Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

Examenreglement - landelijk

Coördinerend stralingsdeskundige

Op grond van artikel 19 lid 6 van het reglement algemene bepalingen opleidingen stralingsbescherming RUG participeert de RUG in een landelijke regeling voor het open vragen gedeelte van het examen voor coördinerend stralingsbeschermingsdeskundigen.

Algemeen
Artikel 1. Definities.

In deze regeling wordt verstaan onder:

 1. opleiding: opleiding tot coördinerend deskundige op het gebied van stralingsbescherming, verzorgd door een overeenkomstig artikel 7f van het Besluit stralingsbescherming erkende instelling;
 2. examen: het landelijke gecoördineerde, schriftelijk afgenomen, gedeelte van het totale examen van de opleiding;
 3. commissie: de examencommissie voor het examen;
 4. instelling: overeenkomstig artikel 7f van het Besluit stralingsbescherming erkende onderwijsinstelling, die de opleiding verzorgt;
 5. secretariaat: het secretariaat van de commissie;
 6. ANVS: Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming.
Artikel 2. Doelstelling.

Deze regeling heeft tot doel de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taken van de commissie vast te leggen ten aanzien van de inhoud, kwaliteit en beoordelingscriteria van het examen respectievelijk het examenwerk.

De commissie
Artikel 3. Samenstelling van de commissie.
 1. De commissie bestaat uit:
  • minimaal één doch maximaal twee vertegenwoordigers van elke deelnemende instelling;
  • minimaal één doch maximaal twee vertegenwoordigers van de ANVS.
 2. Een vertegenwoordiger van de ANVS is tevens voorzitter van de commissie.
 3. De secretaris wordt gekozen uit de vertegenwoordigers van de instellingen.
 4. In bijzondere gevallen kunnen leden van de commissie zich laten vervangen.
 5. Bijlage 1 bevat een lijst van de overeenkomstig artikel 7f van het Besluit stralingsbescherming erkende opleidingen, die deelnemen aan het examen.
Artikel 4. De commissie.

De commissie voert de volgende taken uit:

 • Het vaststellen van twee data per jaar waarop het examen wordt afgenomen;
 • Het vaststellen van de te leveren onderwerpen voor de conceptvraagstukken;
 • Het benoemen van een redactiecommissie met de in artikel 6 genoemde verantwoordelijkheden;
 • Het vaststellen van de vier vraagstukken voor het examen overeenkomstig de onderwerpen in artikel 7, lid 7;
 • Het vaststellen van het examen;
 • Het vaststellen van de uitslag van het examen;
 • Het in overeenstemming met artikel 13 aanpassen van deze regeling;
 • Notulen worden tenminste een jaar bewaard door het secretariaat.
Artikel 5. De redactiecommissie.
 1. De redactiecommissie bestaat uit twee leden; deze worden voor ieder afzonderlijk examen, op voorstel van de voorzitter, gekozen uit de vertegenwoordigers van twee verschillende instellingen.
 2. De redactiecommissie is verantwoordelijk voor het tot stand komen van de tekst en uitwerkingen van het examen; zij:
  • selecteert vier vraagstukken uit de ingezonden conceptvraagstukken;
  • redigeert de geselecteerde vraagstukken en legt deze voor aan de commissie met vermelding van een puntenwaardering;
  • overlegt een schriftelijke toelichting op het oordeel over de niet-gekozen vraagstukken, gevolgd door een conclusie met betrekking tot de geschiktheid voor een examen;
  • verwerkt de tijdens de commissievergadering voorgestelde aanvullingen en correcties;
  • stelt het definitieve examen op.
Artikel 6. De secretaris.

De secretaris is verantwoordelijk voor de voortgang van de procedures alsmede voor de correcte toepassing van de in de bijlage 2 genoemde redactionele criteria voor wat betreft het definitieve examen; de secretaris ondersteunt de commissie secretarieel en administratief en wordt daarbij ondersteund door een secretariaat.

Artikel 7. Opstellen van het examen.
 1. Het examen wordt in het Nederlands opgesteld; het staat instellingen vrij de examens te vertalen in andere talen dan het Nederlands.
 2. De deelnemende instellingen dienen telkenmale drie conceptvraagstukken met bijbehorende bijlagen en uitwerkingen in bij het secretariaat.
 3. De conceptvraagstukken worden door de opsteller voorzien van een titel en een codenummer: instelling/jaar/maand/volgnummer. Bij opnieuw indienen van een vraagstuk blijft het volgnummer ongewijzigd.
 4. Het examen dient tevens te voldoen aan redactionele richtlijnen die zijn opgenomen in bijlage 2.
 5. Conceptvraagstukken worden door de secretaris per e-mail, met wachtwoord, of per post (niet-aangetekend) toegezonden aan de vertegenwoordigers van de instellingen op het door hen aangegeven adres.
 6. De secretaris zendt het gewenste aantal definitieve examenopgaven aan de instellingen; de hieraan verbonden kosten worden aan de instellingen in rekening gebracht.
 7. De aandachtsgebieden waarop de vraagstukken betrekking hebben zijn te onderscheiden in:
  • inwendige besmetting;
  • afscherming;
  • detectie;
  • dosimetrie;
  • gemengd.
 8. Niet-gekozen vraagstukken mogen niet als oefenvraagstukken worden gebruikt, ze kunnen wel desgewenst, na verwerking van eventueel gemaakte opmerkingen, ten behoeve van een volgend examen opnieuw worden ingediend. De commissie kan besluiten om een niet-gekozen vraagstuk vrij te geven als oefenvraagstuk.
Artikel 8. Wijze waarop het examen wordt afgenomen.
 1. Het examen wordt schriftelijk afgenomen onder een examennummer.
 2. De duur van het examen bedraagt maximaal drie klokuren, exclusief eventuele verlenging vanuit het instituutsreglement.
 3. De algemene aanwijzingen en de puntenwaardering per vraagstuk worden op het voorblad van de examenopgaven vermeld.
 4. De kandidaten moeten er bij aanvang van het examen op worden gewezen dat zij controleren of alle - doorlopend genummerde - pagina's van de opgaven en bijlagen aanwezig zijn.
 5. Het verstrekte uitwerkpapier moet door de kandidaten worden ingeleverd, inclusief de niet-beschreven bladen.
 6. Het is geoorloofd boeken, persoonlijke aantekeningen en ander documentatiemateriaal te raadplegen voor het beantwoorden van de vragen.
 7. De kandidaten moeten er bij aanvang van het examen op worden gewezen dat zij controleren of alle - doorlopend genummerde - pagina's van de opgaven aanwezig zijn.
 8. Het gebruikmaken van elektronische apparatuur, anders dan een rekenmachine, wordt vooraf door de kandidaat aangevraagd, de verantwoordelijke van de instelling keurt deze aanvraag goed of wijst deze af. De gebruikte elektronische apparatuur mag tijdens het examen geen mogelijkheid hebben tot het maken van contact met andere apparatuur.
Artikel 9. Beoordeling van het examen.
 1. Het examenwerk wordt per instelling anoniem aan de hand van het examennummer nagekeken door twee beoordelaars, onafhankelijk van elkaar.
 2. De instelling zorgt ervoor dat uiterlijk 5 werkdagen voor de vastgestelde datum van de commissievergadering de volgende informatie bij de voorzitter ter controle aanwezig is:
  • examenresultaten per kandidaat (examennummer) van het examen: scores per vraagstuk en totaalscores;
  • statistische gegevens met betrekking tot de scores, waaronder het gemiddelde van de scores.
 3. Kandidaten met een slagingspercentage gelijk aan of groter dan 55% van het te behalen aantal punten voor het examen zijn geslaagd voor het examen.
 4. Kandidaten met een slagingspercentage kleiner dan 55% van het te behalen aantal punten voor het examen zijn gezakt voor het examen.
 5. Voordat de definitieve uitslag is vastgesteld mogen aan kandidaten geen mededelingen omtrent de examenuitslag worden gedaan.
Artikel 10. Geldigheidsduur van het examenresultaat.
 1. De geldigheidsduur van het positief resultaat van dit examen bedraagt maximaal 33 maanden, ingaande op de dag na vaststelling van de definitieve uitslag van de eerst geboden examenmogelijkheid.
Rechten van de kandidaten
Artikel 11. Inzagerecht.
 1. Het examen is voor de kandidaat ter inzage beschikbaar en wordt tenminste een jaar bewaard.
 2. De kandidaat kan het examenwerk inzien binnen een termijn van 8 weken na bekendmaking van de definitieve uitslag; hiervoor dient de kandidaat zich binnen die gestelde termijn te wenden tot de verantwoordelijke van de instelling.
 3. Er worden geen afschriften of kopieën verstrekt van het examenwerk en/of de beoordeling van het examen.
 4. De uitslag van alle examenonderdelen wordt door het instituut van de kandidaat voor een periode van ten minste 50 jaar geadministreerd.
Artikel 12. Klachtenregeling.
 1. Bij geschillen of klachten over de inhoud dan wel de uitslag van het examen, dient de kandidaat binnen een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de definitieve uitslag een met redenen omklede schriftelijke klacht in bij de verantwoordelijke van de instelling.
 2. Indien een kandidaat zich niet kan vinden in de uitkomst van de klachtprocedure bedoeld in het eerste lid, kan hij binnen een termijn van 30 dagen na de desbetreffende uitspraak van de verantwoordelijke van de instelling, met redenen omkleed schriftelijk in beroep gaan bij de secretaris of de voorzitter van de commissie, die dan binnen twee maanden uitspraak doet.
Slotbepalingen
Artikel 13. Wijziging van de regeling.
 1. Wijziging van deze regeling wordt door de commissie bij afzonderlijk besluit vastgesteld.
 2. Tussentijdse noodzakelijke wijzigingen werken niet ten nadele van een kandidaat.
 3. Wijzigingen kunnen voorts niet van invloed zijn op:
  • de geldigheidsduur van het examen;
  • enige andere beslissing krachtens deze regeling ten aanzien van een kandidaat genomen.
Artikel 14. Citeertitel, inwerkingtreding en intrekking oude regeling.
 1. Deze regeling wordt aangehaald als:
  Examenregeling landelijk gecoördineerd deelexamen tot coördinerend deskundige stralingsbescherming (2015)
  Zij treedt in werking op 1 september 2015.
 2. De Examenregeling gecoördineerd examen Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3 (2014) wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016.
 3. Een instelling bepaalt in de overlappende tijd, tussen lid 1 en lid 2 welke opleiding zij aanbiedt tezamen met de daarbij behorende Examenregeling.
Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:53
printView this page in: English