Skip to ContentSkip to Navigation
Research Groningen Institute of Archaeology Research

GIA-leden en geassocieerde onderzoekers

Marco Bakker, M.A., BEng

Email: marco.bakker rug.nl

Marco Bakker is bezig met een promotieonderzoek naar de vroege Friese veenontginningen, die plaatsvonden in de late ijzertijd en de Romeinse tijd. In die periode, en mogelijk zelfs iets vroeger, werden in Friesland de venen grenzend aan de kwelders geëxploiteerd en geschikt gemaakt voor bewoning. Belangrijke onderzoeksvragen gaan over de opzet van de ontginningen, de aard van de bewoning en de invloed daarvan op het landschap.

Nelleke IJssennagger, M.A.

Email: n.l.ijssennagger rug.nl

Nelleke IJssennagger is conservator Terpencultuur en Middeleeuwen bij het Fries Museum te Leeuwarden en p romovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet interdisciplinair onderzoek naar de connectiviteit tussen het Friese, Scandinavische en Britse gebied in de Vikingtijd tussen de 8e en de 11e eeuw. Om de neerslag van(culturele) uitwisseling te bekijken worden archeologische, historische en literaire bronnen bestudeerd.

Tessa Krol, M.A.

Email: t.n.krol rug.nl

Tessa Krol werkt aan een proefschrift over Angelsaksisch aardewerk in Nederland (“Anglo-Saxon pottery of the Northern Netherlands in a regional and cultural context”). Onderwerp van dit onderzoek is de introductie en ontwikkeling van het Angelsaksisch aardewerk, zowel regionaal binnen Noord-Nederland als in een internationale context, vanaf het einde van de Romeinse tijd tot aan de vroege middeleeuwen, wanneer zogenaamd Hessens-Schortens de plaats van het Angelsaksische aardewerk inneemt. Er wordt gezocht naar manieren om deze ontwikkelingen en de duur van het voorkomen van typen vast te stellen op basis van relatieve en onafhankelijke dateringen. Culturele processen rondom de introductie en ontwikkeling van dit aardewerk en het veronderstelde bewoningshiaat voorafgaand aan deze periode, spelen een belangrijke rol in het onderzoek.

Jelte van der Laan, M.A.

Email: jeltevdl hotmail.com

Jelte van der Laan houdt zich bezig met het onderzoek van subfossiel hout uit archeologische contexten, waarbij hij zich vooral richt op de terpen en wierden in het Noord-Nederlandse kustgebied. Voor zijn afstudeerscriptie onderzocht hij de potentie van dit gebied voor een regionaal onderzoek naar het houtgebruik op de terpen vanaf de ijzertijd tot de vroege middeleeuwen.

Prof. dr. Gilles de Langen

Email: g.delangen fryslan.nl

Bijzonder hoogleraar Archeologie van het Noord-Nederlandse terpen- en wierdenlandschap. Heeft als provinciaal archeoloog een brede portefeuille, maar is wetenschappelijk vooral gericht op de nederzettingsgeschiedenis van de Noord-Nederlandse klei- en veengebieden tussen 750-1200 AD. Daarnaast hebben de ontginningen van de Friese klei-op-veengronden in de IJzertijd en Romeinse tijd zijn speciale aandacht. Onderzoekt samen met (landschaps)historici de vorming van het Friese cultuurlandschap. Bouwt aan intensieve samenwerking tussen zuiver wetenschappelijk onderzoek en de archeologische monumentenzorg.

Dr. Johan Nicolay

Email: j.a.w.nicolay rug.nl

Johan Nicolay is docent middeleeuwen aan het Groninger Instituut voor Archeologie en als senior archeoloog verantwoordelijk voor het veldwerk in het Fries-Groningse kustgebied. Hij is geïnteresseerd in de bewoningsgeschiedenis van het kweldergebied, de materiële neerslag van statusverschillen, en metaalvondsten in het algemeen. Momenteel werkt hij samen met specialisten en studenten aan de uitwerking van zes steilkanten die in het kader van twee meerjarige projecten zijn blootgelegd (‘Terpenproject Steilkantonderzoek Friesland’ en Interreg-project ‘Land van Ontdekkingen’) en van maar liefst 70 terpen die vanwege de aanleg van een waterberging in ‘De Onlanden’ zijn onderzocht.

Dr. Annet Nieuwhof

Email: a.nieuwhof rug.nl

Annet Nieuwhof houdt zich bezig met de bewoningsgeschiedenis van het terpen- en wierdenlandschap en met de samenleving en identiteit van de terpbewoners. De restanten van rituelen spelen in haar onderzoek een belangrijke rol. Zij is specialist op het gebied van handgevormd aardewerk uit Noord-Nederland en ervaren in het uitwerken van oud onderzoek, met name de opgravingen in Ezinge uit de jaren 1920 en 1930.

Daniël Postma, M.A.

Email: daniel.postma rug.nl

Daniël Postma specialiseert zich in oude bouwtradities, waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de ontwikkeling van gebouwplattegronden in de vroege middeleeuwen en het gebruik van zoden en andere bouwmaterialen. Centraal binnen het onderzoek staan de inzet van experimentele archeologie, ruimtelijke ontwikkeling van de nederzettingen en een maritieme kijk op de geschiedenis van het zuidelijk Noordzeegebied.

Dr. Wietske Prummel

Email: w.prummel rug.nl

Wietske Prummel is archeozoöloge. Zij onderzoekt de ontwikkeling van de relatie tussen mens en dier door de tijd. Zij heeft bijzondere belangstelling voor het leven van de vroegere bewoners van terpen en voor de manier waarop dezen het onbedijkte kwelder- en waddengebied gebruikten voor veeteelt, visvangst, vogelvangst en jacht. Zij onderzoekt tevens het gebruik van dierlijke materialen, zoals bot en gewei, als grondstof voor werktuigen. Ook de rol die dieren speelden bij rituelen van de mens, bij voorbeeld het grafritueel in de vroege middeleeuwen, heeft haar belangstelling.

Dr. Mans Schepers

Email: mans.schepers rug.nl

Mans Schepers is als archeoloog gespecialiseerd in de historische vegetatie van het terpengebied. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft hij een aantal reeds lang bestaande ideeën over de vegetatie in het kweldergebied genuanceerd. De vegetatie in het verleden moet als meer divers worden beschouwd dan tot nu toe gedacht werd. In dit licht is het waarschijnlijk dat ook granen als tarwe en rogge incidenteel lokaal werden verbouwd.

Theun Varwijk, M.A.

Email: t.w.varwijk rug.nl

Theun Varwijk richt zich in zijn promotieonderzoek op de ontwikkeling van terpnederzettingen in tijd en ruimte, waarbij gekeken wordt naar de relatie tussen de nederzettingsontwikkeling, bewoningsgeschiedenis en het landschap. Daarnaast heeft hij ruime ervaring met handgevormd aardewerk uit het Noord-Nederlandse kustgebied.

Laatst gewijzigd:11 juni 2020 17:51