Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenCursusinformatie stralingsbeschermingNiveau 4

Examenreglement - specifiek

Niveau 4

Artikel 1. Examencommissie
1.1 Samenstelling

De examencommissie bestaat uit tenminste twee leden. De leden van de examencommissie beschikken over het diploma stralingsbescherming niveau 3. De samenstelling van de examencommissie wordt schriftelijk vastgelegd. Voor de uitvoering van haar taken wordt de examencommissie ondersteund door het cursussecretariaat, dat is onderbracht bij de Arbo- en Milieudienst.

1.2 Taakstelling

De examencommissie verricht de volgende taken:

 • het tijdig samenstellen van examenopgaven, waarbij conform bovengenoemde richtlijnen een evenwichtige verdeling van de vragen over de lesstof plaatsvindt;
 • het tijdig gereed (laten) maken van de definitieve examens;
 • de beoordeling van de examens;
 • het verzorgen van de rapportage betreffende de examens ten behoeve van de gecommitteerden van de rijksoverheid.
Artikel 2. Frequentie examens
 • De examencommissie organiseert in principe minimaal tweemaal per jaar een examen voor de deskundigheidsniveaus 4A en 4B. Incidenteel kan dit tot eenmaal per jaar worden teruggebracht.
 • De datum voor het eerstvolgende examen wordt tenminste twee maanden voorafgaand aan het examen vastgesteld.
Artikel 3. Aanmelding
 • Uiterlijk 5 weken voor de examendatum ontvangt de kandidaat schriftelijk een uitnodiging tot deelname aan het betreffende examen. Deze uitnodiging wordt verstuurd naar het laatstbekende adres van de kandidaat, en bevat in elk geval:
  1. datum en tijdstip van het examen;
  2. plaats waar het examen wordt afgenomen;
  3. het examennummer van de kandidaat
  4. de opmerking  dat de kandidaat tijdens het examen een legitimatiebewijs èn het examennummer moet kunnen overleggen.
 • Een kandidaat kan zich uitsluitend aanmelden voor het examen indien zijn of haar cursus- en examengelden zijn betaald.
 • Uiterlijk 2 weken voor de examendatum dient de kandidaat zich schriftelijk of telefonisch aangemeld te hebben bij het cursussecretariaat. Indien de kandidaat zich niet tijdig aanmeldt, kan dit tot gevolg hebben dat er geen examen plaatsvindt, of dat de kandidaat niet wordt toegelaten tot het examen.
Artikel 4. Samenstelling en duur van het examen
 • Het examen bestaat uit een meerkeuzegedeelte en een gedeelte met open vragen.
 • Het meerkeuzegedeelte bestaat uit 33 vragen, met elk tenminste vier alternatieven.
 • Het open-vragengedeelte bestaat uit 4 opgaven.
 • Voor de beantwoording van het meerkeuzegedeelte heeft de kandidaat 90 minuten ter beschikking.
 • Voor de beantwoording van het open-vragengedeelte heeft de kandidaat 3 uur ter beschikking.
Artikel 5. Het examen
 • De kandidaat ontvangt aan het begin van het examen al het benodigde uitwerkpapier.
 • Het voorblad van de examenopgaven bevat in elk geval de volgende opmerkingen:
  1. iedere pagina van het uitwerkpapier dient voorzien te zijn van het examennummer van de cursist;
  2. de puntenwaardering per vraagstuk;
  3. bij aanvang van het examen dient de kandidaat te controleren of alle - doorlopend genummerde - pagina's van de opgaven aanwezig zijn;
  4. al het uitgereikte uitwerkpapier èn de examenopgaven dienen na afloop van het examen door de kandidaat ingeleverd te worden.
 • Tijdens het meerkeuzegedeelte is het niet geoorloofd de cursusstof in welke vorm dan ook te raadplegen.
 • Tijdens het open-vragengedeelte is het wel geoorloofd boeken, persoonlijke aantekeningen en ander documentatiemateriaal te raadplegen.
Artikel 6. Beoordeling van het examen
 • Het examen wordt door tenminste twee leden van de examencommissie, onafhankelijk van elkaar, beoordeeld.
 • Voor ieder juist beantwoorde meerkeuzevraag wordt 1 punt toegekend.
 • Het totaal aantal te behalen punten voor het open-vragengedeelte bedraagt 67.
 • Indien daartoe aanleiding bestaat, vindt de definitieve beoordeling plaats in een vergadering van de examencommissie.
 • De beoordelingsnorm is als volgt:
  1. minder dan 55 punten: gezakt;
  2. 55 punten of meer: geslaagd indien voor het meerkeuzedeel minimaal 18, en het open deel minimaal 37 punten zijn behaald, anders herkansing (zie onder);
 • Een kandidaat die minder dan 55 punten behaald, dient het volledige examen opnieuw te maken.
 • Een kandidaat die 55 punten of meer behaalt, maar niet als geslaagd wordt aangemerkt, dient in elk geval het als onvoldoende beoordeelde onderdeel opnieuw te maken. Hiervoor gelden de volgende regels:
  1. het als voldoende aangemerkte onderdeel behoudt zijn geldigheid gedurende 2¾ jaar, zodat de kandidaat in principe 5 keer de kans krijgt het examen alsnog te halen (zie ook hieronder, en onder punt 8);
  2. indien het totaal aantal punten dat een kandidaat na een herkansing haalt minder dan 55 bedraagt, verliest het eerder als voldoende aangemerkte onderdeel zijn geldigheid;
  3. indien de kandidaat besluit ook het als voldoende beoordeelde onderdeel opnieuw te maken, geldt het hoogste aantal behaalde punten voor de eindbeoordeling.
 • Indien een kandidaat geslaagd is wordt aan zijn examen als volgt een cijfer (judicium) toegekens:
  1. 55 t/m 64 punten: 6 (voldoende);
  2. 65 t/m 74 punten: 7 (ruim voldoende);
  3. 75 t/m 84 punten: 8 (goed);
  4. 85 t/m 94 punten: 9 (zeer goed);
  5. 95 t/m 100 punten: 10 (uitmuntend).
Artikel 7. Uitslag en diplomering
 • De kandidaat wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de examenuitslag en, indien van toepassing, het behaalde cijfer.
 • Het door een lid van de examencommissie en de overheidsgecommitteerden ondertekende diploma wordt aan de kandidaat verstrekt nadat is vastgesteld dat de kandidaat het bij de cursus behorende practicum met voldoende resultaat heeft afgerond.
Artikel 8. Maximale geldigheidsduur cursusonderdelen
 • De geldigheidsduur van zowel beide examenonderdelen, als van het practicum bedraagt 2¾ jaar.
Artikel 9. Beroepsmogelijkheden
 • De kandidaat kan bij de examencommissie beroep aantekenen tegen de vraagstelling, verdeling van vragen over de stof, en de beoordeling van het examen.
 • Het beroep dient schriftelijk te worden ingediend bij het cursussecretariaat, ter attentie van de examencommissie, binnen 5 weken nadat de kandidaat schriftelijk op de hoogte is gesteld van de examenuitslag. Afwijking van deze termijn is alleen mogelijk indien de kandidaat aannemelijk kan maken dat hij of zij niet in de gelegenheid was binnen die termijn beroep aan te tekenen.
 • De examencommissie behandelt het beroep zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 maanden na ontvangst; de uitspraak wordt schriftelijk aan de kandidaat meegedeeld.
 • Indien de kandidaat het niet eens is met de uitspraak van de examencommissie kan hij/zij in beroep gaan bij de overheidsgecommitteerden. Hiertoe kan via het cursussecretariaat contact opgenomen met de examencommissie.
Artikel 10. Slotopmerkingen
 • De uitslagen van de examens worden voor onbepaalde tijd door het cursussecretariaat bewaard.
 • Het examenwerk wordt minimaal één jaar bewaard door het cursussecretariaat.
 • De instellingen houden zich het recht voor om examengeld in rekening te brengen indien een kandidaat (een onderdeel van) het examen opnieuw moet maken.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de examencommissie.
 • Dit examenreglement treedt in werking op 15 december 2012.
Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit examenreglement treedt in werking op 12 december 2012.

Laatst gewijzigd:10 april 2016 15:51
printOok beschikbaar in het: English