Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Science Shops Science Shop for Medicine and Public Health

Een nieuwe professional ‘informele zorg’ binnen sociale wijkteams

Wat brengt het teweeg, wat levert het op en waardoor?

Mantelzorgers nemen een steeds prominentere rol in onze samenleving in. Doordat kwetsbare mensen steeds langer thuis blijven wonen, komt een deel van de zorg terecht bij mantelzorgers en vrijwilligers (samen de informele zorg).

In 2015 zijn extra middelen voor mantelzorgondersteuning van het Rijk overgeheveld naar de gemeente. De gemeente Groningen heeft besloten om een groot deel van die financiële middelen in te zetten op uitbreiding van de collectieve waardering en ondersteuning van mantelzorgers . Concreet betekent dit dat de sociale wijkteams zijn uitgebreid met een nieuwe professional: een buurtwerkers mantelzorg/informele zorg. Deze nieuwe professional werkt vanuit Humanitas, omdat zij met het Steunpunt Mantelzorg een belangrijke organisatie is voor de mantelzorgondersteuning en de vrijwillige thuishulp in de gemeente Groningen.

Het ontstaan en de vormgeving van sociale wijkteams is relatief nieuw en nog volop in ontwikkeling, ook in Groningen. Veel verschillende organisaties werken samen in de sociale wijkteams, die zich richten op alle hulp en ondersteuningsvragen in het sociale domein, van jong tot oud.

De nieuwe professional ‘Buurtwerker mantelzorgondersteuning’ richt zich specifiek op “het bewerkstelligen dat mantelzorgers beter en langer kunnen mantelzorgen met meer voldoening, mede doordat zij de zorg delen met anderen; informele netwerk, vrijwilligers en beroepskrachten.”

Er is voor de buurtwerker een duidelijk omschreven pakket aan doelstellingen en functies, waarbij een cruciaal punt is dat zij verbindingen maken tussen het vrijwilligerswerk en de professionals.

Opdracht:

Vanuit de gemeente Groningen is de vraag gesteld om de invoering van de nieuwe professionals in de sociale teams te evalueren. Dat kan gebeuren in de vorm van een procesevaluatie, waarbij de volgende vragen centraal kunnen staan:

 • Op welke manier maakt de buurtwerker ‘informele zorg’ deel uit van de sociale teams?
 • Wat zijn de ervaringen van buurtwerkers ‘informele zorg’? Wat heeft het teweeggebracht?
 • Wat zijn de ervaringen van de andere leden van het sociale team? Wat heeft het teweeggebracht?
 • Wat zijn de ervaringen van de mantelzorgers?
 • Worden de doelstellingen van de buurtwerkers gerealiseerd?
 • Wat zijn daarvoor de succes- en faalfactoren?

Plan van aanpak

De student die deze opdracht gaat uitvoeren kan tijdens de stageperiode zich eerst oriënteren op het onderwerp. Door gesprekken te voeren, mee te lopen wordt de context van de opdracht helder. Op basis daarvan zal de student de probleemstelling afbakenen en een passend plan van aanpak beschrijven. Voor het verzamelen van gegevens kan gedacht worden aan dossieronderzoek, observaties, kwalitatieve interviews en focusgroepen.

Het schrijven van een uitgewerkte onderzoeksvoorstel gebeurt in afstemming met een nog te vormen ‘afstudeerteam, waarin zowel een vertegenwoordiger van de vragensteller zit, een referent van de opleiding, en een begeleider vanuit de wetenschapswinkel.

Geïnteresseerd? Neem contact op met dr. J. Tuinstra (zie hieronder).

In het kort

 • Dagelijks begeleider: dr. J. Tuinstra, coördinator Wetenschapswinkel geneeskunde & volksgezondheid | A. Deusinglaan 1 | 9713 AV Groningen | UMCG, De Brug, 5e verdieping | j.tuinstra01 umcg.nl | 050-3639080
 • In afstemming met contactpersonen die de vraag hebben ingediend bij de wetenschapswinkel: Humanitas Groningen (mevr. H. Mulder) en de gemeente Groningen (mevr. J. Bruining).
 • Referent vanuit de opleiding sociologie.
 • Aantal masterstudenten: 1
 • Periode: begin 2016
Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09