Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Studying at Campus Fryslân

Studiebeurs van een Fries leen

In Friesland bestaan nog altijd circa 20 zogenoemde lenen. Deze Friese lenen beschikken over studiefondsen voor de ondersteuning van studenten die een opleiding in het hoger onderwijs willen volgen. Sommige van deze particuliere of kerkelijke fondsen dateren al van de late middeleeuwen. Oorspronkelijk waren ze veelal bedoeld om het volgen van een kerkelijke opleiding mogelijk te maken voor nazaten van de oprichters. In de loop van de eeuwen is de werkwijze van de lenen aangepast aan de veranderende maatschappelijke omstandigheden.

De primaire doelstelling van de lenen is nu meestal het financieel ondersteunen van studenten bij het volgen van een universitaire of hbo-opleiding. Welke studenten hiervoor in aanmerking komen verschilt van leen tot leen: soms is het uitsluitend bedoeld voor degenen die een familieband hebben met de oprichters van het fonds, in andere gevallen gelden geografische beperkingen of is de bijdrage specifiek gericht op de minst draagkrachtigen. Het aantal beschikbare beurzen varieert per jaar en per leen. Voor meer informatie over het aanvragen van een financiële bijdrage kun je terecht bij onderstaande lenen of bij RUG/Campus Fryslân.

Elke leen heeft zijn eigen aanvraagvoorwaarden. De algemene voorwaarden zijn hier onder te vinden, maar kijk voor de precieze voorwaarden op de website van de desbetreffende leen.

Friese studieleen Voorwaarden

De Vier Oude Bolswarder Studielenen

De lenen zijn bestemd voor nakomelingen van de stichters van de Vier Oude Bolswarder Studielenen bij het volgen van een Wetenschappelijke Opleiding, een Hogere Beroeps Opleiding of promotie.
Sint Jacobs- of Sint Jobsleen tot Oldehove De leen is bestemd om jongeren uit de minst draagkrachtige gezinnen die in Leeuwarden VWO, MBO of HBO eindexamen hebben behaald, te helpen om een studie te volgen aan een erkende Nederlandse HBO of WO instelling.
Sint Christophorileen tot Oldehove De leen is bestemd voor afstammelingen van de in 1480 overleden Gerrijt van Belcum.
Weijenbergh-Gorter-Sinia Fonds De leen is bestemd voor afstammelingen van de in 1944 in Neuengamme (Dld) overleden Jan Alles Gorter.
Klaas Tiglerleen De leen is bestemd voor twee of meer afstammelingen van de erfgenamen van Klaas Tigler en heeft als doel een bijdrage te verlenen in de kosten van een wetenschappelijke opleiding, door het toekennen van studiebeurzen.
Meindert Douma Leen De leen is bedoeld om jonge studenten uit Friesland financieel te ondersteunen, wanneer de thuissituatie financieel minder ondersteuning kan bieden.
Lieve Vrouwe- of Albadaleen De leen wordt verleend aan nazaten van Lieuwe Hettes van Albada. Verder aan studenten uit de omgeving van Poppenwier. Hieronder wordt verstaan: personen die zijn geboren, getogen of woonachtig zijn op een afstand (hemelsbreed) van minder dan 25 km van het dorp Poppenwier.
Rauwerda Westra fonds De leen is bedoeld voor studenten uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij die minvermogend zijn of minvermogende ouders hebben kunnen hier een toelage aanvragen.
Kruis- of Doumaleen De leen is bedoeld voor studenten die uit Friesland komen of Friese wortels hebben. Studenten die een link hebben met de plaats Aldeboarn worden geprefereerd, maar dit is geen harde eis.
Sint Annaleen Makkum De leen is bedoeld voor de naaste familie van Trijn Fedderix dr Mensema en Benedicts Idserts Tibbenge, die HBO of Universitair onderwijs volgen.  
Last modified:13 January 2020 4.29 p.m.