Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdr. A.A. (Anke) de Boer

dr. A.A. de Boer

Associate Professor
dr. A.A. de Boer
Telefoon:
E-mail:
anke.de.boer rug.nl

Mijn onderzoeksprojecten richten zich voornamelijk op Inclusief/Passend onderwijs, waarbij de nadruk ligt op de sociale participatie van leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Hieronder volgt een beschrijving van de projecten die momenteel uitgevoerd worden. 

Vrienden in de klas

In april 2014 is het (promotie)onderzoek 'Vrienden in de Klas' gestart, gefinancierd door Stichting Kinderpostzegels Nederland en de afdeling Orthopedagogiek van de RuG. De promovendus van het onderzoek is Renske de Leeuw en de begeleiding wordt verzorgd door Prof. Dr. Alexander Minnaert en mijzelf. Als externe partner is Dr. Jan Bijstra (RENN4) betrokken bij het project. Het onderzoek richt zich op de sociale acceptatie van leerlingen met gedragsproblemen in het reguliere basisonderwijs. In het onderzoek wordt in het bijzonder gekeken naar leerkrachtstrategieën die ingezet kunnen worden om de acceptatie in de klas te verbeteren. Het onderzoek wordt naar verwachting in eind 2019 afgerond. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website: www.vriendenindeklas.nl.

Iedereen hoort erbij! 

In september 2015 is het (promotie)onderzoek 'Iedereen hoort erbij' gestart. Dit onderzoek is financieël mogelijk gemaakt door de afdeling Orthopedagogiek van de RuG. De promovendus van het onderzoek is Florianne Rademaker en de begeleiding wordt verzorgd door Prof. Dr. Alexander Minnaert, Dr. Elisa Küpers en mijzelf. Het onderzoek is een vervolg op een eerder ontwikkelde lesprogramma voor kleuters (zie: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10803-013-1908-6) en heeft als doel het verbeteren van de attitudes van kleuters tegenover leeftijdsgenoten met een beperking en hun acceptatie, vriendschappen en interacties. Daarnaast kijken we in het onderzoek naar onderliggende (affectieve) processen die mogelijk bijdragen aan een attitudeverandering. Het onderzoek wordt naar verwachting in september 2019 afgerond. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website: http://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/research/iedereen-hoort-erbij/.

Samen naar Schoolklas

In september 2015 is het onderzoek 'Samen naar Schoolklas' gestart, wat voor 2,5 jaar gefinancierd door de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) en 2,5 jaar door de afdeling Orthopedagogiek van de RuG. Bij dit onderzoek zijn Prof. Dr. Alexander Minnaert, Prof. Dr. Annette v/d Putten en ikzelf betrokken. In het onderzoek wordt gekeken wat de effecten van de Samen naar Schoolklassen zijn op de ontwikkeling van kinderen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EVMB), op leerlingen in de basisschool en andere betrokkenen (ouders en leerkrachten). Meer informatie over het onderzoek is te vinden via de link: https://www.nsgk.nl/wat-doet-nsgk/projecten/samen-naar-school/wetenschappelijk-onderzoek

OV4U

In februari is het (pomotie)onderzoek genaamd OV4U gestart, wat gefinancierd wordt door Stichting Kinderpostzegels Nederland en de afdeling Orthopedagogiek van de RuG. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ivonne Douma en begeleid door Prof. Dr. Hans Grietens, Prof. Dr. Alexander Minnaert en mijzelf. In het onderzoek wordt gekeken naar de effectiviteit van het lesprogramma OV4U, een programma om leerlingen van het speciaal onderwijs kennis te laten maken met het openbaar vervoer. Het uiteindelijke doel is om leerlingen te leren zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. In het onderzoek wordt gekeken naar de effecten op zeldzaamheid, zelfbeeld, executieve functies en sociale participatie. Het project wordt is in juli 2018 afgerond. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op: www.rug.nl/gmw/ov4u.nl.

Eduwiek

In het voorjaar van 2018 is het (promotie)onderzoek gestart dat uitgevoerd bij de onderwijslocatie Eduwiek, te Hoogeveen. In deze onderwijslocatie zijn verschillende scholen gevestigd onder één dak: regulier voortgezet onderwijs, onderwijs aan leerlingen met gedragsproblemen, en onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking. We kijken in het onderzoek naar de effecten van de onderwijslocatie op de acceptatie, vriendschappen en het zelfbeeld van leerlingen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Ivonne Douma en begeleid door Prof. dr. Hans Grietens, Prof. dr. Alexander Minnaert en mijzelf. Het onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2021 afgerond. 

Differentiatie binnenstebuiten

In september 2017 is zijn twee (promotie)onderzoeken gestart naar differentiatie in het voortgezet onderwijs. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en heeft een looptijd van 4 jaar. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Alianne Bakker en Judith Loopers, en begeleid door Prof. dr. Alexander Minnaert, Dr. Frank de Jong (Aeres Hogeschool), Dr. Elisa Kupers en mijzelf. Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website: https://www.rug.nl/gmw/pedagogy-and-educational-sciences/research/differentiatie/

Gedrag en passend onderwijs

De komende tijd wordt een literatuuurstudie uitgevoerd naar 'Disclosure bij leerlingen met internaliserende problematiek'. Het betreft een kortlopend onderzoek, en is gefinancierd vanuit het programma Gedrag en passend onderwijs, van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. Het project wordt uitgevoerd door Dr. Elianne Zijlstra en mijzelf en wordt eind 2018 afgerond. 

Daarnaast wordt binnen hetzelfde programma, Gedrag en passend onderwijs, een kortlopend praktijkgericht onderzoek uitgevoerd naar 'leerkrachthandelen en externaliserend gedrag in het speciaal onderwijs'. In dit project richten we ons op geobserveerd leerkrachthandelen in relatie tot het verminderen van externaliserend probleemgedrag van leerlingen in het speciaal onderwijs, en het welbevinden en klasklimaat van klasgenoten. Het onderzoek wordt uitgevoerd vanuit RENN4, CED-groep en de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen. Het project wordt in het najaar van 2019 afgerond. 

Meer informatie over de projecten is te vinden via: https://www.nro.nl/16-projecten-gedrag-en-passend-onderwijs/

Evaluatie Passend Onderwijs

In september 2015 is het vijfjarige langetermijn evaluatieonderzoek naar Passend Onderwijs van start gegaan. Dit onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) en wordt uitgevoerd door een consortium van verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten. Vanuit de afdeling Orthopedagogiek ben ik als consortiumpartner betrokken bij het onderzoek. Deze betrokkenheid zal vooral tot uiting komen in de volgende onderzoeken:

  • Thematische Casestudie: de impact van passend onderwijs op het (V)SO/SBO (uitvoering 2016)
  • Thematische Casestudie: onderwijs en ondersteuning aan Cluster 1 en 2 leerlingen in de reguliere school (uitvoering 2017)
  • Praktijkgericht onderzoek: de stem van de Leerling (uitvoering 2016/2017)
  • Praktijkgericht onderzoek: onderzoek naar ondersteuningsarrangementen in het voortgezet onderwijs. 
  • School-Klas-Leerling onderzoek: ontwikkeling van leerlingen en variabelen die hiermee samenhangen (uitvoering 2016-2018)
  • Geïntegreerde onderwijsvoorzieningen: onderzoek naar de ontwikkeling en impact van geïntegreerde onderwijsvoorzieningen. 

Gedurende de looptijd van het onderzoek is alle relevante informatie over het onderzoek te vinden op: http://evaluatiepassendonderwijs.nl/

Reeds afgerond onderzoek 

Inclusive education in India:

Van 2012 tot 2016 was ik betrokken als co-promotor bij het promotieonderzoek van Meenakshi Srivastava. Haar onderzoek richtte zich op inclusief onderwijs in Jaipur, India, waarbij ze in het bijzonder heeft gekeken naar leerkracht attitudes, kennis en vaardigheden van leerkrachten. Om deze drie aspecten te beïnvloeden is er een trainingsprogramma ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd in basisscholen in Jaipur. Het volledige proefschrift is te vinden via de volgende link: http://hdl.handle.net/11370/8fe30a81-80cf-4da5-aab8-445d249a9370

Inclusive education in Indonesië:

Van 2012 tot 2014 was ik betrokken als co-promotor bij het promotieonderzoek van Farida Kurniawati. Haar onderzoek richtte zich op inclusief onderwijs in Jakarta, Indonesië. Het onderzoek van Kurniawati richtte zich in het bijzonder op attitudes, kennis en vaardigheden van leerkrachten in het basisonderwijs om onderwijs te verzorgen aan leerlingen met beperkingen. Het volledige proefschrift is te vinden via de volgende link: http://hdl.handle.net/11370/05973f55-c603-4662-be35-7e2500413c2c

Laatst gewijzigd:15 januari 2019 13:16

Contact information

.

Job title:
Associate Professor
Working hours:
Monday-Thursday
Telephone: