Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Academische conventies

Adviesrapport

Een adviesrapport is een academisch tekstgenre dat als doel heeft een advies of oplossing voor een probleem kenbaar te maken. In een wetenschappelijke context worden adviesrapporten vooral geschreven in opdracht van partijen buiten de universiteit. Dit kan bijvoorbeeld een overheidsinstantie zijn die wil weten wat het effect is van een bepaalde maatregel. Of dit kan een bedrijf zijn dat de verkoopbaarheid van een product wil testen. Ook studenten kunnen adviesrapporten schrijven, in het kader van een stage of naar aanleiding van een onderzoeksvraag die aan een van de universitaire wetenschapswinkels wordt uitbesteed. 

Geschikte bronnen
 • De achtergrondinformatie van de opdrachtgever;
 • Gegevens van andere experts;
 • Resultaten van het verrichte onderzoek;
 • Geraadpleegde vakliteratuur;
 • Je eigen expertise;
 • Eerder gepubliceerde adviesrapporten bij vergelijkbare organisaties over het onderwerp.
Doelgroep

Lezers van adviesrapporten vormen in de meeste gevallen een heterogene groep. Doorgaans zijn dit de opdrachtgevers van het rapport en die zijn daarom vooral geïnteresseerd in het daadwerkelijke advies dat wordt uitgebracht. Stel dus voor het schrijven van het artikel de volgende vragen: 

 • Welke voorkennis hebben de lezers?
 • Welke belangen hebben de lezers?
 • Hoe gaan ze het rapport gebruiken?
Structuur academisch adviesrapport

In een adviesrapport staan het advies en de onderbouwing centraal. Onderzoeksgegevens, methodologie en theorie worden gepresenteerd in de bijlagen, omdat ze voor de opdrachtgever minder relevant zijn. Ga voor de structuur van het adviesrapport na wat de verwachtingen zijn van de opdrachtgever.

Voorbeeldstructuur adviesrapport

Onderdeel

Inhoud

(Management)samenvatting

Stelt de opdrachtgever in zo weinig mogelijk woorden op de hoogte van het advies en de onderbouwing hiervan. Omvang: half à 1 A4

Kader: het probleem

Aanleiding en context van het probleem, de centrale vraag en een beschrijving van de randvoorwaarden voor mogelijke oplossingen

Mogelijke oplossingen / maatregelen

Geeft 1 of meer oplossingen weer en weegt deze (tegen elkaar) af binnen de gestelde randvoorwaarden

Advies

Bevat het uiteindelijke advies en de onderbouwing hiervan

Bijlagen

Bevatten de onderzoeksgegevens en achtergrondinformatie. Zorg voor expliciete verwijzingen naar de bijlagen in de tekst.

Adviesvraag achterhalen 

Zorg ervoor dat de opdrachtgever een duidelijke, gekwantificeerde adviesvraag formuleert.

 • niet: "Ontwikkel voorstellen waardoor het beheer van de vlindertuin in het Noorderdierenpark efficiënter wordt."
 • wel: "Ontwikkel voorstellen waardoor het beheer van de vlindertuin in het Noorderdierenpark binnen een jaar efficiënter wordt. Het budget waarbinnen de voorstellen geformuleerd moeten worden, bedraagt 10.000,- Euro."
Randvoorwaarden achterhalen
 • Zorg ervoor dat je weet aan welke eisen het rapport zelf moet voldoen: hoe lang mag het worden, wanneer moet het klaar zijn?
 • Vraag de opdrachtgever naar de randvoorwaarden waarbinnen je advies kunt geven: hoeveel geld is ervoor, binnen welke termijn moet het advies uitgevoerd worden, zijn er specifieke regels (wetten, reglementen) waarmee je rekening moet houden bij het formuleren van je advies?

Ook interessant voor jou

Laatst gewijzigd:21 september 2023 10:04