Skip to ContentSkip to Navigation
Society/businessScience ShopsScience Shop for Medicine and Public Health

Acceptatie bij chronische ziekten

De wetenschapswinkel geneeskunde & volksgezondheid heeft in opdracht van verschillende patiëntenorganisaties en/of professionals onderzoek gedaan naar de ervaren kwaliteit van leven van mensen met een chronische aandoening. Daarbij is ook de invloed van acceptatie in kaart gebracht. Op basis van verzamelde gegevens bij diverse patiëntengroepen is het zowel wetenschappelijk en maatschappelijk van belang na te gaan in hoeverre acceptatie in de verschillende situaties een vergelijkbare rol speelt. Met andere woorden, speelt acceptatie een ziektegeneriek proces bij kwaliteit van leven of spelen er ziektespecifieke processen een rol? Inzicht in deze vraagt geven mogelijk handvaten voor professionals in het behandeltraject.


Meer informatie

Elke student dient een eigen vraagstelling uit te werken en een individueel onderzoeksverslag te schrijven. Meer informatie vind je in het document over het project.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 12:09