Harmoniecomplex

Room:
1314.208
Telephone: