Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. A.C. (Anneke) Timmermans

dr. A.C. Timmermans

Universitair hoofddocent

Schooladviezen en leerkrachtverwachtingen

De verwachtingen van leerkrachten spelen gedurende de hele schoolloopbaan van leerlingen een rol. In het bijzonder zijn ze invloedrijk bij de overgang naar het voortgezet onderwijs in de vorm van schooladviezen. In verschillende samenhangende onderzoeken gaan we na op welke manier verwachtingen worden gevormd en in hoeverre leerkrachten hierin van elkaar verschillen. Voor de resultaten van dit onderzoek zie onder andere de volgende publicaties:

https://research.rug.nl/en/publications/an-investigation-of-the-relationship-between-teachers-expectation 

https://research.rug.nl/en/publications/accurate-inaccurate-or-biased-teacher-expectations-do-dutch-teach 

https://research.rug.nl/en/publications/kansen-verwerven-kijk-voorbij-hoogopgeleide-ouder 

Peil.bewegingsonderwijs (2016-2017)

In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs zal GION samen met bewegingswetenschappen van de RuG, Cito, Hanze Instituut voor Sportstudies en het Instituut voor Sport en Bewegen van de HAN de peiling bewegingsonderwijs uitvoeren. Bewegen is niet alleen bevorderlijk voor het fysieke welzijn, het draagt ook bij aan verbeterd cognitief functioneren en aan het welbevinden in het algemeen. Bewegen gaat vanzelf, maar bij het aanleren van specifieke motorische vaardigheden of het motiveren van kinderen tot bepaalde bewegingsactiviteiten kan de basisschool een belangrijke rol spelen, en dan natuurlijk met name via het bewegingsonderwijs. Hoe staat het er voor met dat bewegingsonderwijs? Dat is de vraag waarop een antwoord wordt gezocht.

Voor meer informatie zie http://peil-bewegingsonderwijs.nl/ 

COOL5-18 (2013 - 2016)

In opdracht van NWO voert het GION samen met het CITO, het ITS en het SCO-Kohnstamm Instituut een grootschalig longitudinaal onderzoek uit naar onderwijsloopbanen van 20.000 leerlingen. In het onderzoek worden scholieren van 5 tot 18 jaar in hun schoolloopbaan gevolgd door het primair en voortgezet onderwijs, en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Het GION en CITO zijn verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs en mbo deel, het ITS en SCO-Kohnstamm Instituut voor het primair onderwijs deel. Voor meer informatie zie website: www.cool5-18.nl 

Overgangen en aansluitingen (2014 - 2016)

In het project "Overgangen en aansluitingen", welke uitgevoerd wordt ten behoeve van NRO-ProBO, wordt de ontwikkeling van leerlingen rondom de overgangen tussen primair en voortgezet onderwijs en tussen vmbo en mbo in kaart gebracht. Een belangrijk speerpunt is, behalve de aandacht voor zowel de cognitieve als niet-cognitieve ontwikkeling van leerlingen en effecten op korte en wat langere termijn, de aandacht voor differentiële effecten, dat wil zeggen, aandacht voor groepen leerlingen met verschillende achtergrondkenmerken (bijvoorbeeld wat betreft sociaal milieu). Voor meer informatie zie website: http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/research/overgangen-en-aansluitingen-in-het-onderwijs/

Nader onderzoek naar opbrengstindicatoren en toegevoegde waarde in het voortgezet onderwijs (2013-2014)

De Inspectie van het Onderwijs is in het voorjaar van 2012 gestart met het vernieuwen van het opbrengstenmodel voor het Voortgezet Onderwijs. Dit betreft de vroegere Kwaliteitskaarten VO, nu de Opbrengstenkaart VO. In samenspraak met het onderwijsveld wil men komen tot inzichtelijke indicatoren voor de opbrengsten van VO scholen en waar mogelijk toegevoegde waarde bepalingen. De kern van het vernieuwde opbrengstenmodel VO is dat gewerkt wordt met data van individuele leerlingen en dat de huidige rendementsindicatoren (opstroom-afstroom in de onderbouw, doorstroom in de onderbouw, doorstroom in de bovenbouw, opstroom/afstroom in de bovenbouw en extern rendement) en prestatie-indicatoren (gemiddeld cijfer voor het centraal examen van alle vakken, gemiddeld verschil tussen schoolexamen en centraal examen voor alle vakken) als basis dienen. Ter ondersteuning van het beoogde nieuwe opbrengstenmodel VO is door het GION een valideringsonderzoek uitgevoerd. Voor meer informatie zie website: http://gion.gmw.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/2014/Vernieuwingindicator/Vernieuwingindicatoren.pdf

Onder- en overadvisering (2012 - 2013)

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een kort onderzoek uitgevoerd omtrent de prevalentie van onderadvisering in Nederland. Daarnaast hebben we gekeken naar de gevolgen van eventuele onderadvisering op de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs en de schoolloopbanen van leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het rapport is via de onderstaande link beschikbaar: 

http://gion.gmw.eldoc.ub.rug.nl/FILES/root/2014/Vernieuwingindicator/Vernieuwingindicatoren.pdf

Toegevoegde waarde (2008 - 2012)

Mijn promotieonderzoek betrof het meten van de toegevoegde waarde van scholen tenbehoeve van eventueel gebruik in de context van onderwijstoezicht. In dit onderzoek hebben we gekeken naar verschillende aspecten van het in kaart brengen van toegevoegde waarde voor scholen in het primair-, voortgezet- en beroepsonderwijs om op deze manier vast te stellen in hoeverre toegevoegde waarde indicatoren valide maten zijn. Uit dit onderzoek zijn verschillende publicaties in internationale journals voortgekomen.

Zie ook: http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/gmw/2012/a.c.timmermans/

Laatst gewijzigd:22 maart 2021 15:57

Contact information

GION

Job title:
Associate professor
Room:
218
Working hours:
Monday until Wednesday and Friday morning
Telephone: