Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive programma's Management & Economie in Zorg en Welzijn

Inhoud programma

Het programma Management & Economie in Zorg & Welzijn heeft in totaal 7 cursusdagen.

Datums editie 2023-2024:

  • Module 1: donderdag 19 oktober 2023
  • Module 2: vrijdag 20 oktober 2023
  • Module 3: vrijdag 17 november 2023
  • Module 4: vrijdag 8 december 2023
  • Module 5: vrijdag 12 januari 2024
  • Module 6: vrijdag 26 januari 2024
  • Module 7: vrijdag 9 februari 2024

Per module bedraagt de extra studiebelasting ongeveer 4-6 uur. Dit heeft voornamelijk betrekking op het lezen van actuele artikelen, het voorbereiden van een case of het uitwerken van een opdracht.

In het 7-daagse programma komen onderstaande thema’s aan bod en daarbinnen wisselen theorie, cases en opdrachten elkaar af. Daarnaast is er bij elk thema ruimte voor discussie en het delen van praktijkervaringen.

Programma

Het Nederlandse zorgsysteem en de verschuiving naar preventie
Hoe verhoudt het Nederlandse systeem van gereguleerde concurrentie zich ten opzichte van andere systemen? Welke rol speelt marktwerking daarin? En welke rol de verzekeraar? Daarnaast zien we een verschuiving optreden naar preventie: op initiatief van de overheid krijgt de patiënt steeds meer zelf de regie over fysiek, emotioneel en sociaal welzijn. Via het gebruik van technische tools, maar ook door organisaties als scholen en bedrijven die ons helpen bij gezondere keuzes.

Economische evaluatie – price of life
De verdergaande demografische transitie en de roep om meer financiële duurzaamheid van publieke diensten stellen ons voor nieuwe uitdagingen. Idealiter zijn behandelingen niet alleen efficiënt en effectief, maar ook doelmatig (kosteneffectief). U leert over methoden om effectiviteit vast te stellen (evidence-based medicine) en om doelmatigheid te meten (economische evaluaties) en de resultaten van (kosten)effectiviteitsstudies te interpreteren. Daarnaast bespreken we ethische dilemma’s, zoals hoe we kijken naar de balans tussen kosten en effecten. Hoeveel extra euro's zijn wij bereid te betalen voor ‘een extra eenheid gezondheid’, anders gezegd: wat is de ‘price of life’?

Interprofessioneel samenwerken in een complexe context
Clinical Governance is een kwaliteitsbeweging in de zorg die vijf elementen bevat: denken in processen, teamwerk, de waarderende dialoog, eigenaarschap en (persoonlijk) leiderschap. Met dit concept leert u kwaliteits- en veiligheidsproblemen aanpakken. Hiervoor is begrip nodig van enerzijds de context van de organisatie en anderzijds de ware aard van de organisatie zelf.

Data driven care en beleid
In de gezondheidszorg speelt het gebruik van data een steeds grotere rol: we zien een toename in soorten data en digitale innovatieve oplossingen. U leert welke soorten data tot onze beschikking staan, op welke manier we deze kunnen analyseren en we verkennen hoe beleid tot stand kan komen op basis van al deze gegevens.

Implementatie van innovaties
Zorg en welzijn is een innovatieve sector. Denk aan e-Health: het gebruik van digitale technologie ter ondersteuning of verbetering van de organisatie van de gezondheidszorg. Hoe kunt u nieuwe werkwijzen en innovaties zo goed mogelijk implementeren? Uw aanpak moet samenhangen met het type innovatie, de doelen en uw organisatiecontext. U werkt aan een eigen casus om daar inzicht in te krijgen en leert modellen en technieken te gebruiken voor implementatie van innovaties.

Financiering en toezicht
Transparantie over interne processen en prestaties van de organisatie zijn van belang in de sturing en beheersing van organisaties. Welke (bedrijfs)economische modellen, technieken en systemen kunt u in uw organisatie toepassen? Met welk systeem van regels, praktijken en processen (‘governance’) worden zorg- en welzijnsorganisaties bestuurd en beheerst?

Logistiek in zorg en welzijn
Bij het optimaliseren van de bedrijfsvoering speelt de logistiek rondom zorgprocessen een belangrijke rol. Betere afstemming, minder complexiteit en meer beheersbaarheid zijn de doelen. Hoe zorgt u ervoor dat u met een betere logistiek de dienstverlening verbetert?

Kwaliteit van waardegedreven zorg      
Wat betekent kwaliteit en wat is integraal kwaliteitsmanagement? Hoe kunt u kwaliteitsverbetering aansturen om waardegedreven zorg te kunnen leveren? U leert onder andere met welk type indicatoren u kunt sturen op betere resultaten bij gelijkblijvende of lagere kosten. En hoe u met behulp van prestatie-indicatoren de stap kunt maken van ‘verantwoorden’ naar ‘continu verbeteren’.

Leiderschapsvaardigheden
Binnen dit thema staan vaardigheden centraal zoals oplossingsgericht coachen, managen van (team)diversiteit, leidinggeven aan zelfsturende teams en conflictbeheersing.

Laatst gewijzigd:28 maart 2023 14:40