Skip to ContentSkip to Navigation
Language Centre
Language Centre Develop yourself Academische taal Schrijven Academische conventies

Abstract

Een abstract is een academische tekstsoort.  Het is een samenvatting van een wetenschappelijk artikel. Soms is het onderdeel van het artikel zelf, maar het kan ook als promotietekst op de website van een academisch tijdschrift staan. Een abstract omvat de essentie van het gehele onderzoek, dus zowel de uitvoering en resultaten als de discussie en aanbevelingen. De functie van een abstract is dat de lezer kan bepalen of het bijbehorende artikel interessant of relevant is.

Structuur

In een wetenschappelijk artikel is de abstract doorgaans het eerste tekstonderdeel na de titel. Dus pas na de abstract, volgt de inleiding. Meestal geldt een strikt maximum van het aantal woorden. Doorgaans ligt dit rond de 200, maar de exacte eis verschilt per tijdschrift. 

Een abstract volgt de structuur van het artikel zelf, dus IMRD:

  • Introductie (Wat is de achtergrond van dit onderzoek?)
  • Methode (Welke onderzoeksmethoden zijn gebruikt?)
  • Resultaten (Wat zijn de belangrijkste bevindingen?)
  • Conclusie/Discussie (Wat kunnen we uit die bevindingen concluderen? En wat zijn eventuele tekortkomingen van het onderzoek geweest?)
  • Aanbeveling (Hoe kan onderzoek in de praktijk geïmplementeerd worden? Of wat zijn de suggesties voor vervolgonderzoek?)

Stijl

De inleiding wordt meestal in de tegenwoordige tijd geschreven, de informatie over de gebruikte methodes in de verleden tijd. De resultaten worden soms in de tegenwoordige tijd beschreven (doorgaans wanneer ze goed generaliseerbaar zijn), maar in andere gevallen in de verleden tijd (voornamelijk wanneer het een onderzoek naar een specifieke casus betreft). Het verdient de aanbeveling de conclusie en de discussie/adviezen in de tegenwoordige tijd te beschrijven, omdat dit de relevantie van het onderzoek benadrukt. 

Voorbeeld

Hieronder staat een voorbeeld van een abstract, waarachter we per onderdeel hebben vermeld om welk tekstelement het gaat. De auteurs van deze abstract hebben ervoor gekozen om de conclusie te combineren met aanbevelingen in plaats van met een discussie. Dit is eveneens toegestaan.

Voorbeeld abstract

(Introductie) Docenten Nederlands bieden modules ‘correct formuleren’ aan om leerlingen formuleerfouten te leren verbeteren. Dit artikel beantwoordt drie onderzoeksvragen over dit formuleeronderwijs: Welke formuleerfouten staan op het programma in klas 3 en 4 havo/ vwo? In welke mate representeert deze lesstof de soorten fouten die leerlingen maken in eigen teksten? In welke mate komen de schoolboeknormen overeen met die van taalwetenschappelijke literatuur en taaladviesboeken? (Methode) Op basis van een analyse van de gangbare lespraktijk zijn vijf formuleerfouten geselecteerd. Deze fouten zijn vervolgens geïdentificeerd in 200 leerlingteksten met behulp van een analysemodel dat twee normen bevat: één gereconstrueerd uit de schoolboeken en één gereconstrueerd uit taalwetenschappelijke literatuur en taaladviesboeken. (Resultaten)  De analyseresultaten laten zien dat de aangeboden lesstof maar beperkt overeenkomt met de fouten die leerlingen zelf maken; daarnaast zijn er grote frequentieverschillen tussen de onderzochte fouten. Schoolboeknormen verschillen van de normen uit de taalwetenschappelijke literatuur en taaladviesboeken; de toepassing van schoolboeknormen levert aanzienlijk meer foutidentificaties op. (Conclusie) Onze conclusie is dat het onderwijs in correct formuleren moet worden bijgesteld. (Aanbeveling) De normen voor formuleerfouten kunnen sterker worden gefundeerd in de taalwetenschappelijke normatieve onderzoeksliteratuur en de lesstof kan zorgvuldiger worden afgestemd op fouten die leerlingen maken, zodat de aansluiting tussen formuleeronderwijs en formuleerproblemen van leerlingen wordt vergroot.

Bron: Steenbakkers, J., Stukker, N., & de Glopper, K. (2021). Formuleerproblemen in leerlingenwerk en schoolboeken Nederlands: Een onderzoek naar de aansluiting tussen de leerstof en de formuleerproblemen van leerlingen. Pedagogische Studiën, 98, 27-45

Verder lezen

De pagina Academische standaardzinnen van de VU kan inspiratie bieden voor academische standaardzinnen voor in je abstract of in je artikel.

Laatst gewijzigd:06 september 2023 16:42