Skip to ContentSkip to Navigation

Language Centre

Communication training Academic Communication Skills Manual Schriftelijk: studenten Tekstsoorten

Adviesrapport

Omschrijving van het genre

Tekstdoel

Een adviesrapport geeft op basis van eigen of andermans onderzoek een beredeneerd (beleids)advies of maakt een oplossing voor een probleem kenbaar. In een academische context worden adviesrapporten vooral geschreven in opdracht van partijen buiten de universiteit. Studenten schrijven bijvoorbeeld adviesrapporten in het kader van een stage of naar aanleiding van een onderzoeksvraag die aan een van de universitaire 'winkels' wordt uitbesteed. Beleidsrapporten zijn specifieke adviesrapporten, die meestal in een bestuurlijke context worden geschreven.

Doelgroep

Lezers van adviesrapporten vormen in de meeste gevallen een heterogene groep. Een opdrachtgever is bijvoorbeeld vooral geïnteresseerd in het daadwerkelijke advies dat je uitbrengt. Een docent daarentegen wil vooral beoordelen of je het onderzoek goed hebt uitgevoerd, de juiste conclusies hebt getrokken en deze voldoende genuanceerd onder woorden hebt gebracht. Breng de lezersgroep dan ook duidelijk in kaart door de volgende vragen te stellen:

 • Welke voorkennis hebben de lezers?
 • Welke belangen hebben de lezers?
 • Hoe gaan ze het rapport gebruiken?

Bronnen

 • De analyse van het probleem en de achtergrondinformatie van je opdrachtgever.
 • Gegevens van externe experts (zie Interviewen).
 • Resultaten van het verrichte onderzoek.
 • Geraadpleegde vakliteratuur.
 • Je eigen expertise.
 • Eerder gepubliceerde adviesrapporten over het onderwerp.

Globale structuur

In een adviesrapport staan het advies en de onderbouwing daarvan vaak centraal. Onderzoeksgegevens, methodologie en theorie worden meestal gepresenteerd in de bijlagen.

Ga met betrekking tot de structuur van je tekst na wat de verwachtingen zijn van de opdrachtgever (de docent). Hieronder wordt een globale structuur gepresenteerd voor een kort adviesrapport.


Voorbeeldstructuur adviesrapport

Onderdeel Inhoud
Managementsamenvatting


Stelt de opdrachtgever in zo weinig mogelijk woorden op de hoogte van het advies en de onderbouwing hiervan. Omvang: half à 1 A4
Inleiding: het probleemBevat de aanleiding en context van het probleem, de centrale vraag en een beschrijving van de randvoorwaarden voor mogelijke oplossingen
Oplossingen / maatregelen

Geeft 1 of meer oplossingen weer en weegt deze (tegen elkaar) af binnen de gestelde randvoorwaarden
Conclusie / aanbevelingen

Bevat het uiteindelijke advies en de onderbouwing hiervan
Bijlagen Bevatten de onderzoeksgegevens en achtergrondinformatie

Tips

 • Opdrachtgeving: zorg ervoor dat de opdrachtgever een duidelijke, gekwantificeerde adviesvraag formuleert.

niet: "Ontwikkel voorstellen waardoor het beheer van de vlindertuin in het Noorderdierenpark efficiënter wordt."
wel: "Ontwikkel voorstellen waardoor het beheer van de vlindertuin in het Noorderdierenpark binnen een jaar efficiënter wordt. Het budget waarbinnen de voorstellen geformuleerd moeten worden, bedraagt 10.000,- Euro."

 • Zorg ervoor dat je weet aan welke eisen het rapport zelf moet voldoen: hoe lang mag het worden, wanneer moet het klaar zijn?
 • Randvoorwaarden: vraag de opdrachtgever naar de randvoorwaarden waarbinnen je advies kunt geven: hoeveel geld is ervoor, binnen welke termijn moet het advies uitgevoerd worden, zijn er specifieke regels (wetten, reglementen) waarmee je rekening moet houden bij het formuleren van je advies?

"De groeiproblemen van de grasmat in voetbalstadion 'De Arena' dienen binnen twee jaar te zijn opgelost. De speelruimte voor het bereiken van dit doel is nogal krap, omdat we rekening moeten houden met drie voorwaarden: beperkt budget, stadion moet toegankelijk blijven en er kan geen andere grassoort worden geplant." (Bron: Berkenbosch, R. (1991) Het schrijven van beleidsteksten. Groningen: Wolters-Noordhoff)


Bronnen

 • Berkenbosch, R. (1991). Het schrijven van beleidsteksten. Handleiding voor het opstellen van korte notities over beleidskwesties. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Elling, R., B. Andeweg, J. de Jong en C. Swankhuisen (1994). Rapportagetechniek. Schrijven voor lezers met weinig tijd. Groningen: Wolters-Noordhoff.
 • Lamers, H.A.J.M. (1989). Handleiding voor beleidsteksten. Muiderberg: Coutinho.

© 2002 | RuG, Faculteit der Letteren, project Communicatieve Vaardigheden.

Laatst gewijzigd:05 april 2019 13:34