Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive masters Executive Master of Accountancy

Programma EMA

Praktische kenmerken EMA

Duur

1,5 - 2 jaar in deeltijd

Start

jaarlijks in september

Werkvormen + toetsing

  • Hoor- en werkcollege, plenair en in groepjes
  • Afstudeerwerkstuk (portfolio), schriftelijke tentamens, researchopdracht, mondeling tentamen en het landelijk schriftelijk tentamen

Titels na behalen diploma

  • Master of Science
  • Registeraccountant (RA)
Opbouw en vakinhoud

De Executive Master of Accountancy is opgebouwd uit modulaire vakken die doorgaans gedurende hele collegedagen op de vrijdag worden aangeboden. Tijdens deze intensieve collegedagen volgt u hoorcolleges en werkcolleges en werkt u samen in groepjes. Het afstudeerwerkstuk realiseert u door middel van een portfolio.Vakken jaar 1

IC AIS Comprehensive Design
Tijdens dit vak leert u theorieën en concepten toepassen bij het oplossen van praktische vraagstukken rond interne beheersing. De stof wordt in het college verdiept en toegepast op complexe cases.

Corporate Governance for Accountants
Dit vak gaat over deugdelijk ondernemingsbestuur en richt zich op de ‘checks and balances’ binnen ondernemingen. Er wordt aandacht besteed aan corporate governance aspecten die de positie en het functioneren van u als accountant beïnvloeden, waarbij vraagstukken ten aanzien van internal audit en duurzaamheid verder worden uitgediept.

gesprek

IC-CG Integratie Portfolio deel I
Als accountant ervaart u dagelijks dat een goed functionerende interne beheersing in een onderneming van essentieel belang is voor het bestuur en de commissarissen van de onderneming. In deze cursus wordt gewerkt aan het eerste deel van het portfolio, dat uiteindelijk tezamen met Portfolio deel II en Portfolio deel III en een mondeling examen het afstudeerwerkstuk van de Executive Master of Accountancy vormt.

Audit & Assurance I
Uw werk omvat een scala aan vaardigheden en technieken, die samenkomen in uw kerntaak: Auditing. In dit vak wordt teruggekeken naar de voorgaande cursussen Auditing, worden er nieuwe onderwerpen uitgediept en worden alle kennis en vaardigheden die relevant zijn, geplaatst in het brede perspectief van het functioneren als beginnend beroepsbeoefenaar.

CG-AA Integratie Portfolio deel II
Als accountant opereert u in de bestuurskamer van allerhande ondernemingen. U zult dan in staat moeten zijn om de relevantie van de uitkomsten van de audit voor het bestuur en de commissarissen van een onderneming goed te onderkennen. In deze cursus werkt u aan het tweede deel van het portfolio.

Externe Verslaggeving Research
Tijdens dit vak schrijft u een wetenschappelijk paper binnen het domein van externe verslaggeving over een onderwerp dat u zelf mag bepalen. Het kenmerkende van deze researchopdracht is dat u een concreet en origineel jaarrekeningonderzoek uitvoert met zowel een normatieve als positieve probleemstelling.


Vakken jaar 2

Externe Verslaggeving voor Accountants
Dit vak gaat over financieel-economische informatieverschaffing vanuit organisaties ten behoeve van derden. Voor deze informatieverschaffing zijn normen opgesteld, zoals IFRS. Deze normen gebruikt u als accountant om aan te toetsen. Na afronding van dit vak kunt u zichzelf beschouwen als een expert op het gebied van IFRS.

leest-boek

Audit & Assurance II
In deze module komen de meest relevante onderdelen van Auditing nogmaals aan de orde, zoals belangrijke en specifieke controlestandaarden en controletechnieken, en wordt u voorbereid op het landelijk schriftelijk examen.

Afronding Accountancy Portfolio deel III
Tijdens dit vak leert u, door middel van een casus, op geïntegreerde wijze de verworven kennis op het terrein van Internal Control, Externe Verslaggeving, Auditing, Ethiek en Corporate Governance toe te passen en te actualiseren. De uitwerking van de casus is de derde bijdrage aan het afstudeerwerkstuk.

Afronding Accountancy Mondeling
In deze module bestudeert u wetenschappelijke publicaties over kernthema’s op het gebied van Auditing en Internal Control. De inhoud van deze publicaties is leidend tijdens het mondeling examen.


Curriculum EMA
Inrichting EMA

Studiebelasting

Het programma is zodanig ingericht dat de studiedruk zoveel mogelijk buiten zogenoemd ‘busy season’ van de accountantskantoren valt. In beide collegejaren wordt een collegevrije periode gerealiseerd van medio januari tot medio april.

Laatst gewijzigd:28 februari 2020 11:07