Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

TS THK-basis opfriscursus

Cursusinformatie
Stralingsbescherming

Laatste nieuws: eerstvolgende opfriscursus (26 juni 2020) wordt online gegeven.

Een tandarts die in zijn praktijk röntgentoestellen wil gebruiken moet daarvoor zowel bevoegd als bekwaam zijn. Deze bevoegdheid is verkregen door het behalen van het diploma Toezichthouder Stralingsbescherming  voor tandartsen en orthodontisten (TS THK-basis) of een daaraan gelijkwaardig diploma (stralingsdeskundigheid Niveau 5 A/M, 5A of hoger).

Het is noodzakelijk de kennis uit deze opleiding met enige regelmaat te actualiseren. Dat is zeker nu het geval omdat de inhoud van de wetgeving recentelijk sterk gewijzigd is en er specifieke eisen aan de inhoud van risicoanalyses worden gesteld. De Groningen Academy for Radiation Protection (GARP) biedt de mogelijkheid deze opfriscursus met 3 contacturen te volgen als u reeds in bezit bent van het diploma TS THK-basis of gelijkwaardig.

Niet alle tandartsen die voor 2003 zijn afgestudeerd beschikken over het diploma TS THK-basis (voormalig Niveau 5A/M of Niveau 5A). Het is mogelijk om dit diploma in combinatie met deze opfriscursus te halen. Deze opleiding valt onder de beschikking van de Rijksuniversiteit Groningen als erkende instelling zoals bedoeld in het toenmalig Besluit Stralingsbescherming (Beschikking nr. 2015/0464-17 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Staatscourant nr.208, 6 januari 2016).

Samenwerking met CTM - UMCG

GARP werkt bij het organiseren van deze opfriscursus nauw samen met de afdeling na- en bijscholing van het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) van het UMCG.

Leerdoelen

Het algemene leerdoel van de opfriscursus is tweeledig:

  1. Het (opnieuw) zelfstandig kunnen beoordelen van de veiligheidssituatie van werknemer èn patiënt bij het werken met ioniserende straling;
  2. het actualiseren van het niveau van kennis en inzicht dat door de overheid wordt vereist voor het beheren van een intrinsiek veilig röntgentoestel.

Beide leerdoelen beperken zich uitdrukkelijk tot de toepassing van intra-oraal toestellen en orthopantomografen in de tandheelkundige praktijk. Expliciete aandacht wordt besteed aan de gewijzigde wetgeving en de opzet en inhoud van het door de inspecties verlangde Kernenergiewetdossier, waaronder de inhoud van de voorgeschreven risicoanalyses.

Cursusmateriaal

Tijdens de cursus wordt het boekje 'Stralingshygiëne voor Toezichthouders Stralingsbescherming - tandheelkunde - basis' behandeld, dat is samengesteld en geschreven door dr. F. Pleiter en dr. H.F. Boersma. Het cursusboek wordt enkele weken voorafgaand aan de opfriscursus naar de cursist gezonden. Daarnaast ontvangt de cursist op de cursusdag een reader met onder andere de hand-outs van de presentaties.

Examen

Als u de opfriscursus als onderdeel van de opleiding TS THK-basis wilt volgen, wordt de cursus afgerond met een examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen met elk vier antwoordmogelijkheden en twee open vragen. De meerkeuzevragen worden elk met één punt gehonoreerd, de open vragen met in totaal 10 punten. Indien 30 van de 50 te behalen punten worden gehaald, is het examen met voldoende resultaat gemaakt. Bij voldoende belangstelling zal voorafgaand aan het examen ook een vragenuur / college worden verzorgd over de fysische eigenschappen en biologische effecten van röntgenstraling en dosimetrische grootheden en eenheden. U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen. Het is van groot belang om voorafgaand aan de cursus het hele boekje grondig te bestuderen.

Examen als afronding van de opfriscursus

Hoewel er geen wettelijke verplichting is om opnieuw aan het examen deel te nemen als u de opfriscursus volgt bieden wij u wel deze mogelijkheid. Op deze wijze kunt u aantonen actief aan nascholing te hebben deelgenomen. U dient dan wel het hele cursusboekje grondig te bestuderen voorafgaand aan de opfriscursus. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken kunt u dit bij aanmelding kenbaar maken.

datum
Belangrijke data

Eerstvolgende opfriscursus: 26 juni 2020 (Online). Aanmelding via de cursuswinkel.
Eerstvolgende examen: ntb. Aanmelding kan gelijktijdig met de aanmelding voor deze opfriscursus door op het inschrijfformulier het vakje 'neemt deel aan het examen TS THK-basis' aan te vinken, behalve bij online-cursussen.
Sluitingstermijn inschrijving opfriscursus: 19 juni 2020

Gegevens examen niveau TS THK-basis

Het examen duurt anderhalf uur, begintijdstip: 10.30 uur (ovb). Vanaf een uur voor het examen kunt u inlopen om vragen te stellen of wordt een kort college verzorgd.
Plaats: Afdeling Arbo, Milieu en Duurzaamheid Rijksuniversiteit Groningen, Visserstraat 49, 9712 CT Groningen

Laatst gewijzigd:30 april 2020 12:26
printView this page in: English