Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Organization Onderwijsinstituut On a mission
University Medical Center Groningen

'On a mission'

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) staat voor kwalitatief hoogwaardig(e) patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs. Op al deze drie gebieden ambieert het UMCG een toppositie in binnen- en buitenland. Om dit te bereiken vinden de kerntaken van deze gebieden veelal geïntegreerd plaats, zodat ze elkaar aanvullen en versterken. Het UMCG werkt samen met organisaties op regionaal, nationaal en internationaal niveau en richt zich op de missie ‘Bouwen aan de toekomst van gezondheid’. Hierbij ligt de focus voor de komende jaren in zowel patiëntenzorg, onderzoek als onderwijs op ageing, in het bijzonder op Healthy Ageing: het gezond en actief ouder worden.

Healthy ageing is een gezamenlijk onderwerp van het UMCG, de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en enkele regionale partners. Samenwerking met de RUG is voor het UMCG als penvoeder van de drie universitaire basisopleidingen Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen fundamenteel en vindt structureel plaats. Om de kwaliteit van de drie opleidingen te waarborgen en tegelijkertijd te investeren in innovatie en verbetering sluit het UMCG zich nauw aan bij de kwaliteitsimpulsen van de RUG op het gebied van studierendementen.

Ambities

Gesterkt door eigen ambitie om de positie op het gebied van onderwijs in binnen- en buitenland te verstevigen en ingegeven door de eisen van het Ministerie van OC&W, is het meest prominente beleidsthema voor de komende jaren het bieden van hoogwaardig, innovatief onderwijs en het vergroten van de studierendementen. Om dit te bewerkstelligen wordt er kwaliteit van zowel het onderwijs als de organisatie verwacht. Hiervoor zijn zowel op landelijk als op instellingsniveau eisen geformuleerd. Zo dient het onderwijsprogramma intensief, actief en kleinschalig te zijn. In de propedeuse hebben studenten minstens 15 contacturen per week en worden zij, door middel van begeleiding in kleinschalige actieve onderwijsvormen en een goed uitgebalanceerd toetsprogramma gestimuleerd tot regelmatig studeren. In de loop van de studie zal meer zelfwerkzaamheid van de studenten worden gevraagd, waarmee de eigen verantwoordelijkheid als ook de keuzevrijheid toeneemt.

Van de docenten wordt verwacht dat zij betrokken zijn bij het onderwijs en passie voor hun vak hebben. Als primaire begeleiders hebben docenten de taak contact te maken met studenten. Hen te inspireren, te stimuleren en uit te dagen bij het overdragen van kennis, vaardigheden en attitudes van een academicus. Dit brengt voor het UMCG de verplichting met zich mee de docenten goed te ondersteunen in hun werk, de kwaliteit van het werk te evalueren en te toetsen en aandacht te schenken aan scholing en training. Waardering voor de rol van docent is noodzakelijk, maar is niet onvoorwaardelijk; van docenten wordt verwacht dat zijn zich scholen voor het onderwijs en een Basiskwalificatie Onderwijs behalen.

Naast betrokken docenten wordt ook gestreefd naar de betrokkenheid van studenten. Het leveren van goed onderwijs alleen, garandeert niet vanzelfsprekend studiesucces. Het is evenzeer belangrijk dat studenten zich op hun plek gaan voelen in hun opleiding in het UMCG. De opleidingen zijn dan ook vanaf de start gericht op het vergroten van de betrokkenheid van studenten en bieden hen in de loop van hun studie de ruimte zich te specialiseren dan wel te verdiepen, afhankelijk van hun doel, belangstelling en talenten. Het University of Groningen Honours College is in dit kader een bijzondere vorm. Het Honours College biedt een extracurriculair programma en bevat naast verdiepende en verbredende onderdelen ook een stuk persoonlijke ontwikkeling. Voor studenten met interesse voor de wetenschap organiseert het UMCG via de Junior Scientific Masterclass (JSM) diverse extracurriculaire cursussen en activiteiten. Binnen de opleidingen worden ter verdieping en specialisatie minoren ingevuld en/of vinden keuzeprojecten plaats, waarbij de belangstelling ook uit kan gaan naar het buitenland. Gestimuleerd wordt dat minimaal de helft van de studenten een buitenlandse onderwijservaring heeft.

Er wordt kwaliteit van docenten en onderwijs verwacht, m.a.w. docentprofessionalisering. Dit levert de verplichting docenten goed te ondersteunen in hun werk, de kwaliteit van het werk te toetsen en aandacht te schenken aan scholing en training. Waardering voor de rol van docent is noodzakelijk, maar is niet onvoorwaardelijk; onderwijsprestaties hebben een gevolg op het loopbaanperspectief.

Laatst gewijzigd:27 november 2015 23:10