Skip to ContentSkip to Navigation
Maatschappij/bedrijvenWetenschapswinkelsTaal, Cultuur en Communicatie

Iedereen spreekt hier Frans

Masterscripties toegepaste taalwetenschap en Frans voor H.N. Werkmancollege

De effecten van didactiek in de lessen Frans op het VO

Voor de Wetenschapswinkel Taal, Cultuur en Communicatie hebben in de eerste helft van 2010 2 studenten Toegepaste Taalwetenschap en 1 studente Romaanse Talen en Culturen de vreemdetaalverwerving van het Frans en de invloed van verschillende didactische benaderingen onderzocht. Dit was in opdracht van het H.N. Werkman College in Groningen. Op 2 februari 2011 werden de eerste resultaten publiek bekend gemaakt. Lees hier het persbericht.

Inmiddels is het onderzoek ook voor het tweede jaar uitgevoerd en de Engelstalige scriptie over het onderzoek naar schrijven is beschikbaar. Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de effecten van AIM in vergelijking tot een meer traditionele methode op de schrijfvaardigheid van dyslectische leerlingen.

De Franse les weer leuk maken

Het H.N. Werkman College is een school voor Mavo, Havo en Atheneum met een tweejarige brugperiode, die er bewust voor kiest brugklassen niet in te delen op niveau. Daardoor ontstaan heterogene klassen, waarin differentiatie geboden is. Niet elke methode biedt daarvoor voldoende mogelijkheden, waardoor de beste of juist de minder goede leerlingen buiten de boot kunnen vallen. Op het Werkman College constateerden de docenten dat een deel van de leerlingen het plezier in de Franse les dreigde te verliezen.

De docenten Frans gingen daarom op zoek naar een radicaal andere methode en kozen voor AIM (Accelerated Integrated Method), een van oorsprong Canadese methode met een sterk activerende didactiek. Bij AIM is het Frans vanaf het begin de enige voertaal in de klas, die ondersteund wordt door gebaren. Binnen de AIM-methode is er veel ruimte voor spreken en luisteren, muziek en theater. Het is de bedoeling dat leerlingen daardoor snel Frans leren gebruiken en extra gemotiveerd raken voor de taal. Vorig schooljaar werd AIM als proef in twee brugklassen ingevoerd. Inmiddels zijn deze klassen bezig met het tweede jaar AIM en zijn er weer 4 nieuwe AIM eerste klassen gestart.

Meer informatie over AIM: www.aimlanguagelearning.com

Onderzoek naar spreken en schrijven

Een objectief onderzoek naar de effecten van deze methode vindt de school van groot belang bij het maken van keuzes, de communicatie naar leerlingen, ouders, docenten en onderwijsinspectie en het verbeteren van de didactische aanpak voor alle leerlingen.

In het afgelopen schooljaar zijn de effecten van de invoering van AIM zijn ten opzichte van de tot dusver gebruikte methode (Carte Orange) op schrijfvaardigheid en de speekvaardigheid onderzocht. Daaruit blijkt dat de gemiddelde leerling die Frans krijgt met de AIM-methode na een jaar gemakkelijker in het Frans communiceert dan de leerlingen die les krijgen met Carte Orange. Omdat de AIM-methode pas later begint met lezen en schrijven, kunnen er zorgen zijn over de schriftelijke taalontwikkeling. Dit onderzoek wijst echter uit dat de schrijfvaardigheid van de AIM-leerlingen zich goed ontwikkelt. Na een eerste periode met meer fouten, wordt hun geschreven taal snel complexer en authentieker Frans.

Voor uitgebreidere informatie over de onderzoeken kunt u  terecht in het digitale archief.

Vervolgonderzoek: Dyslexie en resultaten na twee jaar

In 2011 is het onderzoek voortgezet met resultaten in schrijven en spreken van leerlingen met 2 jaar Franse les en de verschillen tussen AIM en Carte Orange. Resultaten van dit vervolgonderzoek zijn ook via het digitale archief te vinden: Effectiveness of Focus on Form versus Focus on Meaning. Hierin worden de effecten in de mondelinge taalvaardigheid van dezelfde leerlingen die werkten met AIM en Carte Orange over 2 jaar beschreven. Daarnaast is er in een andere studie gekeken naar de effecten van AIM en Carte Orange op dyslectische leerlingen. Daarbij werd vooral gekeken naar de schrijfvaardigheid van de dyslectische leerlingen, omdat verwacht werd dat hier het grootste struikelblok te vinden zou zijn. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd in een Franstalige scriptie met een Nederlandse samenvatting. In het digitale archief vindt u deze beide: La dyslexie et la méthode AIM.

Laatst gewijzigd:04 januari 2018 14:16
printView this page in: English