Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Management & Economie in Zorg en Welzijn

Inhoud programma

Het programma Management & Economie in Zorg & Welzijn heeft in totaal 7 cursusdagen.

Datums editie 2024-2025:

  • Module 1: donderdag 17 oktober 2024
  • Module 2: vrijdag 18 oktober 2024
  • Module 3: vrijdag 15 november 2024
  • Module 4: vrijdag 6 december 2024
  • Module 5: vrijdag 17 januari 2025
  • Module 6: vrijdag 31 januari 2025
  • Module 7: vrijdag 14 februari 2025

Per module bedraagt de extra studiebelasting ongeveer 4-6 uur. Dit heeft voornamelijk betrekking op het lezen van actuele artikelen, het voorbereiden van een case of het uitwerken van een opdracht.

In het 7-daagse programma komen onderstaande thema’s aan bod en daarbinnen wisselen theorie, cases en opdrachten elkaar af. Daarnaast is er bij elk thema ruimte voor discussie en het delen van praktijkervaringen.

Programma

Het Nederlandse zorgsysteem en de verschuiving naar preventie
Hoe verhoudt het Nederlandse systeem van gereguleerde concurrentie zich ten opzichte van andere systemen? Welke rol speelt marktwerking daarin? En welke rol de verzekeraar? Daarnaast zien we een verschuiving optreden naar preventie: op initiatief van de overheid krijgt de patiënt steeds meer zelf de regie over fysiek, emotioneel en sociaal welzijn. Via het gebruik van technische tools, maar ook door organisaties als scholen en bedrijven die ons helpen bij gezondere keuzes.

Economische evaluatie – price of life
De verdergaande demografische transitie en de roep om meer financiële duurzaamheid van publieke diensten stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Idealiter zijn behandelingen niet alleen efficiënt en effectief, maar ook doelmatig (kosteneffectief). U leert over methoden om effectiviteit vast te stellen (evidence-based medicine) en om doelmatigheid te meten (economische evaluaties) en de resultaten van (kosten)effectiviteitsstudies te interpreteren. Daarnaast bespreken we ethische dilemma’s, zoals hoe we kijken naar de balans tussen kosten en effecten. Hoeveel extra euro's zijn wij bereid te betalen voor ‘een extra eenheid gezondheid’, anders gezegd: wat is de ‘price of life’? Tevens wordt er in deze module aandacht besteed aan het sociale domein en zal een relevante case uit het domein worden besproken.

Interprofessioneel samenwerken in een complexe context
Clinical Governance is een kwaliteitsbeweging in de zorg die vijf elementen bevat: denken in processen, teamwerk, de waarderende dialoog, eigenaarschap en (persoonlijk) leiderschap. Met dit concept leert u kwaliteits- en veiligheidsproblemen aanpakken. Hiervoor is begrip nodig van enerzijds de context van de organisatie en anderzijds de ware aard van de organisatie zelf.

Innovaties in de zorgsector
Zorg en welzijn is een innovatieve sector. Denk aan e-Health: het gebruik van digitale technologie ter ondersteuning of verbetering van de organisatie van de gezondheidszorg. Hoe kunt u nieuwe werkwijzen en innovaties zo goed mogelijk implementeren? Uw aanpak moet samenhangen met het type innovatie, de doelen en uw organisatiecontext. U werkt aan een eigen casus om daar inzicht in te krijgen en leert modellen en technieken te gebruiken voor implementatie van innovaties.

Financiering, toezicht en corporate governance
Transparantie over interne processen en prestaties van de organisatie zijn van belang in de sturing en beheersing van organisaties. Welke (bedrijfs)economische modellen, technieken en systemen kunt u in uw organisatie toepassen? Met welk systeem van regels, praktijken en processen (‘governance’) worden zorg- en welzijnsorganisaties bestuurd en beheerst?

Logistiek in zorg en welzijn
Bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering speelt de logistiek rondom zorgprocessen een belangrijke rol. Betere afstemming, minder complexiteit en meer beheersbaarheid zijn de doelen. Hoe zorgt u ervoor dat u met een betere logistiek de dienstverlening verbetert?

Kwaliteit van waardegedreven zorg      
Wat betekent kwaliteit en wat is integraal kwaliteitsmanagement? Hoe kunt u kwaliteitsverbetering aansturen om waardegedreven zorg te kunnen leveren? U leert onder andere met welk type indicatoren u kunt sturen op betere resultaten bij gelijkblijvende of lagere kosten. En hoe u met behulp van prestatie-indicatoren de stap kunt maken van ‘verantwoorden’ naar ‘continu verbeteren’.

Data, methodiek en beleid

In de gezondheidszorg speelt het gebruik van data een steeds grotere rol: we zien een toename in soorten data en digitale innovatieve oplossingen. Met name dankzij het elektronisch patiëntendossier zijn we in staat om continu de status van de patiënten vast te leggen. De groei in de hoeveelheid en variëteit aan data zorgen voor de nodige uitdagingen bij zorgpartijen en medewerkers om de juiste analysetechnieken toe te passen en om de data om te zetten in nuttige informatie. We gaan dieper in op de soorten data die ons tot beschikking staan en leren u op welke wijze deze geanalyseerd kunnen worden en we verkennen hoe beleid tot stand kan komen op basis van al deze gegevens.

Leiderschapsvaardigheden
Hoe kunt u als (aankomend) leidinggevende in de zorg uw impact vergroten? Wat maakt een leidinggevende effectief en goed? Naast dat het belangrijk is om meer kennis te ontwikkelingen over de verschillende economische en bedrijfskundige aspecten in de werkpraktijk van zorgprofessionals, onderscheidt een goede leidinggevende zich doordat hij of zij medewerkers juist weet te raken en te motiveren het beste uit zichzelf te halen. Deze module richt zich daarom volledig op (het trainen van) deze zogenoemde ‘leiderschapsvaardigheden’. Er zal onder meer aandacht besteed worden aan situationeel en persoonlijk leiderschap, communicatiestijlen en feedback, oplossingsgericht coachen van medewerkers, managen van (team) diversiteit, creëren van optimaal werkklimaat, leidinggeven aan zelfsturende teams en weerstand. Alle thema’s zijn gefundeerd en onderbouwd met modellen en literatuur. Echter de nadruk in deze module ligt op DOEN en experimenteren met (nieuw) gedrag, zodat de zorgprofessional er in de werkpraktijk direct mee kan werken.

Laatst gewijzigd:25 april 2024 17:57