Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Law Current Affairs News News Archive

Quickscan: zorg voor asielzoekerskinderen in Nederland

07 september 2016

In opdracht van de Werkgroep Kind in AZC (penvoerder UNICEF) deed Veronika Flegar onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg voor asielzoekerskinderen.

Overzicht gezondheidszorg asielzoekerskinderen in Nederland

Hoe zijn de toegang tot en de kwaliteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg voor asielzoekerskinderen georganiseerd en hoe functioneert deze zorg? Zo luidde de centrale onderzoeksvraag. Het onderzoek werd uitgevoerd in de eerste helft van 2016. Aanvankelijk bestond het onderzoek uit desk research. Aanvullend daaraan zijn een aantal toegespitste gesprekken met deskundigen van betrokken instanties gevoerd. Het rapport zet de organisatie van de gezondheidszorg op de vlakken van wet- en regelgeving, verantwoordelijkheid, financiering, toezichthouding, uitvoering en samenwerking uiteen en biedt zo een overzicht van hoe de gezondheidszorg voor asielzoekerskinderen in Nederland op dit moment georganiseerd is. Daarnaast wordt ingegaan op de manier waarop de zorg in de praktijk functioneert en wat er volgens deskundigen beter zou kunnen.

Aandachtspunten

Uit de Quickscan is opnieuw naar voren gekomen dat de vele verhuizingen van de kinderen tussen de verschillende opvanglocaties een ernstig belemmerende factor vormen voor de toegang tot en de continuïteit van de gezondheidszorg en jeugdzorg. Daarnaast valt op hoe onduidelijk de toegang tot de gezondheids- en jeugdzorg voor deze kinderen geregeld is (zoals waar zij naar toe kunnen en wie verantwoordelijk is), zelfs als je je er terdege in verdiept. De Werkgroep denkt dat het voor kinderen in een (dergelijke) kwetsbare situatie en hun ouders lastig is om hun weg te vinden naar de zorg die zij nodig hebben.

Hoewel dit rapport er vanwege de kleinschaligheid van het onderzoek van afziet om gedetailleerde aanbevelingen te doen, zijn toch enkele punten duidelijk geworden waarop verbetering mogelijk is en verdere discussie noodzakelijk is. Bijzondere aandachtspunten zijn: het belang van goede voorlichting en informatie, de noodzaak van duidelijke afspraken en helderheid over het proces bij doorverwijzingen en verhuizingen, de rol van scholen in de preventie van gezondheidsklachten, de noodzaak van preventieve zorg voor de geestelijke gezondheid van asielzoekerskinderen en het belang van het betrekken van en goed overleggen met ouders.

Veronika Flegar is werkzaam als promovenda bij de vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde en doet onderzoek naar de identificatie van kwetsbaarheid in de context van migratie in internationale mensenrechten instanties.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Dit bericht is geplaatst door de Faculteit Rechtsgeleerdheid.

Laatst gewijzigd:05 januari 2021 13:28

Meer nieuws