Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u onsprof. mr. dr. C.M.D.S. (Charlotte) Pavillon

prof. mr. dr. C.M.D.S. Pavillon

Hoogleraar privaatrecht, i.h.b. consumentenrecht

Charlotte Pavillon (1980) studeerde na haar Franse schooltijd internationale betrekkingen en internationale organisaties (IBIO, 1998-2004) en Europees en internationaal recht (2002-2005, civiel effect, cum laude) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Gedurende haar tweede studie was zij eerst als student-assistent en later als docent verbonden aan de Afdeling IBIO van de Faculteit der Letteren (RUG). In 2005 werd zij als promovenda aangesteld bij de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Faculteit Rechtsgeleerdheid (RUG). Haar proefschrift getiteld ‘Open normen in het Europees consumentenrecht. De oneerlijkheidsnorm in vergelijkend perspectief’ verdedigde zij op 13 oktober 2011.

Tijdens haar promotieonderzoek werkte zij achtereenvolgens als docent (2005-2009) en universitair docent (2009-2011) bij de Vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht. Daarnaast verbleef zij als visiting scholar aan de University of Hull (Verenigd Koninkrijk, maart-april 2008) en was zij als wetenschappelijk medewerker nauw betrokken bij de oprichting van het Groningen Centre for Law and Governance (2009-2011). Na haar promotie vervolgde zij haar onderzoek als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Endowed Chair Law and Governance (2011-2012). Van januari 2013 tot maart 2017 was zij werkzaam als universitair docent burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. 

In maart 2017 kwam zij als universitair hoofddocent verbintenissenrecht terug bij de Rijksuniversiteit Groningen, alwaar zij op 1 januari 2018 werd benoemd tot hoogleraar privaatrecht, in het bijzonder consumentenrecht.

Charlotte Pavillon doet onderzoek op het terrein van het verbintenissenrecht en het consumentenrecht in het bijzonder. Zij richt zich momenteel op de door de collectieve en preventieve handhaving van het consumentenrecht (massaclaims, publiekrechtelijk toezicht, ambsthalve toepassing) ingegeven geobjectiveerde en abstracte toepassing van privaatrechtelijke normen en op de sanctionering van schendingen van consumentenrecht. Kenmerkend voor haar onderzoek is een focus op de wisselwerking tussen Europees en nationaal recht en tussen private en publieke regelgeving. Zij publiceerde recent over algemene voorwaarden, alternatieve geschillenbeslechting en collectieve acties.

Zij is voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken en is lid van de redactie van Contracteren en van de redactieraad van het Tijdschrift voor Bouwrecht. Zij is tevens vaste medewerker van het Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie en rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Den Haag.

Zij heeft tot slot veel belangstelling voor het Franse privaatrecht en is lid van de Grotius-Pothier group, de Association Henri Capitant en de Société de Législation Comparée.

Linkedin

Researchgate


Publicaties tot aan de zomer van 2017 (latere publicaties staan onder 'onderzoek')

Boeken

Open normen in het Europees consumentenrecht: de oneerlijkheidsnorm in vergelijkend perspectief (diss. Groningen), Deventer: Kluwer 2011 (609 pp.).

Boekdelen (Engels)

‘Immoral Contracts in France’ in: A. Colombi Ciacchi, C. Mak and Z. Mansoor (eds), Immoral Contracts in Europe (Cambridge University Press, te verschijnen).

‘Public interest litigation in the Netherlands - Recent developments in the collective enforcement of consumer rights’ in: Martin Schmidt-Kessel, Malte Kramme, Christoph Strünck (red.) Im Namen der Verbraucher?: Kollektive Rechtsdurchsetzung in Europa (Schriften zu Verbraucherrecht und Verbraucherwissenschaften), JWV Jenaer Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft: 2015, pp. 85-124.

‘The Interaction between the Unfair Commercial Practices Directive and Self-Regulation: The Case of Codes of Conduct’, in: W.H. van Boom, A. Garde, N.O. Akseli (red.) The European Unfair Commercial Practices Directive. Impact, Enforcement Strategies and National Legal Systems (Ashgate 2014), pp. 137-172.

Boekdelen (Nederlands)

‘Algemene vernietigingsgronden; de open norm’, in: B. Wessels en R.H.C. Jongeneel, Algemene voorwaarden, Serie Recht en Praktijk, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 151-182. Met R.H.C. Jongeneel.

‘Algemene voorwaarden, volmacht en vertegenwoordiging’, in: B. Wessels en R.H.C. Jongeneel, Algemene voorwaarden, Serie Recht en Praktijk, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 431-436. Met B. Wessels.

‘Collectieve toetsing’, in: B. Wessels en R.H.C. Jongeneel, Algemene voorwaarden, Serie Recht en Praktijk, Deventer: Wolters Kluwer 2017, p. 467-484. Met B. Wessels.

‘De Europese lijst van verdachte bedingen: oranje, blauw of toch een tint van grijs?’, in W.H. van Boom e.a. (red.) Een kwart eeuw. Privaatrechtelijke opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Snijders. Deventer: Wolters Kluwer 2016, p. 343-356.

‘Richtlijn consumentenrechten’, in: E.H. Hondius & G.J. Rijken (red.), Handboek consumentenrecht, Zutphen: Paris 2015, p. 45-65.

‘De koop op afstand van vouchers voor diensten en producten: een eigentijdse meerpartijenverhouding nader geduid’, in A.G. Castermans e.a. (red.), Meerpartijenovereenkomsten BWKJ 29, Kluwer: Deventer 2015, p. 35-59. Met S.F. Bies.

‘De invloed van Europese richtlijnen op de Nederlandse algemene voorwaarden-regeling (afdeling 6.5.3 BW)’ in: A.S. Hartkamp e.a. (red.), De invloed van het Europese recht op het Nederlandse privaatrecht. Serie Onderneming en Recht deel 81-II (Onderneming en recht). Deventer: Kluwer 2014, pp. 233-263.

Boekdelen (Frans)

‘Le contrat’, in Le droit des Pays-Bas,  L.G.D.J - Bibliothèque de l'Association Henri Capitant 2017.

‘Les entreprises’, in Le droit des Pays-Bas,  L.G.D.J - Bibliothèque de l'Association Henri Capitant 2017.

‘Les fondements de la responsabilité de la puissance publique en droit Néerlandais’ in A. Antoine en T. Olson (red.) La responsabilité de la puissance publique en droit comparé, Société de Législation Comparée, vol. 25, 2016, p. 101-116. Met M. Haentjens en M. Tjepkema.

‘L’évaluation du préjudice: les Pays-Bas’ in A. Antoine en T. Olson (red.) La responsabilité de la puissance publique en droit comparé, Société de Législation Comparée, vol. 25, 2016, p. 475-490. Met M. Haentjens en M. Tjepkema.

Rapporten Europese projecten

 French report ‘Fitness check’ – Regulatory Fitness and Performance Programme (REFIT) Brussel: Europese Commissie 2017

French Report – Study on the application of the Directive 2005/29/EC on unfair commercial practices in the EU in the fields of financial services and immovable property, Brussel: Europese Commissie 2013. Met E. Poillot.

Artikelen en papers (Engels)

‘The legality requirement of the ADR Directive: just another paper tiger?’, Journal of European Consumer and Market Law (EuCML), 2016-4, pp. 155-163.

‘Public Interest Litigation in the Netherlands: Recent Developments in the Collective Enforcement of Consumer Rights’ (November 19, 2014). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2539505

‘Private Standards of Fairness in European Contract Law’, European Review of Contract Law, Volume 10, 2014/1, pp. 85-117.

‘The Interplay between the Unfair Commercial Practices Directive and Codes of Conduct’, Erasmus Law Review, Volume 5, 2012/4, pp. 267-288.

‘ECJ 26 October 2006, Case C-168-05 Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL –The Unfair Contract Terms Directive: The ECJ’s Third Intervention in Domestic Procedural Law’, European Review of Private Law 2007/5, pp. 735-748.

Artikelen en papers (Nederlands)

‘Oude wijn in nieuwe zakken? Over de gevolgen van niet-nakoming in de hervormde Code civil’, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 2017/7151, p. 416-423.

‘Wijze raad is halve daad of veel raad maar weinig baat? De impact van de Aanbevelingen van de Juristengroep op het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in een collectieve actie’. Maandblad voor Vermogensrecht, 2017- 3, p. 104-115.

‘De aanpak van verrassende bedingen onder het nieuw BW: de mazen van afdeling 6.5.3 inzake algemene voorwaarden’, WPNR 2017/7133.

‘De derdenwerking van collectieve acties tegen onredelijke bedingen in het licht van de Europese rechtspraak’, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2016-4, pp. 160-168.

 ‘Geschillencommissies en dwingend recht. Over de gevolgen van een door de ADR-richtlijn gedwongen huwelijk’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2015-5, p. 239-252.

‘De rechterlijke lijdelijkheid in rook opgegaan? De ambtshalve toepassing van de consumentenkoopregels nader toegelicht’, Maandblad voor Vermogensrecht, 2015- 9, p. 243-254. Met A.G.F. Ancery.

‘Het Europees verbod op de herziening van oneerlijke bedingen: welke ruimte is er nog voor dwingend en aanvullend nationaal recht?’, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2015-3, p. 70-76.

‘Het LOVCK-rapport Ambtshalve toetsing II kritisch getoetst’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2015-3, p. 128-136.

‘Een nieuw contractenrecht voor Frankrijk’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2015-3, p. 77-86.

‘Wat maakt een beding oneerlijk? Het Hof wijst ons (eindelijk) de weg’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2014-4, p. 163-172.

‘Processuele aspecten van reflexwerking van consumentenrecht’, WPNR: Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie 145 (2014/7026), p. 647-655. Met A.G.F. Ancery.

‘Het Heesakkers/Voets-arrest en de twee stadia van de ambtshalve oneerlijkheidstoets ‘, Tijdschrift voor de Procespraktijk 2014-3, p. 81-89.

‘De bindende kracht van tweezijdige algemene voorwaarden’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2013-10, p. 367-375.

‘Legaliteit en evenredigheid van de sancties op de schending van de open normen uit de Wet oneerlijke handelspraktijken’, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2013-2, p. 63-72.

 ‘Aedes en de waarschuwingsplicht van de aannemer’ (W.J.M. Herber); naschrift, Tijdschrift voor Bouwrecht 2013/2, p. 130-132. Met A.G.F. Ancery.

 ‘De Aedes model aannemingsovereenkomst voor woningcorporaties: een kritische beschouwing’, Tijdschrift voor Bouwrecht 2012/12, p. 1211-1218. Met A.G.F. Ancery.

 ‘De Nederlandse consument heeft niets te vrezen: het Europees kooprecht geeft meer dan het neemt’, Maandblad voor Vermogensrecht 2012/7-8, p. 210-216.

 ‘Beter consumentenrecht: naar een scherpere consumentvriendelijke onredelijk bezwarend-norm’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2011/8, p. 439-442 (25 jaar VBR: Beter Burgerlijk Recht, ook verschenen in bundel).

 ‘Europa mijlenver verwijderd van een geharmoniseerde oneerlijkheidstoets’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2007/7, p. 274-283.

 ‘De procedurele autonomie wijkt (opnieuw) voor de effectieve doorwerking van de Richtlijn oneerlijke bedingen (HvJ EG 26 oktober 2006, C-168/05, Elisa María Mostaza Claro v. Centro Móvil Milenium SL)’, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht 2007/4, p. 149-157.

 ‘De wisselende betekenis van de Richtlijn oneerlijke bedingen in de Nederlandse rechtspraak: een drieluik’, Vermogensrechtelijke annotaties 2006/2, p. 25-70.

Boekbesprekingen

 Bespreking van: D. Leczykiewicz and S. Weatherill (Eds) (2016) The Images of the Consumer in EU Law: Legislation, Free Movement and Competition Law, Journal of European Consumer and Market Law 5(6), p. 266-267.

‘Een doelmatigheidsonderzoek naar de maatstaf van de gemiddelde consument – bespreking proefschrift B.B. Duivenvoorde’, Maandblad voor Vermogensrecht, 2016-1, p. 27-32.

Redactioneel

‘Van de redactie’, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2014-6.

Annotaties

Annotatie bij Geschillencommissie Garantiewoningen, 31 januari 2017, dossiernr. 104963, (Wettelijke verjaringstermijn ingekort/contractuele processuele vervaltermijn), Tijdschrift voor Bouwrecht 2017-5, p. 535-541.

Annotatie bij HR 29 april 2016 (Periodieke herziening erfpachtcanon), Tijdschrift voor Bouwrecht 2016-12, p. 1243-1247. Met F.J. Vonck.

‘Materieelrechtelijke beschouwingen naar aanleiding van de tweede gratis-mobieltjes-uitspraak van de Hoge Raad’, annotatie bij HR 12 februari 2016, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2016-5, p. 236-242.

Annotatie bij Rb. Rotterdam 27 november 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:8739, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2016-4, p. 187-189.

‘Over doorwerking van Europese richtlijnen en de ambtshalve toetsing aan art. 6:233 onder a BW’. Reactie op de noot van J.H. Meerburg bij Raad van Arbitrage voor de Bouw 4 november 2015, No. 80824 (TBR 2016/43), Tijdschrift voor Bouwrecht 2016/86, p. 558-559.

Annotatie bij HR 30 januari 2015, ECLI:NL:HR:2015:178, ‘Meer kans in de Staatsloterij’, Ars Aequi AA20150784, p. 784-793. Met W.H. van Boom.

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 22 april 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3326, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2014-6, p. 286-288.

Annotatie bij Hof Arnhem-Leeuwarden 13 mei 2014, ECLI:NL:GHARL:2014:3884, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2014-6, p. 291-295 (Telefoongids.com B.V. / Stichting Gilde Utrecht).

Annotatie bij Reclame Code Commissie & College van Beroep 21 september 2012, dossiernr. 2012/00544, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2013-6, p. 276-281 (Gratis iPad).

 Annotatie bij Rb. Dordrecht (sector kanton) 27 december 2012, nr. 297343 / CV EXPL 12-2485, LJN: BY8127, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2013-6, p. 273-276 (Intrum Justitia/gedaagde).

 Annotatie bij Rb. Amsterdam 5 december 2012,  nr. 504624 / HA ZA 11-2755, LJN BY5353, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2013/4, pp. 186-192 (Stichting Belverlies/KPN).

 Annotatie bij Rb. Groningen 20 februari 2013, zaaknr. C/18/128340 / HA ZA 11-589, LJN BZ1615, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2013/4;  p. 181-186 (MKB-Nederland/Holland Internet Group).

 Annotatie bij HR 21 september 2012, LJN: BW6135 (Arbitragebeding in algemene voorwaarden), Tijdschrift voor Bouwrecht 2012/11, p. 1179-1186.

 Annotatie bij Hof Leeuwarden, 5 juli 2011, LJN: BR2500 (Arbitragebeding in algemene voorwaarden), Tijdschrift voor Bouwrecht 2012/1, p. 98-106.

 Annotatie bij Rb. Amsterdam 17 december 2008, LJN: BH1368 (Arbitragebeding in algemene voorwaarden), Tijdschrift voor Bouwrecht 2009/6, p. 557-562.

 Redactie

 Publiek/privaat: vervlechten of ontvlechten? Handelingen van het oprichtingscongres van het Netherlands Institute for Law and Governance, Antwerpen/Oxford: Intersentia 2010. Met O.O. Cherednychenko, M. Duchateau, A.R. Neerhof (red.).

 Recht in regio. Bijdragen gebundeld ter gelegenheid van de BW-dag 2006 te Groningen (CRBS-reeks, 13). Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006. Met A.L.M. Keirse, R. Meijer, & C.A. Visser (red.).

Congresbijdragen

 ‘Taking a legal dispute to a CADR scheme in the Netherlands: a leap of faith?’, in: IACL conference: Virtues and consumer law, University of Amsterdam, 29 June-1 July 2015

 ‘Collective redress in the Netherlands’, in: Öffentliche Fachtagung Ansatzpunkte für eine kollektive Geltendmachung von Verbraucherschäden, Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 27 May 2015

 ‘Recent developments in French Consumer Law: the flagship measures of the Hamon Consumer Bill’, in: International seminar Current topics in Consumer Law, University of Groningen, 21 May 2015

 ‘Public Interest Litigation in the Netherlands: Recent Developments in the Collective Enforcement of Consumer Rights’ (November 19, 2014), in In the Name of the Consumers? Public Interest Litigation in Europe, University of Bayreuth (Forschungsstelle Für Verbraucherrecht), October 15-17 2014.

 ‘The French Supreme Court's Opposition to the Ex Officio Control of Contract Terms: How a 10-Year-Long Impasse Came to an End’ in Seminar The Interaction between the CJEU and National Courts: the Unfair Terms Directive, University of Groningen, 19 May 2014.

 ‘Chapter 7 CESL from the Perspective of Consumer Protection’ in Workshop Content and Effects of Contracts – University of Groningen, 31 May-1st June 2013.

 ‘The Interplay between the Unfair Commercial Practices Directive and Codes of Conduct’ in Experiencing the Unfair Commercial Practices Directive – University of Durham, 14 December 2012.

 ‘The Ex Officio Application of Community Law as an Imperative of Protecting the Consumer as a Weaker Party’, in The human face of the European Union: Humane enough? - University of Manchester, 20 Juli 2012.

 ‘Regulating Unfair Commercial Practices in Europe: Achieving Full Harmonisation in a Multilevel Governance System’, in New Perspectives on Regulation, Governance and Learning, 4th Biennal Conference of the ECPR Standing Group on Regulation and Governance - University of Exeter, 27-29 Juni 2012.

Media

 Kassa (11 april 2015): http://law.leidenuniv.nl/org/privaatrecht/bpr/burgerlijkrecht/nieuws/charlotte-pavillon-in-kassa-over-commerciele-claimbedrijven.html

 

 

 

Laatst gewijzigd:17 november 2018 07:41

Contactgegevens

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
Nederland

Harmonie complex

Kamer:
1312/02.02