Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit Ruimtelijke WetenschappenOnderwijs
Header image Professional Development

1STE BLOG REINA DRENTH - PROFESSIONAL DEVELOPMENT

Datum:28 januari 2016
Auteur:Reina Drenth
Workshop LEF FUTURE CENTER
Workshop LEF FUTURE CENTER

Workshop LEF Future Center Rijkswaterstaat

Eind november 2015 deed ik mee aan een workshop bij het LEF Future Center van Rijkswaterstaat (RWS), waar creatieve oplossingen worden bedacht voor maatschappelijke vraagstukken. Het hoofdonderwerp van de workshop was “Een verkenning naar de gevolgen van de omgevingswet voor RWS”. Mensen van verschillende afdelingen van Rijkswaterstaat deden mee aan deze workshop, waardoor er vanuit verschillende invalshoeken naar het onderwerp werd gekeken. Ik vond het dan ook erg leuk om hier te kunnen netwerken en te ontdekken dat er veel mensen aanwezig waren vanuit verschillende achtergronden.

Na een korte inleiding werden er allereerst gesprekken gevoerd op basis van verschillende casussen die opgesteld werden vanuit de diverse rollen van RWS (beheerder, initiatiefnemer, belanghebbende en bevoegd gezag). De casussen waren praktisch georiënteerd en werden helder omschreven. Communicatie en samenwerking bleken belangrijke factoren voor de toekomst. Ik vond het erg leuk om mee te maken dat er aan iedereen de ruimte werd gegeven voor een eigen inbreng in de discussie.

Na de ronde met de casussen werden de verschillende rollen van RWS verder uitgewerkt. Ik heb mij aangesloten bij de groep die verder inging op de beheerdersrol van RWS. Het was interessant om een inhoudelijke discussie van dichtbij mee te maken. Het viel mij op dat er binnen RWS veel gebruik gemaakt werd van afkortingen.

Concluderend: Mijn stage is leuk, boeiend en uitdagend. Ik heb al veel informatie kunnen inwinnen voor mijn stageopdracht, o.a. bij de workshop van het LEF Future Center Rijkswaterstaat. De dynamische werkomgeving van Rijkswaterstaat zorgt voor veel creativiteit en uitdaging. Ik ben benieuwd naar het vervolg.

Over mijn stageopdracht

In het kader van het vak ‘professional development’ bij de RUG voer ik een stageopdracht uit bij  Rijkswaterstaat, de uitvoerende organisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (RWS Water, Verkeer en Leefomgeving; Dir. Bereikbaarheid en Infrastructuur; Afdeling Geluid, Lucht en Natuur). Ik focus mij op het milieuprogramma PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) in de context van de veranderende wetgeving (Omgevingswet) in Nederland. Mijn stageopdracht betreft hoofdzakelijk het schrijven van een rapportage en het presenteren van mijn bevindingen bij een zelf georganiseerde bijeenkomst.