Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit RechtsgeleerdheidAlles over ons onderwijsKwaliteitszorg

Kwaliteitszorg Onderwijs

Vanaf 1 maart 2011 is het voor instellingen mogelijk om een zogenaamde instellingstoets aan te vragen. De Rijksuniversiteit Groningen heeft zich hiervoor aangemeld. Het bezoek van de Instellingstoetscommissie vindt plaats in maart en april 2013. Zie voor de meeste actuele stand van zaken de NVAO.

Voor de (her)accreditatie van opleidingen en de wijze waarop de jaarlijkse onderwijsverslaglegging aan het College van Bestuur plaatsvindt, heeft dit als gevolg dat er op een geheel nieuwe wijze met kwaliteitszorg zal worden omgegaan. In het kort gezegd komt het er op neer dat het College van Bestuur moet kunnen aantonen dat zij wat betreft de diverse kwaliteitscycli volledig ‘in control’ is. Dit betekent dat het College van Bestuur inzicht moet hebben in en invloed moet kunnen uitoefenen op de kwaliteitszorg bij alle faculteiten.

Ook de faculteit moet kunnen aantonen dat zij 'in control' is, waarbij gedacht moet worden aan alles wat te maken heeft met kwaliteitszorg, c.q. borging van de kwaliteit van de verschillende opleidingen.

Het bureau (AZIS) en de faculteiten hebben dit proces reeds uitgebreid voorbereid. Op dit moment wordt door elke faculteit een nieuw kwaliteitszorgsysteem (Quamatrix) gevuld met informatie volgens een vooraf vastgesteld (RUG-)normkader. Dit systeem zal de huidige systematiek van (her)accreditatie en onderwijsverslaglegging volledig vervangen.

Een belangrijk onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem bij de faculteit Rechtsgeleerdheid is de Quamatrixmonitor. Dit is een overzicht van alle verbeterplannen weergegeven in een PDCA-cyclus.

Kwaliteitszorg bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid

De faculteit Rechtsgeleerdheid heeft een integraal systeem van (systematische) kwaliteitszorg [1] met een aantal onderdelen, zoals:

  • periodieke evaluatie van alle opleidingen volgens een bepaald protocol (curriculumevaluatie);
  • periodieke evaluatie van alle vakken volgens een bepaald protocol (vakevaluatie);
  • essentieel onderdeel van de evaluaties - ongeacht de uitslag - is dat we alle evaluaties in een gesprek met docenten en studenten nabespreken;
  • een notitie toetsbeleid [2], waarin het facultaire beleid wordt afgezet tegenover het universitaire beleid zoals omschreven in de RUG nota ‘De toets doorstaan’;
  • systematische aandacht voor de verschillende tevredenheids-onderzoeken, zoals de Nationale Studenten Enquête (NSE) en de International Student Barometer (ISB.

Daarnaast hebben vakgroepen met enige regelmaat onderwijsdagen waarbij de inhoudelijke en didactische afstemming van het onderwijs in de verschillende vakken plaatsvindt.

De verschillende onderdelen van de facultaire kwaliteitszorg zijn in april 2010 gebundeld, aangescherpt en vastgelegd in een facultair protocol conform het universitaire kwaliteitszorgprotocol. Ook in de facultaire nota toetsbeleid zijn verschillende bestaande beleidslijnen samengevoegd.

De komende tijd zal expliciet aandacht worden besteed aan het onderwerp Toetsing, waarbij het toetsbeleid verder invulling wordt gegeven.


[1] Nota ‘De kwaliteit gewogen, kwaliteitszorg bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid’, april 2010.

[2] Nota ‘Toetsen en getoetst worden, toetsbeleid bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid’, april 2010.

Laatst gewijzigd:11 januari 2017 13:45