Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingProfessionaliseringDocentendagen

Editie 2012

Dag van Taal, Kunsten & Cultuur

Op 3 februari 2012 vond voor de elfde keer de Dag van Taal, Kunsten & Cultuur plaats. De belangstelling was - traditiegetrouw - groot, al speelden de weergoden dit jaar een plotselinge rol in het geheel: vertragingen en een enkele afgelasting voor zowel deelnemers als gastsprekers.

De TKC-dag is een studiedag voor vo-docenten Nederlands, klassieke en moderne vreemde talen en CKV. Sprekers gaan in op de laatste (wetenschappelijke) ontwikkelingen in de vakgebieden en schenken ruim aandacht aan toepassingen in het voortgezet onderwijs.

In het onderstaande overzicht vindt u - indien beschikbaar - een link naar de verschillende bijdragen:

                                                                                                       

Vakbijeenkomsten          09:30 - 10:15         Academiegebouw

Vakdidactici Lerarenopleiding  

* Presentatie Witte / Ravesloot

Plenair                                 10:45 - 11:30             Academiegebouw - Aula

Ramsey Nasr

Lezing over het belang van poëzieonderwijs, gevolgd door een vraaggesprek met André van Dijk.

* Toespraak

* Mi have a dream (Rotterdam 1959)

Subplenair                          11:30 - 12:30            Academiegebouw

Aidan Chambers   The age Between: Reading, Writing and Youth

Chambers discusses his writing of novels which are preoccupied by the experience of youth, which he defines as the period between about 13 and 25 years of age, and the place and development of literature in the digital age.

Huub van den Bergh

Wensen/doelen CE Nederlands (havo-vwo)

De gegevens van het CE worden op diverse manieren gebruikt. Zo bepaalt de Inspectie op grond van CE-cijfers in hoeverre een school te streng of te soepel is en leerlingen voor- dan wel achteruitgaan.

In hoeverre zijn dergelijke conclusies terecht? Daarnaast staan een aantal veranderingen in het CE Nederlands op stapel. Wat kunnen we verwachten?

Liesbeth Korthals Altes

De barricaden op, of de gemeenschap in?

Engagement in de hedendaagse kunsten. Zijn kunstenaars en schrijvers nog wel geëngageerd? Wat voor vormen neemt dat engagement anno nu?

Koos Boekensteijn

Digitaal Taaldorp

Het toetsen van gespreksvaardigheid is voor veel docenten in vreemde talen een lastig onderdeel van hun vak. We verkennen de mogelijkheden om in een digitale omgeving valide en betrouwbaar te toetsen.

* Virtuele Taaldorpen

Workshopronde 1            13:45 - 15:00       Harmoniecomplex
Fetsje Reinsma

Een motiverende leesvaardigheidsmethode

Wilt u gemotiveerdere leerlingen? Het Marne College in Bolsward boekt succes met een leesdidactiek waardoor leerlingen zich mede-eigenaar voelen van het leesonderwijs. Ze kiezen zelf de teksten en krijgen andere opdrachten dan ze gewend zijn.

Marlies Schouwstra

Literatuurgeschiedenis op niveau

Het is mogelijk om bij literatuurgeschiedenis rekening te houden met de verschillende literaire competentieniveaus van leerlingen in één klas. Enkele praktijkvoorbeelden.

* Presentatie

* Project Middeleeuwen

* Strookjes  

* Instapdocument

Joanneke Prenger

Teksten betrouwbaar beoordelen met een schaal

Het beoordelen van schrijfproducten is lastig en tijdrovend. In deze workshop maakt u kennis meteen schaalbeoordeling. Hoe construeer je een schaal en wat is hiervan de meerwaarde?

* Presentatie

Sjoukje de Vries

Taalbeleid en referentieniveaus Taal

Het invoeren van de referentieniveaus voor taal gaat niet zonder te werken aan taalbeleid in de school. Over successen en dilemma’s op het Reitdiepcollege.

* Presentatie

Didy Pijpker

Leerlijn poëzieonderwijs 12-15 jaar

Vmbo en poëzie - een onmogelijke combinatie of een ongekende mogelijkheid?

Een RUG-werkgroep doet onderzoek naar een doorlopende leerlijn poëzieonderwijs (4-18 jaar) en  presenteert de eerste resultaten voor vmbo en onderbouw havo/vwo.

* Presentatie

Jan Berenst

Leren in interactie

Instructie wordt voor een belangrijk deel gegeven in leergesprekken. Daarin spelen de bijdragen van leerlingen natuurlijk een rol. Maar wat is de optimale rol van leerkrachten in dat leerproces?

Alike Last

Raketlezen

Lezen in de doeltaal kan, zelfs bij een oplopende moeilijkheidsgraad, gemakkelijker worden gemaakt. Een hulpmiddel is het herkennen van pasverworven vocabulaire.

* Handout Raketlezen

* Voorbeelden Raketlezen

Hub Hermans

La revolución mexicana vista desde una perspectiva neerlandesa

De Mexicaanse revolutie (1910-1917) heeft veel tongen in beroering gebracht. De weerklank hiervan in enige Nederlandstalige romans, verhalen, gedichten en strips zegt echter vaak meer over het beeld dat de makers van Mexico hebben, of zelfs over de auteurs zelf, dan over het echte Mexico.

* Presentatie

Nienke Smit

MVT Unplugged

Een kennismaking met werkvormen, activiteiten en achtergronden van 'Dogme language teaching'. Steekwoorden bij deze aanpak zijn o.a.: weinig lesmaterialen, veel communicatie en 'critical thinking'.

Arnold Augustijn

Anglia Networks

You will find out that Anglia Network Europe has grown into a group of nearly 400 schools, colleges and universities working together to support the learning of English in an active way.

* Presentatie

Liesbeth de Ruiter

Lezen op maat

Aan de hand van instrumenten die Liesbeth de Ruiter en Aligonda Wijnia aan het ontwikkelen zijn, kijken ze hoe een docent Engels leerlingen kan helpen boeken te vinden die passen bij hun literaire niveau.

* Presentatie

Peter Groenewold

Literatuuronderwijs met Flash Stories

Flash stories zijn verhalen van 20-2000 woorden lengte en daardoor bijzonder geschikt voor behandeling in een lesuur. Demonstratie van een onderwijsconcept met thematische en/of landeskundliche combinatie van telkens twee à drie verhaaltjes.

* Presentatie

Carel van der Burg

Activerende werkvormen bij de MVT

Kennismaking met activerende en op samenwerking gerichte werkvormen die u bij het leren van de verschillende taalvaardigheden kunt inzetten.

Lidwine Janssens

Kunst in de achteruitkijkspiegel

De wijsheid van het lichaam is grenzeloos, de kunsten putten uit die bron. Zinvolle kunsteducatie laat jongeren dit ervaren. Een introductie in de kwintessens van kunsteducatie.

* Presentatie

Workshopronde 2           15:15 - 16:30       Harmoniecomplex
Peter-Arno Coppen

Hoe vertel ik het mijn leerlingen?

Grammatica is een rommelig probleem, maar de didactiek heeft een rekenkundig karakter. Je kunt nieuwe werkvormen ontwikkelen, maar dan begint het pas: “Meneer/mevrouw, heeft u geen handig ezelsbruggetje?”.

* Presentatie

Maaike Pulles

Tekstbegrip: visualiseren tekststructuren

Presentatie van een methode voor begrijpend lezen (onderbouw vmbo), waarin leerlingen tot beter tekstbegrip komen door tekststructuren te visualiseren in schema’s en te discussiëren over de inhoud van de tekst.

Coen Peppelenbos

Interview met Gerbrand Bakker

Een blijver op de leeslijst met o.a. Boven is het stil, Juni en De omweg. Gesprek over schrijven, schrappen en literatuur op school.

'Afschaffen,' blogde Bakker over literatuurlijsten.

Jacques van den Oever

Leerlijn poëzie in de bovenbouw

Behandelen wij eigenlijk nog gedichten in de bovenbouw? En welke dan? Met dit niveauvraagstuk is een RUG-werkgroep o.l.v. Theo Witte aan de slag gegaan. Wij presenteren onze eerste resultaten en wisselen hierover graag met u van gedachten.

Bart van der Leeuw

Wat/hoe schrijven leerlingen bij biologie?

Welke vakinhoudelijke en talige eisen worden aan teksten bij andere schoolvakken gesteld? Zijn die eisen te verbinden met het Referentiekader Taal? Interessante vragen voor een nadere beschouwing.

* Handout

* Presentatie

Saskia Visser

MVT: Leeskringen als werkvorm

Leeskringen die over literatuur discussiëren zijn populair onder oudere lezers. Maar is het ook geschikt voor leerlingen?

Experimenten met variaties in vorm en inhoud.

* Presentatie

Jeanette den Toonder

Le moi et l’autre dans la littérature francophone d’aujourd’hui

Les rapports entre le ‘je’ et l’autre caractérisent un grand nombre de romans francophones parus dans la première décennie du 21ième siècle. Ces rapports seront étudiés à l’aide de romans de Camille Laurens, Maïssa Bey et Gilles Courtemanche.

* Presentatie

* Laurens          * Bey           * Laferrière

Juan Albá Durán

Aprender haciendo: propuesta para el aprendizaje integrado

Se presentarán ejemplos de actividades y de adaptación de materiales auténticos, y se dará una idea de cómo desarrollar materiales para una enseñanza integrada de lengua y contenidos de cualquier ámbito.

* Presentatie

Aidan Chambers

Keeping up with the Memes

Chambers considers how reading and literature are determined by cultural conditioning, and what this means for teachers, librarians and the education of the young as readers, writers, and thinkers.

Judith Nauta

Literatur im Deutschunterricht

Warum Literatur im DaF-Unterricht? Wie lassen Lernende sich mit und für Literatur begeistern? Wo finde ich gute Bücher für meinen Unterricht? In diesem Workshop werden Ideen und Tipps zum Umgang mit Literatur im DaF-Unterricht vorgestellt.

* Presentatie

Iris Maas

Breinvriendelijk Taalonderwijs met TPR Storytelling

TPRS is een succesvolle methodiek voor het vreemde en tweede taalonderwijs. Het is een combinatie van verhalen met persoonlijke benadering van de leerlingen, visualisatie en humor. Met demonstratie in het Russisch of Spaans.

* Presentatie

Hanne Hagenaars

Jongeren ervaren kunst

Hoe daag je binnen de school jongeren uit om op een onconventionele en dynamische manier kunst te ervaren en te maken?

Joselien Eijkelenboom

Social media in lessen CKV

Nieuwe media zijn toegankelijk, snel en populair en worden daarom veel gebruikt door jongeren. De snelle ontwikkeling heeft in veel gevallen een kloof gecreëerd tussen docent en leerling. Demonstratie hoe je met minimale/maximale middelen een (CKV) les kunt geven met nieuwe media.

Laatst gewijzigd:22 mei 2018 14:52