Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Religion, Culture and Society Education Bachelor

Toelatingsexamen / Colloquium Doctum

Het colloquium doctum is een toelatingsexamen voor mensen die niet rechtstreeks toelaatbaar zijn tot een bacheloropleiding aan de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RCM) van de Rijksuniversiteit Groningen, omdat zij niet over de juiste vooropleiding beschikken. Bij mensen die een Nederlandse vooropleiding hebben, gaat het om iedereen die niet in het bezit is van een vwo-diploma, een hbo-diploma of een hbo-propedeuse.

Een tweede categorie mensen die een toelatingsexamen moet doen, bestaat uit iedereen die de vooropleiding geheel of gedeeltelijk buiten Nederland heeft gedaan en die niet beschikt over een diploma dat gelijkwaardig is aan een Nederlands diploma dat toelating geeft tot de universiteit. 

Deze regeling is bestemd voor de eerste categorie aanvragers, maar kan ook worden toegepast op de tweede categorie aanvragers; voor informatie over de tweede categorie worden verzoeken wij u contact op te nemen met de studieadviseur van de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij.

Het colloquium doctum voor de bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen bestaat uit een toetsing van de vakken Nederlands, Engels en Geschiedenis.

Aanmelden

Om het colloquium doctum te mogen afleggen moet u 21 jaar of ouder zijn op het moment dat uw studie start. U moet zich vóór 1 mei van het jaar waarin u het colloquium doctum wilt afleggen, aanmelden voor de opleiding theologie of religiewetenschappen via www.studielink.nl. In studielink moet u als vooropleiding opgeven ‘colloquium doctum’.

Melden bij studieadviseur RCM

Vervolgens maakt u een afspraak met een studieadviseur van de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij. Naar deze afspraak neemt u mee:

  • Uw ID-kaart
  • Behaalde diploma's,
  • Eventueel behaalde deelcertificaten vwo,
  • Eventueel elders voor een vreemde taal behaald certificaat

De studieadviseur zal op basis van de door u aangeleverde documenten een dossier aanmaken en dit dossier voorleggen aan de toelatingscommissie voor de bachelor.

Toelatingscommissie

De toelatingscommissie bepaalt of u via het colloquium doctum kunt worden toegelaten en bepaalt of u op basis van de door u behaalde diploma’s en/of certificaten vrijstelling krijgt voor één van de drie toetsen. De toelatingscommissie laat u per brief weten voor welke van de drie vakken u een toets moet afleggen.

Het Colloquium Doctum

Het colloquium doctum voor de bacheloropleidingen Theologie en Religiewetenschappen bestaat uit een toetsing van de vakken Nederlands, Engels en Geschiedenis.

Nederlands en geschiedenis

Het vereiste niveau voor de vakken Nederlands en geschiedenis kan alleen getoetst worden via deelcertificaten vwo. Deze deelcertificaten kunt u behalen aan een instelling voor middelbaar onderwijs voor het betreffende vak. Deze certificaten kunnen in de regio Groningen ook gehaald worden bij het Alfa College of Luzac College en via afstandsonderwijs bij bijvoorbeeld LOI, NTI of NHA. Je kunt ook Staatsexamen doen, houd er rekening mee dat u zich op tijd voor het staatsexamen aanmeldt.1

Engels

Men dient deze toets (4 vaardigheden) af te leggen op het niveau B2 van het Common European Framework (cef). Deze toets kan worden afgelegd:

Beschikking

Als u de benodigde deelcertificaten hebt behaald, stuurt u deze op naar de onderwijsadministratie van de Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij. Door de faculteit zal een  beschikking worden opgesteld, een formeel besluit namens het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen dat u recht geeft om u in te schrijven bij de opleiding aan de RUG waarvoor u het colloquium doctum heeft afgelegd. De faculteit geeft deze beschikking door aan het inschrijfbureau van de universiteit.

Onderwijsadministratie
Faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij
Oude Boteringestraat 38
9712 GK Groningen
E-mail: studentoffice.rcs rug.nl

Inschrijving

De beschikking geeft gedurende twee studiejaren toelating tot de opleiding waarvoor het colloquium doctum is afgelegd. Als u binnen twee jaar na het ontvangen van de beschikking nog niet ingeschreven bent voor de opleiding waarvoor het colloquium doctum is afgelegd, wordt uw aanvraag ambtshal­ve inge­trok­ken.

Laatst gewijzigd:12 oktober 2023 14:22