Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsRechtsbescherming

Rechtsbescherming, wet- en regelgeving

In het studentenstatuut en de bijbehorende regelingen en gedragscodes zijn de rechten en plichten vastgelegd van studenten en medewerkers bij de RUG. De bescherming van de rechtspositie van studenten aan openbare universiteiten is ook bij wet geregeld. Als je het oneens bent met een beslissing, dan kun je een klacht indienen of bezwaar en beroep aantekenen. Klachten, bezwaren en beroepen kun je indienen bij het Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten (CLRS). Het CLRS zendt de klacht, het bezwaar of beroep ter afhandeling door naar het juiste orgaan, bijvoorbeeld het College van Bestuur of het College van Beroep voor de Examens (WHW art. 7:59a).

Meer informatie

Laatst gewijzigd:29 augustus 2018 11:29
printView this page in: English