Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Commissioning research Industry Relations
Header image Industry Relations

Het profiel van bedrijven beter in beeld

Datum:13 september 2019
Auteur:Team Industry Relations
© photo: fauxels
© photo: fauxels

Het profiel van bedrijven beter in beeld

Sommige bedrijven zijn niet eenvoudig in te delen in één categorie, omdat zij een combinatie van activiteiten uitvoeren in verschillende sectoren. Maar instellingen die onderzoek doen naar bedrijfsactiviteiten, zoals een universiteit of gemeente, willen ook van déze bedrijven een compleet profiel. Daarom werkt Sierdjan Koster, universitair hoofddocent Economische Geografie aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), samen met ICT-bedrijf Q-modus. Dit bedrijf ontwikkelde een digitale tool die bedrijfsprofielen zo nauwkeurig mogelijk registreert. Beide partijen onderzoeken nu hoe deze tool kan worden ingezet bij het in kaart brengen van bedrijven, en hoe de methode erachter verder kan worden verfijnd.

Stel, je start een ICT-bedrijf dat zich volledig richt op de gezondheidszorg. Bij registratie bij de Kamer van Koophandel krijg je dan een zogeheten SBI-code toegewezen: een label dat definieert wat een bedrijf uitvoert. In dit geval word je alleen gelabeld als een ICT-bedrijf. Als vervolgens een overheidsinstelling, op basis van SBI-codes, een lijst opstelt van bedrijven die actief zijn in de zorgsector, verschijnt jouw bedrijf niet in deze lijst. Die SBI-code geeft dus slechts een beperkte beschrijving. Toch moeten instellingen hun informatie voor onderzoek vaak uit deze code halen. Zo ook de afdeling Economische Geografie van de RUG. Om een betere manier van labelen te realiseren werkt de afdeling samen met Q-modus. Dit bedrijf ontwikkelde een zogeheten scrapingtool, die het internet afstruint en de woorden op bedrijfswebsites gebruikt om bedrijfsactiviteiten gedetailleerder te definiëren. De RUG en Q-modus onderzoeken samen het potentieel dat deze tool heeft.

Inzetten van de tool
Het onderzoek richt zich allereerst op het inzetten van de tool. Hierbij wordt specifiek gekeken naar regionale bedrijven die zich bezighouden met de energietransitie: de overgang van het gebruik van fossiele naar duurzame energiebronnen. Normaalgesproken ga je dan uit van de informatie uit de SBI-codes. De scrapingtool biedt echter nieuwe inzichten. ‘Wat wij nu uitzoeken is: wat zijn de verschillen tussen de twee methodes? En komen we met de nieuwe methode tot een beter beeld van de bedrijven in Noord-Nederland die bezig zijn met de energietransitie?’, aldus Koster. De eerste onderzoeksresultaten bevestigen dit vermoeden: ‘Wat wij merken is dat het aantal bedrijven dat bijdraagt aan de energietransitie veel groter is dan dat we eigenlijk in beeld hebben.’ De tool lijkt dus goed te werken.

Verbeteren van de tool
Behalve op de inzet van de tool ligt de focus van het onderzoek ook op het verbeteren van de tool. Het zoekalgoritme wordt verder verfijnd om de foutmarge zo klein mogelijk te maken. Koster: ‘Stel, een bedrijf vermeldt op zijn website een technologie die een rol speelt bij de energietransitie. De tool pikt dit bedrijf er dan uit in de zoektocht naar energietransitie. Maar als het bedrijf alleen over deze technologie schrijft maar er zelf niets mee doet, is dit bedrijf niet relevant. Dat moet je kunnen schiften. Een mens kan dit redelijk snel, maar voor een computer is dat lastiger. In ons onderzoek gaan we op zoek naar deze onnauwkeurigheden in de tool om ze eruit te halen.’

Een win-win onderzoek
Met de resultaten van het onderzoek kan Q-modus de tool verbeteren en dus informatie van hogere kwaliteit leveren. En dat levert een voordeel op voor iedereen die gebruikmaakt van deze informatie. Wetenschappers in allerlei vakgebieden, waaronder economisch geografen zoals Koster zelf, gebruiken in hun onderzoek regelmatig data over bedrijfsactiviteiten. Door completere en nauwkeurigere data ter beschikking te hebben, worden onderzoeksresultaten accurater. Ook overheidsinstellingen zoals gemeentes en provincies, die dit soort informatie opkopen van Q-modus, hebben baat bij informatie van hoge kwaliteit. De samenwerking tussen Q-modus en de RUG biedt dus een voordeel voor zowel de overheid als voor de wetenschap. Koster denkt bovendien dat de tool in de toekomst op grote schaal kan worden toegepast: ‘Als het echt goed werkt, kan ik me voorstellen dat die SBI-codes op termijn vervangen worden door informatie die de bedrijven zelf aangeven.’

Meer informatie over de tool van Q-modus: www.innovatiespotter.nl