Skip to ContentSkip to Navigation
About us Faculty of Spatial Sciences Organization Lectures and symposia RVD

Sprekers en partijen

Hans Vijlbrief
Hans Vijlbrief

Hans Vijlbrief - D66 #3

Dr. Hans Vijlbrief is (demissionair) staatssecretaris Mijnbouw (met een specifieke focus op de Groningse problematiek) in het kabinet-Rutte IV. Ondanks een energiecrisis heeft hij ingezet op het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen. Hij was van 31 maart 2021 tot 10 januari 2022 Tweede Kamerlid voor D66. Vanaf 29 januari 2020 was hij staatssecretaris van Financiën in kabinet-Rutte III.

In de periode daarvoor werkte de heer Vijlbrief als hoogste ambtenaar bij de Eurogroep in Brussel. Ook was hij onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau en bijzonder hoogleraar Economische Politiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Imane Elfilali
Imane Elfilali

Imane Elfilali - Volt #4

Imane Elfilali is sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 gemeenteraadslid en fractievoorzitter bij Volt Rotterdam. In deze rol is ze woordvoerder op thema’s als werk & inkomen, onderwijs, samenleving/LHBTIQA+, schuld & armoedebestrijding, cultuur, migratie/asiel en mobiliteit.

Sinds juni is zij daarnaast MT-lid bij Topsectoren en Industriebeleid bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In deze rol geeft Elfilali leiding aan vier teams die zich onder andere bezighouden met grondstoffen en de circulaire economie, sancties, sectoren zoals agrifood, tuinbouw, creatieve industrie en de biotechnologie/Life, Science & Health, parlementaire zaken en EU beïnvloeding.

Jimmy Dijk
Jimmy Dijk

Jimmy Dijk - SP #4

Jimmy Dijk is sinds 20 april 2023 lid van de SP-Tweede Kamerfractie. Daarvoor is hij vanaf 2010 lid van de gemeenteraad van Groningen geweest en was hij sinds 2013 fractievoorzitter.

Na zijn studie Sociologie heeft Dijk een aantal jaar voor het scholingsteam van de SP gewerkt en is nu naast Tweede Kamerlid ook lid van het dagelijks bestuur van de SP. Ook is hij verantwoordelijk voor scholing, partijopbouw en langlopende campagnes.

In de vorige editie van het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat nam Dijk ook al deel namens de SP. Binnen de SP is Dijk voornamelijk portefeuillehouder op het thema zorg, echter heeft hij in zijn ruime ervaring binnen de politiek ook een sterk profiel op de ruimtelijke thema’s opgebouwd.

Martine van Schaik
Martine van Schaik

Martine van Schaik - Partij voor de Dieren #7

Martine van Schaik is sinds 2018 fractievoorzitter van PvdD Leiden. Daar voert ze het woord wat betreft dierenwelzijn, natuur- en bomenbeleid, vuurwerk, natuurinclusief bouwen en de energietransitie. Een belangrijke driehoek in haar werk bestaat uit de verhouding tussen mens, dier en natuur; de verhouding tussen mensen onderling en de inrichting van de Nederlandse economie.

Naast haar politieke werkzaamheden werkt Van Schaik bij Oxfam Novib. Daar onderzoekt zij de invloed en effectiviteit van de ontwikkelingssamenwerking. Zo onderzoekt zij hoe de impact van de klimaatcrisis verschilt voor mensen uit een arme en rijke omgeving. Momenteel werkt zij aan het project ‘Work in Progress!’ De focus van dit project ligt op de werkgelegenheid voor jongeren in Egypte, Nigeria en Somalië.

Julian Bushoff
Julian Bushoff

Julian Bushoff – GroenLinks-PvdA #8

Julian Bushoff werd op 21-jarige leeftijd een van de jongste fractievoorzitters ooit in de Groningse gemeenteraad. In de Groningse gemeenteraad heeft Julian bewezen idealen om te kunnen zetten in concrete politieke resultaten, bijvoorbeeld voor gedupeerden van de gaswinning en door verbetering van de (inkomens)positie van mensen in armoede.

Vanuit de Tweede Kamer wil Julian zich inzetten voor een herwaardering van de publieke sector waar we niet concurreren maar samenwerken, met een overheid die weer naast mensen staat en handelt vanuit vertrouwen. De regie terugpakken bij zaken die te belangrijk zijn om aan de markt over te laten. Of het nu gaat om voldoende betaalbare woningen, betaalbare medicijnen of het aanpakken van de klimaatcrisis.

Aukje de Vries
Aukje de Vries

Aukje de Vries - VVD #8

Aukje de Vries vertegenwoordigt sinds 2012 de VVD in de Tweede Kamer en sinds 2022 als (inmiddels demissionair) staatssecretaris van Toeslagen en Douane. Hiervoor was zij fractievoorzitter bij de provincie Fryslân en daarvoor was zij negen jaar gemeenteraadslid in Leeuwarden. De afgelopen jaren heeft zij mooie uitdagende portefeuilles gehad, zoals de financiën, belastingen, zorg en complexe dossiers zoals Groningen en kinderopvangtoeslagaffaire.

Aukje geeft aan te willen knokken voor onze hardwerkende Nederlanders, de middeninkomens en het mkb. Zij omschrijft zichzelf als een nuchtere Friezin, no-nonsens en duidelijk. Aukje weet hoe belangrijk het is dat de regio een stem heeft in de Tweede Kamer, en ze zegt ‘grutsk’ (trots) te zijn dat zij ook hen mag vertegenwoordigen. Hierbij benoemt zij dat het allerbelangrijkste is dat we goed luisteren en daar ook wat mee doen. Want kennis van buiten en uit de praktijk is voor de politiek van levensbelang.

Hanneke Steen
Hanneke Steen

Hanneke Steen - CDA #9

Hanneke Steen is sinds 2014 volksvertegenwoordiger in Hengelo en was van 2018 tot 2022 fractievoorzitter van CDA Hengelo. Zij houdt zich bezig met de volgende portefeuilles: mobiliteit, verkeer en vervoer; financiën en belastingen; grondzaken; beheer Grijs en de verhouding tussen burger en bestuur. Belangrijke onderwerpen vindt zij zorg op maat, betaalbare huisvesting en leefbaarheid. Volgens Steen onderscheidt het CDA zich dankzij het stimuleren van het maatschappelijke middenveld.

Van 2020 tot 2022 was Steen de Directeur Nationale Bewegwijzeringsdienst bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Tevens was zij tot 2020 werkzaam bij Rijkswaterstaat, waar zij verschillende functies heeft vervuld.

Olger van Dijk
Olger van Dijk

Olger van Dijk - NSC #19

Olger van Dijk was vanaf 1 juni 2022 directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en daarvoor kwartiermaker Ruimte en Leefomgeving. Hierbij richt Olger zich onder meer op het tot uitvoering brengen van de Nationale Omgevingsvisie. Van maart 2021 tot februari 2022 was hij Programmadirecteur Groningen Versterken en Perspectief. Van Dijk acht de inzet van gedreven professionals onmisbaar voor een goed bestuur. Hij zet zich in voor de waarborging van een veilig politiek klimaat waarbinnen elke stem ertoe doet.

Sinds een aantal weken is Olger teruggetreden als directeur Ruimtelijke Ontwikkeling bij BZK om zich volledig op zijn kandidatuur en de politiek te gaan richten.

Laatst gewijzigd:30 oktober 2023 14:01