Skip to ContentSkip to Navigation

College van Beroep voor de Examens (CBE)

Het College van Beroep voor de Examens (CBE) is een onafhankelijke instantie waarbij administratief beroep kan worden ingesteld tegen individuele beslissingen van examencommissies, examinatoren en toelatingscommissies, ex artikel 7.60 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). Het betreft beslissingen over onderwerpen die specifiek betrekking hebben op het onderwijs, zoals:

  • de beoordeling van tentamens en examens;
  • de toelating tot tentamens;
  • de toelating tot een opleiding;
  • de beoordeling van het colloquium doctum;
  • de vaststelling van het aantal behaalde studiepunten;
  • het verlenen van vrijstellingen.
Laatst gewijzigd:28 januari 2014 10:22
printView this page in: English