Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsPraktische informatieCollegegeldBetalen(Digitale) machtiging

Voorwaarden betaling per machtiging

- betalen van het collegegeld -

Er zijn voorwaarden verbonden aan het betalen van je collegegeld per machtiging.

Voorwaarden betaling per machtiging

 1. Door ondertekening van dit formulier verklaar ik, behalve als ik een orgineel Bewijs van Betaald Collegegeld (BBC) meestuur, dat het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt betaald door middel van een eenmalige onherroepelijke incassomachtiging (ineens of in termijnen).
 2. Intrekking van de machtiging ontheft je niet van je betalingsverplichting.
 3. Je dient gebruik te maken van een Europees bankrekeningnummer. De rekening mag niet worden opgeheven alvorens de laatste termijn is voldaan.
 4. Je dient zorg te dragen voor voldoende tegoed op de bankrekening. Indien een bedrag niet kan worden geïnd, en je voorafgaand aan de inning dit bedrag niet op andere wijze hebt voldaan, is het collegegeld/de vergoeding in één keer opeisbaar. Bij nalatigheid in de betaling kunnen invorderingskosten in rekening worden gebracht.
 5. Bij keuze voor gespreide betaling wordt geïnd omstreeks de genoemde data.
 6. Indien je de machtiging ondertekent, ga je een betalingsverplichting aan voor het verschuldigde bedrag. Deze verplichting kan niet ongedaan worden gemaakt. Indien je zelf niet de rekeninghouder bent geef je toestemming aan de rekeninghouder om namens jou het collegegeld/de vergoeding te betalen. Je blijft echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de betalingsverplichting.
 7. Indien er wijzigingen zijn in jouw inschrijving die van invloed zijn op de hoogte van jouw collegegeld/vergoeding, dan geef je na ondertekening automatisch goedkeuring voor het innen van het aangepaste collegegeld-/vergoedingstarief. In het geval het bedrag hoger wordt, ontvang je hier een schriftelijke mededeling van.
 8. Wanneer de rekeninghouder het niet eens is met deze afschrijving dan kan de rekeninghouder deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden. Bovendien kun je contact opnemen met Information Services.

Gevolgen niet betalen collegegeld

 1. Indien voor de betaling van het collegegeld / de vergoeding een machtiging tot incasso is gegeven en een (termijn)bedrag niet kan worden geïnd, wordt bij betalingsachterstand een termijn gesteld waarbinnen het verschuldigde (termijn)bedrag moet zijn voldaan.
 2. Indien een termijn niet kan worden geïncasseerd, wordt de student het gebruik van de universitaire (ICT)faciliteiten ontzegd.
 3. Indien een termijn niet kan worden geïnd en de student deze niet binnen de door ons gestelde termijn zoals bedoeld in punt 1 heeft voldaan dan is het resterende collegegeld/de resterende vergoeding in één keer opeisbaar.
 4. Een betaling wordt toegerekend aan de langst openstaande vordering van het collegegeld/de vergoeding.
 5. Incassokosten zijn voor rekening van de student.
 6. Indien er in een studiejaar een (termijn)bedrag niet tijdig is of (termijn)bedragen niet tijdig zijn betaald, kan het College van Bestuur besluiten dat in een volgend studiejaar het collegegeld/de vergoeding niet via een machtiging mag worden betaald.
 7. Indien aan het einde van een studiejaar (31 augustus) het collegegeld/de vergoeding of een gedeelte daarvan niet is voldaan, wordt niet eerder tot inschrijving voor een volgend studiejaar overgegaan dan nadat het nog openstaande bedrag aan collegegeld/vergoeding (inclusief eventuele kosten deurwaarder) zijn voldaan en het collegegeld/de vergoeding voor het studiejaar waarvoor de student zich wenst in te schrijven in één keer is voldaan.
 8. Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan kan op grond van artikel 18, lid 2, van de Regeling Inschrijving en Collegegeld de inschrijving door de RUG worden beëindigd.

Beëindiging inschrijving (geldt niet voor vergoeding)

Indien in de loop van het studiejaar de inschrijving wordt beëindigd (bijvoorbeeld vanwege afstuderen) en restitutie van het collegegeld wordt aangevraagd, geldt het volgende: de administratieve afhandelingsperiode kan ten minste 2 maanden duren; dit kan betekenen dat als het collegegeld in termijnen wordt voldaan, minimaal nog 1 termijn collegegeld van de rekening kan worden afgeschreven. Uiteraard wordt dit bedrag wel verrekend met het uiteindelijke restitutiebedrag.

Maak kopie van het formulier

Wij adviseren je om na invulling en ondertekening van het machtigingsformulier hiervan een kopie te maken.

Laatst gewijzigd:30 maart 2017 09:41
printView this page in: English