Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Vernieuwing dagbesteding voor volwassenen met beperkingen of handicaps in de gemeente Groningen

Evaluatie van twee pilot projecten in Hoogkerk en Paddepoel

Alle gemeenten in Nederland en daarmee ook de gemeente Groningen krijgen er per 1 januari 2015 veel taken bij in het sociale domein. Daarbij hoort ook de taak begeleiding, die nu nog vanuit de AWBZ[1] wordt betaald. Heel concreet houdt dit onder andere dagbesteding in, die zorgt voor een zinvolle invulling van de dag voor mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke handicap en ouderen met verschillende beperkingen. Op dit moment is dagbesteding sterk gericht op zogenaamde doelgroepen, met andere woorden op de handicaps of beperkingen die deelnemers hebben.

De gemeente Groningen heeft gekozen voor een gebiedsgebonden aanpak voor de uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein. De gemeente streeft ernaar minder gespecialiseerde ondersteuning te bieden en Stadjers meer gebruik te laten maken van algemene voorzieningen. Zo denkt ze dat er kansen liggen Stadjers meer met elkaar te laten optrekken, passend bij hun mogelijkheden, talenten en interesses.

Vooruitlopend op de nieuwe taken is de gemeente Groningen eind 2012 met een pilot gestart Maatschappelijke participatie. De pilot richt zich op het ontwikkelen en aanbieden van verschillende soorten activiteiten voor mensen die niet of nauwelijks over arbeidsvermogen beschikken en die vanuit verschillende regelingen werkzaam zijn, zoals de sociale werkvoorziening, AWBZ-dagbesteding en bijstand. Het doel van deze pilot is om een integratie te creëren van activiteiten en begeleiding van verschillende groepen burgers. Het experiment vindt plaats in en nabij de Vensterscholen van Hoogkerk en Paddepoel.


[1] Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

Meer informatie [PDF].

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09