Skip to ContentSkip to Navigation
Research Internal Medicine
University Medical Center Groningen

Samenwerking binnen het UMCG

Het Universitair Centrum voor Ouderengeneeskunde (UCO) werkt samen met verschillende disciplines binnen het UMCG in diagnostiek en behandeltrajecten. Uitgangspunt is dat het UCO het zorgaanbod specifiek richt op ouderen met een complexe zorgvraag en co-morbiditeit van somatische en psychiatrische aandoeningen. Ouderen die een enkelvoudige zorgvraag hebben blijven bij het betreffende specialisme in behandeling.

Algemene Interne Geneeskunde

Een verankering van het UCO met de algemene interne geneeskunde is belangrijk voor de patiëntenzorg, de opleidingen en de deskundigheid van stafleden. In de eerste plaats doen alle internisten van het UCO ook deeltaken voor de interne geneeskunde. Daarnaast is er ook participatie in opleidingsactiviteiten. Het UCO maakt gebruik van de opnamecapaciteit van de algemene interne geneeskunde.

Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

Het UCO heeft voor de ouderenpsychiatrie een poortfunctie. Omdat het UCO zich richt op ouderen met complexe problematiek en deze patiënten meestal ook psychiatrische problematiek kennen, komt er in de primaire patiëntenstroom veel psychopathologie voor. Het kan gaan om:

  • een secundaire diagnose bij somatische problematiek, waarvoor via het somatische circuit van de ouderengeneeskunde een psychiatrische vervolgbehandeling nodig is;
  • een primaire diagnose bij ondergeschikte maar relevante somatische problemen. Ook hiervoor zal veelal een psychiatrische vervolgbehandeling binnen het UCO nodig zijn.

Alle ouderen met niet complexe somatische problematiek, maar met uitsluitend een psychiatrische diagnose verwijst het UCO naar het UCP door. Ook de oud geworden (niet complexe) psychiatrische patiënt valt onder het domein van het UCP. Omgekeerd zal het UCP ouderen met complexe pathologie zoveel mogelijk naar het UCO doorverwijzen.

Neurologie

De neurologie neemt binnen de ouderengeneeskunde een bijzondere plaats in. In de meeste diagnostische zorgpaden van het UCO is de participatie van de neurologie onontbeerlijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan patiënten met cognitieve stoornissen, bewegingsstoornissen, cerebro-vasculaire stoornissen, maar ook onbegrepen gedrag- en stemmingsveranderingen op hoge leeftijd. Bovendien is de neurologie een verplicht onderdeel van de opleiding in het aandachtsgebied ouderengeneeskunde. Ook in een aantal behandelmodules is participatie en afstemming met de neurologie van groot belang.

Bewegingswetenschappen en revalidatiegeneeskunde

De afdeling Revalidatiegeneeskunde neemt actief deel aan de valpolikliniek. Verder participeert deze afdeling in de dagbehandeling valpreventie. Het UMCG heeft plannen voor nieuwe vormen van revaliderende ouderengeneeskunde. Met bewegingswetenschappen is al een samenwerkingsverband voor diverse thema’s zoals de diagnostiek van balansstoornissen en bewegingsinterventies voor mensen met dementie.

Heelkunde, traumatologie, orthopedie en oncologie

Het UCO heeft samenwerkingverbanden rondom zorgpaden en wetenschappelijk onderzoek met deze vakgebieden. Bijvoorbeeld de in Groningen ontwikkelde fractuur-osteoporose polikliniek en het delier preventie onderzoek bij de oncologische chirurgie (LIFE-studie).

Laatst gewijzigd:23 februari 2015 11:53