Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection

TS Medische Toepassingen

Cursusinformatie
Stralingsbescherming

DEZE OPLEIDING IS IN ONTWIKKELING - eerste opleiding uitgesteld tot VOORJAAR 2021 IVM COVID-19

****************************************

Eindtermen

De opleiding voldoet aan de eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Medische Toepassingen, zoals bedoeld in Bijlage 5.2, onderdeel A van de Regeling Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich op het verkrijgen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig de veiligheidssituatie van werknemer en omgeving bij het werken met ioniserende straling in de (eenvoudige) medische setting te kunnen beoordelen. Daarmee verkrijgt men de competenties die de overheid vraagt voor een ‘toezichthoudend medewerker stralingsbescherming voor medische toepassingen’.

Leerdoelen

Het algemene leerdoel van de cursus is tweeledig:

  1. Het zelfstandig kunnen beoordelen van de veiligheidssituatie van vooral de werknemer, maar ook de patiënt bij het werken met ioniserende straling.
  2. Het verwerven van de kennis en het inzicht dat door de overheid wordt vereist voor het beheren van een eenvoudig röntgentoestel.

Beide leerdoelen beperken zich uitdrukkelijk tot de toepassing van ioniserende straling in de medische setting. Expliciete aandacht wordt besteed aan wetgeving, en aan de opzet en de inhoud van het door de inspecties verlangde Kernenergiewetdossier, waaronder de inhoud van de voorgeschreven risicoanalyses.

Cursusmateriaal

De cursusstof is vervat in het boekje Stralingshygiëne voor Toezichthouders Stralingsbescherming - Medische Toepassingen dat samengesteld en geschreven is door dr. F. Pleiter, dr. H.F. Boersma en A.A. Froma, BAS. Een practicumhandleiding onder redactie van drs. E.J. Bunskoeke maakt eveneens deel uit van het cursusmateriaal.

Examen

De cursus wordt afgerond met een examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen met elk vier antwoordmogelijkheden en één of meer open vragen. De meerkeuzevragen worden elk met één punt gehonoreerd. Voor de open vragen kan men in totaal 10 punten behalen. Indien 30 van de 50 te behalen punten worden gehaald, is het examen met voldoende resultaat gemaakt.

U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen. Het is van groot belang om voorafgaand aan de cursus het hele boekje grondig te bestuderen.

datum
Belangrijke data

De eerste cursus TS MT zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021
Examen: n.t.b.
Her-examen: n.t.b.
Aanmelden voor deze opleiding tot ... via de cursuswinkel.

Laatst gewijzigd:15 juli 2020 09:01