Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculty of Science and EngineeringOnderzoekGRIPPharmaceutical Technology and BiopharmacyResearch

Farm. Tech. en Biofarmacie

De onderzoekers binnen de basiseenheid Farmaceutische Technologie en Biofarmacie houden zich bezig met het ontwerpen, ontwikkelen en bestuderen van de toedieningsvormen voor geneesmiddelen en hun productieproces. Toedieningsvormen zijn een onmisbare schakel tussen het therapeutisch actieve geneesmiddel en de patiënt. Door de toedieningsvorm kan de patiënt het geneesmiddel op een betrouwbare en comfortabele manier gebruiken, maar er kan ook een therapeutisch toegevoegde waarde verkregen worden. Het verbeteren van de toedieningsvorm voor patiënten is een belangrijk terrein waarop farmaceuten een substantiële feitelijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de situatie van de patiënt. Bijvoorbeeld doordat een toedieningsvorm met een gecontroleerde afgifte het geneesmiddel op het juiste moment op de juiste plaats in het lichaam laat vrijkomen, of doordat nieuwe meer comfortabele toedieningswegen ontsloten worden (inhaleren of slikken van geneesmiddelen in plaats van injecteren).

 

De ingrijpende ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia in het farmaceutische onderzoek hebben afgespeeld hebben ook grote gevolgen gehad voor de eisen die aan moderne toedieningsvormen gesteld worden. Veel van de potentiële geneesmiddelen die uit modern farmaceutisch onderzoek voortkomen (zoals therapeutische eiwitten) worden gekenmerkt door problemen als een geringe stabiliteit, minimale oplosbaarheid of de onmogelijkheid om de verbinding via orale of mucosale routes toe te dienen. Het onderzoek van de basiseenheid richt zich op het vinden van oplossingen voor deze problemen. Ook wordt onderzocht hoe productieprocessen van toedieningsvormen verbeterd kunnen worden door het onderzoeken van de processen of bijvoorbeeld het ontwikkelen van nieuwe hulpstoffen.

 

Het onderzoek kent drie hoofdlijnen. In het inhalatieonderzoek worden innovatieve inhalatiesystemen en formuleringen ontwikkeld voor het toedienen van geneesmiddelen via de long. Naast het toedienen van geneesmiddelen die lokaal in de long werken (zoals antibiotica die worden ingezet in de therapie bij cystische fibrose) lijkt de long ook een geschikt orgaan voor de systemische toediening van therapeutische eiwitten en peptiden, verbindingen die niet via de orale weg toegediend kunnen worden. De pulmonale route wordt momenteel gezien als het meest veelbelovende alternatief voor de injectiespuit. Ook verschillende aspecten van de nanotechnologie spelen inmiddels een belangrijke rol in deze onderzoekslijn.

 

Het onderzoek naar de pulmonale toediening van eiwitten sluit goed aan bij het werk dat zich richt op de zogenaamde suikerglastechnologie. Door eiwitten in te bouwen in matrices van amorfe suikers kunnen ze in droge vaste vorm verkregen worden. Dit stabiliseert de instabiele eiwitten en biedt bovendien de mogelijkheid om toedieningsvormen zoals poederinhalatoren en tabletten te ontwikkelen. Belangrijke aspecten van dit onderzoek zijn het insluitmechanisme van de eiwitten in de suiker, de soort suiker waarin de eiwitten worden ingebouwd en het proces waarmee de eiwitten worden ingesloten. Naast de eiwitten wordt gewerkt met vaccins en vectoren voor gentransfectie. Ten slotte wordt deze technologie gebruikt om zeer slecht oplosbare verbindingen te verwerken tot snel oplossende stabiele poeders die daardoor een hoge absorptiesnelheid en biologische beschikbaarheid krijgen.

 

Tabletten zijn nog steeds de belangrijkste en meest gebruikte toedieningsvorm in de farmacie. Onderzoek naar verschillende aspecten van het tabletteerproces en de effecten van hulpstoffen moet resulteren in verbeterde tabletteerprocessen. De fundamentele kennis van het tabletteerproces en zijn effecten op de te tabletteren materialen vormen de basis voor het onderzoek naar de mogelijkheden om vaccins oraal toe te dienen of om eiwitten lokaal in de darm af te leveren.

 

  

Laatst gewijzigd:11 oktober 2012 10:47
printView this page in: English