Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Over de Wetenschapswinkels

Friese sterkten in economisch perspectief

Persbericht

22 maart 2005

 

VVD presenteert onderzoek economische kansen

De VVD-Statenfractie Fryslân heeft vandaag het rapport “Friese sterkten in Economisch Perspectief” naar buiten gebracht. Het onderzoek is uitgevoerd door de Wetenschapswinkel Economie & Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. De fractie gebruikt het onderzoek als vertrekpunt voor een verkenning van de praktijk: door middel van een aantal werkbezoeken en expert meetings wil de VVD op zoek naar vernieuwende projecten op het gebied van wonen, zorg en recreatie en kennis en innovatie die de economie van de provincie een impuls kunnen geven. Met het rapport heeft de VVD-fractie ook haar agenda voor de maanden april, mei en juni gepresenteerd.

Zo organiseert de VVD-fractie een brainstormsessie met Ingenieursbureau Oranjewoud om de mogelijkheden te verkennen voor een vervolg op het befaamde Friese Meren-project. Ook wordt er een bijeenkomst gepland over de combinatie van wonen en zorg als economische activiteit en gaat de fractie om de tafel met gemeenten over de combinatie water, wonen en recreatie. Verder wil de fractie ten aanzien van Kennis en Innovatie een expert meeting organiseren.

Bij de Algemene Beschouwingen op 29 juni zal de fractie aangeven waar zij vindt dat de provincie de komende tijd haar menskracht en middelen vooral voor in moet zetten om de kansen die zich voordoen op economisch gebied in Fryslân beter te benutten. Ook zullen de inzichten gebruikt worden voor het opstellen van het verkiezingsprogramma 2007-2011.

De VVD-Statenfractie vroeg de Wetenschapswinkel te kijken in hoeverre de toekomstscenario’s die in de Friese kranten geschetst werden afgelopen zomer nu ook echt aansluiten op de sterke kanten van en kansen voor de Friese economie. In het rapport zijn daarom drie perspectieven, Friesland als woonprovincie, het Kernzone-model en Friesland als centrum voor kennis en innovatie, op hun haalbaarheid getoetst. Uit het rapport blijkt dat het perspectief wonen, zorg en recreatie de beste perspectieven en de minste risico’s biedt. “Het perspectief Kernzones lijkt weinig kansrijk en biedt op termijn alleen kansen indien men er in slaagt substantiële, stuwende, internationaal concurrerende bedrijvigheid aan te trekken en de omringende infrastructuur, logistiek en bereikbaarheid te verbeteren. Het perspectief Kennis en Innovatie sluit niet duidelijk aan bij de bestaande competenties en heeft alleen kans van slagen indien men zich concentreert op agribusiness, water(zuiverings)technologie en duurzame energie enerzijds en op een versterking van de samenwerking met de daarop gerichte kennisinfrastructuur ook buiten de provincie, anderzijds”, aldus het rapport van de Wetenschapwinkel.

“Het rapport zien wij als een inventarisatie van al bekende gegevens. Wel is het goed dat we nu de kansen en bedreigingen voor de economische ontwikkeling van de provincie eens goed op een rij hebben en ook kunnen zien welke ontwikkelingsrichtingen dan kansrijk zijn. Opvallend is dan inderdaad wel dat het Kernzone-model voor de korte termijn als minder kansrijk wordt gezien”, aldus Arjen van der Meer, Statenlid voor de VVD en portefeuillehouder economie, recreatie en toerisme.

Noot : Het rapport “Friese sterkten in economisch perspectief” is opvraagbaar bij het secretariaat de VVD-Statenfractie Fryslân.

 

 

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:13