Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Center for Information Technology Research and Innovation Support Virtual Reality and Visualisation Virtual Reality and 3D-visualisation

Kempkensberg: nieuwbouw rijkskantoren, woningen en stadstuin

De vier markante kantoortorens op de Kempkensberg in Groningen gaan plaats maken voor nieuwbouw. De IB-groep en het ministerie van Financiën hebben beiden besloten tot gezamenlijke nieuwbouw die de Rijksgebouwendienst daar voor hen gaat realiseren. De nieuwe kantoren komen langs de Zuidelijke Ringweg te staan. Op de zuidelijke punt van het gebied, ter hoogte van de Engelse Kamp komt dan ruimte vrij voor nieuw te bouwen woningen en appartementen. Het tussengebied krijgt het karakter van een openbare stadstuin en vormt straks een verbinding tussen het Sterrebos en het Balkgat aan de Helperzoom. Dit vormt de kern van een voorlopig stedenbouwkundig plan dat medio mei de inspraak in gaat. Gemeente en Rijksgebouwendienst zijn een samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen aangegaan, waarin onder meer de taken worden verdeeld en de fasering wordt beschreven. Naar verwachting gaat in 2008 de bouw van de kantoren beginnen. De afgelopen maanden zijn alle voornemens door de Rijksgebouwendienst en de gemeente vertaald in een stedenbouwkundig plan. Van een redelijk geïsoleerd kantorengebied moet de locatie nadrukkelijk onderdeel worden van de stad. Hierbij wordt gestreefd naar een menging van functies - wonen, werken, parkeren en recreëren in een stedelijke entourage. De nieuwe kantoren van IB-Groep en Belastingdienst (45.000 m2) zullen als eerste worden gerealiseerd. De kantoren bestaan uit twee bouwdelen, geconcentreerd aan de noordkant van de Kempkensberg, langs de Ringweg. Het hoogste bouwdeel is in het voorliggende concept-plan tussen 81 en 92 meter hoog (ter vergelijking: de huidige Gasunie hoogbouw is 87 meter hoog). De lage vleugel wordt maximaal 43 meter. De huidige Kempkensberg-kantoren zijn 65 meter hoog. De tweede fase van de kantoren zal na 2015 worden gerealiseerd (ca. 30.000 m2). Deze kantoren worden eveneens langs de Ringweg gesitueerd en zijn maximaal 43 meter hoog. Aan de zuidkant van de kantoren komt een ondergrondse parkeergarage (met 900 plaatsen) die bestemd is voor de eigen medewerkers. Op het dek van de parkeergarage komt een openbaar toegankelijke stadstuin. Naar het zich laat aanzien komen er circa 70 grondgebonden woningen en 200 appartementen. Het merendeel van de woningen komt op de Engelse Kamp. Hier worden drie woonclusters gerealiseerd die bestaan uit een combinatie van grondgebonden woningen met langs het water appartementen. Tussen de nieuwe kantoren en de woonclusters komt een extra appartementengebouw die de openbare stadstuin begrenst. Op de huidige locatie van het kinderdagverblijf Doremi (hoek Haydnlaan - Helperzoom) is een woongebouw geprojecteerd van maximaal vijf lagen. Om de looproute van NS-station Groningen-Zuid (-nieuwe naam!-) naar de nieuwe kantoren veilig en aantrekkelijk te maken, zal langs het voormalige balkgat een wandelpromenade worden aangelegd. Op de kop van het Balkgat is een woongebouw of hotel van circa 10 lagen mogelijk. Er wordt nog onderzocht of het huidige tankstation daarbij kan worden gehandhaafd of toch zal moeten verdwijnen. In het nieuwe plan zal het parkeren op eigen terrein plaatsvinden. Voor het deelgebied Kempkensberg betekent dit dat er een parkeergarage van circa 900 plaatsen zal komen waarin ook het parkeren voor de appartementen wordt opgenomen. In de openbare ruimte is nog slechts beperkt ruimte voor bezoekersparkeren. Door de extra parkeerplaatsen voor de kantoren zal de huidige parkeeroverlast naar de omgeving fors afnemen. Het plangebied heeft een aantal onderdelen van de ecologische hoofdstructuur binnen haar plangrenzen. Met name het Sterrebos is daarin belangrijk. In het concept-stedenbouwkundig plan is gestreefd naar versterking van de ecologische kwaliteit van het gebied. De groene zone langs de Kempkensberg zal worden vergroot en versterkt om zo het Sterrebos beter te verbinden met het Balkgat aan de Helperzoom. Voorafgaand aan de formele inspraakprocedure gaat de gemeente de komende maanden in gesprek met tal van betrokkenen, belangengroeperingen en andere overheidsinstanties om het concept-plan uit te werken. Naar verwachting kan het stedenbouwkundig plan vanaf medio mei de inspraak in. Aan het eind van 2006 zal het definitieve stedenbouwkundig plan dan door de raad kunnen worden vastgesteld. Na vaststelling van het stedenbouwkundig plan zal de bestemmingsplanprocedure worden opgestart. Als eerste zal fase 1 van de kantoren worden uitgevoerd. De bouw zal naar verwachting in 2008 starten en eind 2010 zijn afgerond. Pas op dat moment kan ook worden begonnen met de sloop van de huidige kantoren. De woonontwikkeling op de Engelse Kamp kan dan ook niet eerder plaatsvinden dan in 2011. De afronding hiervan is medio 2015 voorzien. Zoals eerder aangegeven zal fase 2 van de kantoren na 2015 worden uitgevoerd.
Laatst gewijzigd:02 oktober 2015 22:22