Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us dr. A.A. (Anke) de Boer

dr. A.A. de Boer

Universitair Hoofddocent
dr. A.A. de Boer
Telefoon:
E-mail:
anke.de.boer rug.nl

Mijn onderzoekslijn richt zich op het optimaliseren van de onderwijsomgeving om de sociale inclusie en/of het welbevinden van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte te bevorderen. De invloed van het meso- en micro-systeem op de groep en de individuele leerling staat hierbij centraal. Enerzijds heeft het onderzoek tot doel om hierover kennis te verkrijgen, en anderzijds is het gericht op het verbeteren van de onderwijsomgeving door interventieonderzoek. Hieronder worden lopende en recent afgeronde onderzoeken toegelicht.

Iedereen hoort erbij! 

In september 2015 is het (promotie)onderzoek 'Iedereen hoort erbij' gestart. Dit onderzoek is financieël mogelijk gemaakt door de afdeling Orthopedagogiek van de RuG. De promovendus van het onderzoek is Florianne Rademaker en de begeleiding wordt verzorgd door Prof. Dr. Alexander Minnaert, Dr. Elisa Küpers en mijzelf. Het onderzoek is een vervolg op een eerder ontwikkelde lesprogramma voor kleuters (zie: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-013-1908-6) en heeft als doel het verbeteren van de attitudes van kleuters tegenover leeftijdsgenoten met een beperking en hun acceptatie, vriendschappen en interacties. Daarnaast kijken we in het onderzoek naar onderliggende (affectieve) processen die mogelijk bijdragen aan een attitudeverandering. Het onderzoek wordt naar verwachting eind 2020 afgerond. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website: http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/research/iedereen-hoort-erbij/.

Samen naar Schoolklas

In september 2015 is het onderzoek 'Samen naar Schoolklas' gestart. Dit project is mede gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en door de basiseenheid Orthopedagogiek van de RuG. Bij dit onderzoek zijn Prof. Dr. Alexander Minnaert, Prof. Dr. Annette v/d Putten en ikzelf betrokken. In het onderzoek wordt gekeken wat de effecten van de Samen naar Schoolklassen zijn op de ontwikkeling van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB), op leerlingen in de basisschool en andere betrokkenen (ouders en leerkrachten). Meer informatie over het onderzoek is te vinden via de link: https://www.nsgk.nl/wat-doet-nsgk/projecten/samen-naar-school/wetenschappelijk-onderzoek. Een praktijkpublicatie naar de ervaringen van leraren is te vinden via de link: https://didactiefonline.nl/artikel/samen-naar-school

Het zelfconcept van leerlingen in een geïntegreerde (speciaal) onderwijsvoorziening

In het voorjaar van 2018 is het (promotie)onderzoek gestart dat uitgevoerd bij de onderwijslocatie Eduwiek, te Hoogeveen. In lijn met de landelijke trend om speciaal onderwijs en regulier onderwijs te integreren, zijn in deze onderwijslocatie verschillende scholen gevestigd onder één dak: regulier voortgezet onderwijs, onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen, en onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. We nemen de geïntegreerde onderwijssetting als uitgangspunt, en kijken naar het zelfconcept van leerlingen, acceptatie en vriendschappen en de invloed van peer-gerelateerde factoren hierop (zoals peer-norms, attitudes, sociale vaardigheden). Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ivonne Douma en begeleid door Prof. dr. Hans Grietens, Prof. dr. Alexander Minnaert en mijzelf. Het onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 afgerond. 

Geïntegreerde onderwijsvoorzieningen

In september 2018 is in opdracht van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap onderzoek gestart naar scholen die meedoen aan de experimentregeling 'geïntegreerde onderwijsvoorzieningen'. Deze regeling biedt scholen de mogelijkheid om gedurende vier jaar te experimenteren met het integreren van verschillende vormen van onderwijs (denk aan speciaal basisonderwijs, cluster 3 en 4 onderwijs). Het onderzoek bevat twee delen: een beleidsonderzoek en een praktijkonderzoek. Het onderzoek moet uitwijzen wat de gevolgen van een geïntegreerde onderwijsvoorziening zijn voor leraren, ouders en leerlingen en aanbevelingen bieden voor toekomstig beleid. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en wordt in september 2023 afgerond. Het beleidsonderzoek wordt uitgevoerd door mijzelf, en door CED-groep Rotterdam. Het praktijkonderzoek (in de vorm van een promotieonderzoek) wordt uitgevoerd door Christy Tenback (Renn4), en de begeleiding wordt gegeven door Prof. dr. Alexander Minnaert, mijzelf en Dr. Jan Bijstra (Renn4). Dr. Cathy van Tuijl (Saxion Hogeschool) is eveneens betrokken bij het praktijkonderzoek. 

De inzet van jeugdhulp in het speciaal onderwijs

Vanuit een samenwerkingsverband tussen Renn4-Orthopedagogiek-Hanze hogeschool (lectoraat Curious Minds) wordt in de periode 2019-2021 gewerkt aan een onderzoek naar de inzet van de jeugdhulp in het speciaal onderwijs.

Differentiatie binnenstebuiten

In september 2017 is zijn twee (promotie)onderzoeken gestart naar differentiatie in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (PROO) en heeft een looptijd van 4 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Alianne Bakker en Judith Loopers, en begeleid door Prof. dr. Alexander Minnaert, Dr. Frank de Jong (Aeres Hogeschool), Dr. Elisa Kupers en mijzelf. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website: https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/research/differentiatie/

Evaluatie Passend Onderwijs

In september 2015 is het vijfjarige langetermijn evaluatieonderzoek naar Passend Onderwijs van start gegaan. Het onderzoek is op 27 mei 2020 afgerond met een online symposium. Dit onderzoek werd gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en uitgevoerd door een consortium van verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten. Vanuit de basiseenheid Orthopedagogiek zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

  • Thematische Casestudie: de impact van passend onderwijs op het (V)SO/SBO (uitvoering 2016)
  • Thematische Casestudie: onderwijs en ondersteuning aan Cluster 1 en 2 leerlingen in de reguliere school (uitvoering 2017)
  • Praktijkgericht onderzoek: de stem van de Leerling (uitvoering 2016/2017)
  • Praktijkgericht onderzoek: onderzoek naar ondersteuningsarrangementen in het voortgezet onderwijs (uitvoering 2017-2018) 
  • School-Klas-Leerling onderzoek: ontwikkeling van leerlingen en variabelen die hiermee samenhangen (uitvoering 2016). Aanvullende analyses op de verzamelde data van 2018
  • Sectorrapport speciaal onderwijs: synthese van onderzoeksuitkomsten gericht op de impact van passend onderwijs op de sector speciaal onderwijs (uitvoering najaar 2019)

Alle rapporten van bovengenoemde onderzoeken, het eindrapport, en bijbehorende animaties zijn te vinden op de website:  www.evaluatiepassendonderwijs.nl

Recent afgeronde onderzoeken 

Disclosure bij kinderen met internaliserende problematiek

Literatuuurstudie naar 'Disclosure bij leerlingen met internaliserende problematiek', gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma Gedrag en passend onderwijs (NRO). Het rapport van het onderzoek is te vinden op: https://www.nro.nl/wp-content/uploads/2019/04/rapport-zie-mij.pdf. Het artikel dat verschenen is in het tijdschrift Kind en Adolescent Praktijk is te vinden via de link: https://www.kaponline.nl/magazine-artikelen/wat-helpt-leerlingen-met-internaliserende-problemen-op-school/

Effectief leraarhandelen bij externaliserend probleemgedrag

Praktijkgericht onderzoek naar 'leerkrachthandelen en externaliserend gedrag in het speciaal onderwijs', gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma Gedrag en passend onderwijs (NRO). Het betreft een samenwerking tussen Renn4, CED-groep en de basiseenheid Orthopedagogiek van de RuG. Het eindrapport en andere onderzoeksproducten zijn te vinden via de website van het NRO: https://www.nro.nl/onderzoeksprojecten-vinden/?projectid=405-18-646-praktijkonderzoek-naar-effectief-handelen-bij-externaliserend-leerlinggedrag

OV4U

In het onderzoek is gekeken naar de effectiviteit van het lesprogramma OV4U, een programma om leerlingen van het speciaal onderwijs kennis te laten maken met het openbaar vervoer. Het onderzoek werd gefinancierd vanuit Stichting Kinderpostzegels Nederland en de basiseenheid Orthopedagogiek van de RuG. Uitvoerend onderzoeker van het project was Ivonne Douma. Het project is in juli 2018 afgerond. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: www.rug.nl/gmw/ov4u.nl.

Afgeronde proefschriften: 

Vrienden in de klas

2014-2020 Renske de Leeuw: onderzoek naar het stimuleren van vrienden in de klas, mede gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland en de basiseenheid Orthopedagogiek van de RuG. Het proefschrift is te vinden via de volgende link: https://www.rug.nl/research/portal/nl/publications/through-the-eyes-of-the-beholder(7965699e-ee07-49f7-a4ce-69b9354836e9).html. De Praktijkflyer is hier te downloaden. 

2012-2016 Meenakshi Srivastava: onderzoek naar inclusief onderwijs in Jaipur, India: http://hdl.handle.net/11370/8fe30a81-80cf-4da5-aab8-445d249a9370

2012-2014 Farida Kurniawati: onderzoek naar inclusief onderwijs in Jakarta, Indonesië: http://hdl.handle.net/11370/05973f55-c603-4662-be35-7e2500413c2c

Laatst gewijzigd:06 juni 2020 15:01

Contact information

.

Job title:
Associate Professor
Working hours:
Monday-Thursday
Telephone: