Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations

Digitale samenleving

Digitalisering maakt steeds meer onderdeel uit van ons leven. Maar hoe zorgen we ervoor dat digitalisering en samenleving goed op elkaar aansluiten? De Vereniging van Universiteiten (VSNU) heeft het onderzoeksprogramma ´Digitale Samenleving´ opgezet. In het programma werken veertien Nederlandse universiteiten, waaronder de RUG, samen om complexe maatschappelijke vraagstukken op te lossen aan de hand van digitale middelen. Daarnaast is Technology and Digital Society de komende periode (2020-2025) een van de vier speerpunten van de RUG.

De afgelopen jaren hebben wij onderstaand schematisch overzicht van de RUG-activiteiten binnen het thema Digitale Samenleving gemaakt, op basis van input van medewerkers uit alle faculteiten. Hieruit zijn vijf bouwstenen gedefinieerd: Digital Business, AI/Data Science, Digital Technology, Digital Literacy, en Digital Safety. Op basis van deze bouwstenen focust de RUG haar onderzoek naar digitalisering en digitale middelen.

Overzicht Digitale Samenleving

Het overzicht toont de verschillende instituten en centra actief op het gebied van Digitale Samenleving en daarnaast de activiteiten van de RUG binnen netwerken in Noord-Nederland. Het is een levend document dat steeds wordt aangevuld wanneer er nieuwe initiatieven bijkomen.

Digitale Samenleving Overzicht

Resultaten

Wij spelen een actieve rol in het bouwen van samenwerkingsverbanden, onderzoekscentra, living labs, proeftuinen en innovatieagenda´s. Hierbij staat de verbinding met de maatschappij centraal en profileert de RUG zich als voorloper op het gebied van digitalisering.

Daarnaast initiëren en ondersteunen wij de organisatie van verschillende inhoudelijke bijeenkomsten waarbij maatschappij, overheden, kennisinstellingen, bedrijven, en non-profit organisaties bij elkaar komen. Denk hierbij aan conferenties, meet & greets en brainstormsessie. Ook vertegenwoordigen wij de RUG via verschillende functies in (noordelijke) overlegorganen/organisaties en vertegenwoordigen wij de RUG bij andere evenementen, zoals evenementen en congressen.

Onderstaand worden een aantal voorbeelden uitgelicht.

Groningen Digital Business Center (GDBC)

De Noordelijke Online Ondernemers, een groep van ruim vijftig internetondernemers, en de faculteiten Economie en Bedrijfskunde en Science and Engineering wilden samen het Groningen Digital Business Centre opzetten. Industry Relations was vanaf het eerste moment betrokken als kwartiermaker: het team adviseerde, legde verbindingen tussen partijen, was betrokken bij gesprekken met bedrijven en bracht als ambassadeur het GDBC flink onder de aandacht.

De activiteiten en doelstellingen van het GDBC zijn er op gericht om de noordelijke digitale sector te versterken. GDBC kenmerkt zich door haar unieke bundeling van kennis: de wetenschappelijke en bedrijfskundige kennis van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, de praktijkkennis en -vraagstukken van de Noordelijke digitale ondernemingen én de analytische en technische wetenschappelijke kennis van de Faculteit Science & Engineering. Kijk voor meer informatie op de website van het GDBC.

Cyber Security Noord-Nederland

Industry Relations is vanaf de start betrokken bij de cyber community Noord‐Nederland waarbinnen bedrijven, overheden en kennisinstellingen gezamenlijk programma’s ontwikkelen gericht op veiligheid, economische ontwikkeling en onderwijs. Als lid van de kerngroep cybersecurity heeft Industry Relations nauwe contacten onderhouden met de andere regionale kennisinstellingen (Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoortcollege en NHL Stenden) en bedrijven in de regio. Daarnaast heeft Industry Relations het onderzoek en onderwijs binnen de RUG op dit thema in kaart gebracht. Industry relations heeft verbindingen gelegd en ondersteuning geboden bij de subsidieaanvraag Cybersecurity die is ingediend vanuit de faculteit Rechtsgeleerdheid. Het resultaat is een programma dat als doel heeft om bedrijven te beschermen tegen cyberaanvallen en daarmee de samenleving veiliger te maken. Het programma duurt vier jaar en heeft een totaalbudget van ruim 7 miljoen euro, waarvan ruim 3 miljoen euro subsidie van de provincie Groningen. Andere partners zijn TNO, de Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoort college, het Alfa‐college en Qbit.

Digital Literacy Coalition

Op initiatief van prof. dr. Marcel Broersma, hoogleraar aan de faculteit der Letteren, is gestart met het bouwen van een Digital Literacy Coalition . Achttien partners binnen de wetenschap, het bedrijfsleven, de overheid en de educatieve en culturele sector zijn inmiddels bij dit project aangesloten om van Groningen in 2025 de meest digitaal geletterde stad en provincie van Nederland te maken.

Industry Relations heeft ondersteuning geboden bij het gehele traject door het initiëren en voeren van gesprekken met beoogde partners, het bouwen van een website en het uitvoeren van een verkenning binnen de universiteit. De coalitie is op 12 november 2018 gelanceerd tijdens een bijeenkomst van het Akkoord van Groningen.

Innovatieagenda Smart Mobility SMiLes Living Lab

Het Living Lab SMiLES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability) focust zich op open logistieke- en mobiliteitsnetwerken waarin concepten van de deeleconomie centraal staan. Het programma gaat vijf jaar duren met een totaal budget van 3.000.000 euro. SMiLES is een onderdeel van hive.mobility en is een van de acht landelijk toegewezen projecten voor transport en mobiliteit. Industry Relations heeft bij de totstandkoming van SMiLES een grote rol gespeeld door een visie te vormen op het indienen van een voorstel en het proces van de daadwerkelijke totstandkoming te initiëren en faciliteren. Van de onderzoekers die betrokken waren bij de innovatieagenda

Smart Mobility zijn 16 onderzoekers bij elkaar gebracht om gezamenlijk een voorstel in te dienen. Industry Relations heeft vervolgens de Hanzehogeschool en het Noorderpoort betrokken en de kansen besproken om het initiatief van SMiLES te koppelen aan de op handen zijnde planvorming voor hive.mobility. Daarnaast heeft Industry Relations het consortium van twintig regionale partners gebouwd.

Hive.mobility

Industry Relations is vanaf het begin, sinds het najaar 2018, betrokken geweest bij de plannen voor de oprichting van hive.mobility. We hebben intern de belangstelling voor dit initiatief geïnventariseerd en, als lid van het kernteam, namens betrokken onderzoekers gebouwd aan de oprichting van het field lab en de bijbehorende innovatieagenda. De RUG-brede innovatieagenda Smart Mobility is hiervoor als belangrijke basis gebruikt. Het doel van hive.mobility is om, door bundeling van een veelheid aan disciplines, kennis, expertise en initiatieven van de verschillende deelnemende organisaties, de positie van de noordelijke regio verder te versterken en zichtbaar te maken als koploper op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit. In het fieldlab zullen fundamentele, toegepaste en praktijkgerichte innovatieprojecten met bijbehorende pilots een plek krijgen. Ook worden onderwijsactiviteiten zoals learning communities gefaciliteerd.

In juli 2019 vond de officiële opening plaats. Tijdens de opening kon ook de aankondiging worden gedaan dat SMiLES (Shared connectivity in Mobility and Logistics Enable Sustainability) een grote subsidie had ontvangen van het NWO en TKI Dinalog (topsector logistiek) om een living lab in Noord-Nederland te starten. Door deze honorering kreeg hive.mobility gelijk de status van landelijk field lab. Tijdens het openingsevent werden vele projecten van de RUG getoond.

Meet & Greet XL: Digital Society

Industry Relations heeft het initiatief genomen om in september 2019 via de Meet & Greet XL: Digital Society alle initiatieven die zich richten op het onderwerp Digitale Samenleving binnen onderwijs en onderzoek een podium gegeven om zich te presenteren, nieuwe verbindingen te leggen en wederzijds inspiratie op te doen. Het organiseren en faciliteren van meet & greets op kleinere schaal is de afgelopen jaren een succesvol recept gebleken. Het format leent zich ideaal voor het leggen van verbindingen en het bouwen van samenwerkingsverbanden. Vanuit deze basis is bij Industry Relations het idee ontstaan om een XL versie van een meet & greet te organiseren. De Meet & Greet XL stond in het teken van het ontmoeten van en het netwerken tussen onderzoekers, overheid en bedrijfsleven. Het delen van de nieuwste kennis en ontwikkelingen, het tonen van onderwijsprogramma’s en het wederzijds inspireren stond deze dag centraal, als de basis voor een mogelijke start van nieuwe initiatieven en contacten.

Bekijk hier de aftermovie en ander beeldmateriaal van de Meet & Greet XL: Digital Society.

Werkbezoek ministerie Economische Zaken en Klimaat

Met een grote delegatie zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 19 juni op werkbezoek geweest in Groningen. Het bezoek dat was geïnitieerd en georganiseerd door Industry Relations, kende een dagvullend programma dat in het teken stond van het thema digitale samenleving. Het ochtendprogramma vond plaats bij de RUG, waarbij verschillende wetenschappers van de universiteit een presentatie gaven over hun onderzoek. Daarnaast werden er vanuit het ministerie een aantal pitches gehouden over onderwerpen als Cybersecurity en Smart Industry. Naar aanleiding hiervan werden er gesprekken gevoerd over de diverse onderwerpen, en was het mogelijk om ideeën met elkaar uit te wisselen. In de middag werd er verder ingegaan op het gehele digitale ecosysteem van het Noorden, met een specifieke focus op de leerlijn mbo - hbo - wo, en ging men in gesprek met bedrijven die samenwerken met de kennisinstellingen. Uiteindelijk heeft het werkbezoek een belangrijke bijdrage geleverd aan het binnenhalen van de Conferentie Nederland Digitaal naar Groningen.

Gastcollege KPN

Industry Relations verkent met KPN welke mogelijkheden er zijn voor structurele samenwerking in onderzoek en onderwijs. Als onderdeel daarvan heeft in 2019 een gastcollege van Maximo Ibarra, CEO van KPN plaatsgevonden. Industry Relations heeft voor de organisatie daarvan de samenwerking gezocht met het Groningen Digitaal Business Centre (GDBC). De uitnodiging is verstuurd naar studenten binnen alle faculteiten en binnen de netwerken van het GDBC en Industry Relations. Onder de 132 aanmeldingen waren studenten van 24 opleidingen die aan het college hebben deelgenomen.

Portfolioboeken: Big Data en Digital Society
Laatst gewijzigd:15 februari 2022 14:37