Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingStralingsbescherming

Examenreglement - specifiek

Toezichthouder VRS-B

Artikel 1
 1. Aan de Rijksuniversiteit Groningen wordt door de afdeling Arbo, Milieu en Duurzaamheid (AMD) /SBE een basiscursus stralingsdeskundigheid voor tandartsen en orthodontisten gegeven. Deze cursus wordt ook wel aangeduid als de cursus niveau 5A/M voor tandartsen en orthodontisten.
 2. De cursus is erkend door de rijksoverheid (beschikking nr. GVW/GW/2011/22381 van 12 december 2011) en is opgenomen in de Tijdelijke regeling erkenning opleidingen deskundigen radioactieve stoffen en toestellen 2013 (Staatscourant 2013, nr. 34306).
 3. De cursus is bestemd voor zowel medewerkers en studenten van de universiteit (inclusief Universitair Medisch Centrum Groningen) als voor derden. De AMD behoudt zich het recht voor om voor diverse categorieën aparte cursusprijzen te hanteren.
Artikel 2
 1. De cursusleiding bestaat uit de coördinator van de opleidingen stralingsbescherming van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze heeft een deskundigheid op niveau 3 of hoger.
 2. De cursusleiding draagt zorg voor een adequate evaluatie van elke cursus.
 3. De examencommissie bestaat uit twee deskundigen, namelijk de coördinator en een niveau 3-deskundige.
 4. De examencommissie heeft tot taak examens op te stellen en hiermee naar redelijkheid kennis en vaardigheden van de cursisten te toetsen.
 5. Het secretariaat van de cursus wordt gevoerd door het secretariaat van de AMD.
Artikel 3
 1. De cursist betaalt een cursusgeld voor deelname aan de cursus.
 2. Inschrijving en betaling van het cursusgeld geeft de cursist recht op:
  • syllabus en overig cursusmateriaal;
  • deelname aan colleges en werkcolleges gedurende een vastgesteld rooster;
  • zonder verdere kosten deelname aan het examen.
 3. Voor herexamens wordt de cursist examengeld in rekening gebracht.
Artikel 4
 1. Elke examenkandidaat ontvangt vóór het examen, op het door hem of zijn werkgever opgegeven adres, mededeling van: het tijdstip van aanvang en de plaats van het examen, en de noodzaak een legitimatiebewijs mee te nemen. Bij in-company cursussen kan de uitvoering hiervan worden overgedragen aan de opdrachtgever.
 2. De kandidaten ontvangen het examen op papier. Al het verstrekte papier moet door de kandidaten worden ingeleverd, inclusief de examenopgaven.
 3. Voor aanvang van het examen vernemen de cursisten dat zij zelf moeten controleren of alle doorlopend genummerde pagina's van de examenopgaven aanwezig zijn.
 4. Het examen bestaat uit 32 meerkeuzevragen met vier alternatieven, en één of meer open vragen. Meerkeuzevragen worden elk met één punt, de open vragen met in totaal tien punten gehonoreerd.
 5. De examencommissie draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de vragen over de lesstof.
 6. Voor de beantwoording krijgt de cursist in principe anderhalf uur; hierbij mag geen documentatie in welke vorm dan ook worden geraadpleegd. Een eenvoudige rekenmachine is toegestaan.
 7. Het examen wordt beoordeeld door de examencommissie.
 8. Het examenresultaat wordt als volgt bepaald:
  1. Totaal aantal punten (N) < 25,0 pt: gezakt;
  2. Totaal aantal punten (N) >= 25,0 pt: geslaagd;
  3. Het cijfer (C) wordt bepaald door gebruik te maken van de volgende formule: C = [(N - 8) × 9 / 34] + 1
  4. Het cijfer wordt afgerond op hele cijfers volgens onderstaande tabel tenzij de opleiding Tandheelkunde voor haar studenten anders verlangt.
Aantal punten (N) Cijfer (C) Judicium
N <= 9,8 1 zeer zwak
9,9 <= N <= 13,6 2 zwak
13,7 <= N <= 17,4 3 matig
17,5 <= N <= 21,2 4 onvoldoende
21,3 <= N <= 24,9 5 bijna voldoende
25,0 <= N <= 28,7 6 voldoende
28,8 <= N <= 32,5 7 ruim voldoende
32,6 <= N <= 36,3 8 goed
36,4 <= N = <40,1 9 zeer goed
N >= 40,2 10 uitmuntend
 1. Tegen de vraagstelling, de verdeling van de vragen over de stof en de normering kan beroep worden aangetekend. Hierop zijn de algemene bepalingen van het Reglement Opleidingen Stralingbescherming Rijksuniversiteit Groningen van toepassing met dien verstande dat voor "opleidingsverantwoordelijke" en "beroepscommissie" vooralsnog "cursusleiding" gelezen dient te worden.
 2. Het examenwerk wordt ten minste een jaar bewaard door het secretariaat van de AMD.
Artikel 5
 1. Het diploma van de opleiding stralingsdeskundige 5A/M wordt aan degene verstrekt die:
  1. geslaagd is voor het examen, èn
  2. het bij de opleiding behorende practicum heeft afgelegd
 2. De in lid 1 onder b genoemde voorwaarde geldt niet indien de cursist de studie Tandheelkunde heeft afgerond.
Artikel 6
 1. Dit reglement treedt in werking op 1 november 2016.
Laatst gewijzigd:05 augustus 2017 11:08
printOok beschikbaar in het: English